คู่มือ

ปิด

PT-P300BT

คู่มือ

คู่มือ

ภาษา

คู่มือสำหรับผู้ใช้

วันที่อัพเดท:08/12/2018
เวอร์ชั่น:02
ขนาด:7.94MB

สำหรับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

อื่นๆ

(ภาษาอังกฤษ)
วันที่อัพเดท:17/03/2020
เวอร์ชั่น:02
ขนาด:0.28MB

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการใช้งานอย่างถูกต้อง

(ภาษาอังกฤษ)
วันที่อัพเดท:15/09/2016
เวอร์ชั่น:01
ขนาด:0.12MB

รายชื่ออุปกรณ์ของ Apple ที่สามารถใช้งานกับเครื่องพิมพ์นี้ได้

Get Adobe Acrobat Reader DC

ดาวน์โหลดและดูเอกสารในรูปแบบ PDF ในการดูเอกสารในรูปแบบ PDF จำเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Adobe® Acrobat Reader DC® หากท่านไม่มีโปรแกรม Adobe® Acrobat® ให้คลิกที่ลิงค์ "Adobe® Acrobat Reader DC®" เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม