HL-L2385DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ฉันพยายามติดตั้งไดรเวอร์พร้อมกับการตั้งค่าเครือข่าย แต่ฉันไม่สามารถค้นหาเครือข่ายที่เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องบราเดอร์ได้หรือไม่สามารถติดตั้งไดรเวอร์ให้สำเร็จได้ (สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows®)

 

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบการเชื่อมต่อ

 • ตรวจสอบสาย LAN และสายไฟได้เสียบเข้ามาที่เครื่องบราเดอร์แล้ว หากสายไฟของเครื่องเสียบเข้ากับอุปกรณ์กันไฟกระชากหรือรางปลั๊กไฟ ให้ถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เหล่านั้นและเสียบตรงเข้ากับช่องเสียบหรือเต้ารับบนผนังสำหรับเสียบปลั๊กไฟ
 • ตรวจสอบเครื่องบราเดอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อแบบ Peer-to-Peer ที่ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางควบคุมการเข้าถึงของไฟล์หรือการแชร์เครื่องพิมพ์  image

   

 • ตรวจสอบไฟ Link ของเราเตอร์หรือฮับติดสว่าง (เปิด)

 

ขั้นตอนที่ 2  ตรวจสอบ IP Address

ตรวจสอบ IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องบราเดอร์นั้นถูกต้องและอยู่ในการแบ่งส่วนเดียวกัน (วงเน็ทเวิร์คเดียวกัน) ตามวิธีการด้านล่างนี้

 

A: วิธีการตรวจสอบ IP address ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

 

 1. (สำหรับผู้ใช้งาน Windows® 10)
  คลิก Start  (All apps) Windows System และเลือก Command Prompt

  (สำหรับผู้ใช้งาน Windows® 8)
  1. ที่หน้าจอของ Start  คลิกไอคอน  DownArrow
   หากไม่พบไอคอน DownArrow ที่หน้าจอของ Start  ให้คลิกขวาบนพื้นที่ว่างของหน้าจอ และเลือก  All Apps จากแถบงาน
  2. คลิก Command Prompt.

  (สำหรับผู้ใช้งาน Windows® 7)
  คลิก Start, All Programs, Accessories และเลือก Command Prompt 
   

 2. ป้อน ipconfig. (C:\>ipconfig) และกด Enter
 3. ตรวจ IP address และ Subnet Mask

  Command

   

 4. ป้อน exit (C:\>exit) และกด Enter เพื่อปิดหน้าต่าง Command Prompt

ตรวจสอบ Subnet Mask ต้องเป็น  "255.255.255.0"
หาก Subnet Mask ของคุณแตกต่างออกไป โปรดปรึกษาผู้ดูแลเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหานี้ (เพราะการแก้ไขปัญหาต่อจากนี้จะไม่สามารถใช้งานได้กับสภาวะแวดล้อมเครือข่ายของคุณ)
หาก Subnet Mask ของคุณเป็น  255.255.255.0 ทำตามวิธีการด้านล่างนี้ต่อ

 
B: วิธีการตรวจสอบ IP address ที่เครื่องบราเดอร์ของคุณหากเครื่องบราเดอร์ของคุณมาพร้อมกับฟังก์ชันเครือข่าย สามารถตรวจสอบ IP address ผ่านแผงควบคุมการทำงานของเครื่องบราเดอร์หรือโดยการพิมพ์รายงานที่เรียกว่า User Settings (การตั้งค่าผู้ใช้) หรือ Network Configuration (การกำหนดค่าเครือข่าย) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการค้นหา IP address บนแผงควบคุมการทำงานของเครื่องหรือการพิมพ์รายงาน โปรดอ้างอิงข้อมูลจาก Online User's Guide (คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์) สำหรับเครื่องของคุณ

> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์อยู่ในหมวด Manuals (คู่มือ)

 

 

C: วิธีการตรวจสอบ IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องบราเดอร์ของคุณถูกต้องหรือไม่ และอยู่ในการแบ่งส่วนเดียวกัน (วงเน็ทเวิร์คเดียวกัน)หรือไม่


