วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

กล่องใส่ผงหมึกที่ใช้แล้ว

WT-320CLWT-320CL
  • ประมาณ 50000 หน้า กระดาษขนาด A4/Letter