C-1: โปรดตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอน a ถึง c คือวิธีที่ใช้ตรวจสอบ IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์และของเครื่องบราเดอร์ของคุณ

 

 1. IP address (ที่เป็นตัวหนา) ต้องเหมือนกันดังตัวอย่างด้านล่าง
  IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์: 192.168.1.2
  IP address ของเครื่องบราเดอร์: 192.168.1.199
 2. ส่วนท้ายของ IP address จะแตกต่างกันไปและอยู่ระหว่าง  2-254
 3. IP address ของทุกอุปกรณ์ในสภาวะแวดล้อมเครือข่ายของคุณจะไม่เหมือนกัน

C-2: ตรวจสอบจากตารางด้านล่างนี้

หาก IP address เป็นไปตามตัวอย่างด้านบน ตรวจสอบ Case A
หาก IP address ไม่เป็นไปตามตัวอย่างด้านบน ตรวจสอบ Case B

คุณสามารถตรวจสอบ Boot Method หรือ IP Config ในรายงาน User Settings (การตั้งค่าผู้ใช้) หรือ Network Configuration (การกำหนดค่าเครือข่าย)

Case A: IP addresses ถูกต้อง

Case B: IP addresses ไม่ถูกต้อง

Boot Method หรือ IP Config เป็น Auto

Boot Method หรือ IP Config เป็น Static

Boot Method หรือ IP Config เป็น Auto

Boot Method  หรือ IP Config เป็น Static

ตั้งค่าการตั้งค่าเครือข่ายทั้งหมดที่เครื่องบราเดอร์ใหม่ ตั้งค่าการตั้งค่าเครือข่ายทั้งหมดที่เครื่องบราเดอร์ใหม่และรีเซ็ต IP address ด้วยตัวเอง ตั้งค่าการตั้งค่าเครือข่ายทั้งหมดที่เครื่องบราเดอร์ใหม่
หาก IP address ยังคงไม่ถูกต้อง  ตั้งค่า IP address ด้วยตัวเอง (วิธีนี้จะเปลี่ยน Boot Method หรือ IP Config เป็น "Static")
รีเซ็ต IP address ด้วยตัวเอง
 
 • หากคุณไม่ทราบว่า static IP address คืออะไร โปรดปรึกษาผู้ดูแลเครือข่ายของคุณ
 • เพื่อดูวิธีการตั้งค่าเครือข่ายที่เครื่องบราเดอร์ใหม่ อ้างอิงข้อมูลจาก คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง ในส่วนท้ายของหน้านี้
  คุณสามารถตรวจสอบวิธีการในคู่มือสำหรับผู้ใช้แบบออนไลน์
  > คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ฉบับล่าสุดอยู่ในหมวด Manuals (คู่มือ)
 • ก่อนทำการรีเซ็ต ตรวจสอบเครื่องไม่ได้กำลังทำงานอยู่ จากนั้นถอดสายเชื่อมต่อเครือข่ายออกจากเครื่อง (ยกเว้นสายไฟ)
   

ขั้นตอนที่ 3 รีสตาร์ทเราเตอร์หรือฮับ

ทดสอบรีสตาร์ทเราเตอร์หรือฮับ

หลังจากทำตามขั้นตอนด้านบนทั้งสามขั้นตอนแล้ว (ขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 3) ทดสอบติดตั้งไดร์เวอร์ใหม่อีกครั้ง หากคุณยังคงพบปัญหา  โปรดดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 4

หากคุณกำหนด IP address ด้วยตนเอง คลิกที่ Enter IP Address เมื่อเครื่องบราเดอร์ของคุณไม่ถูกพบบนเครือข่าย ให้ป้อน IP address สำหรับการค้นหา

Click Enter IP Address

Enter IP Address

 

ขั้นตอนที่ 4  ตรวจสอบการตั้งค่าไฟร์วอลล์

หากไฟร์วอลล์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณถูกเปิดทำงานอยู่ อาจมีการปฏิเสธการเชื่อมต่อเครือข่ายที่จำเป็น ปิดการทำงานของไฟร์วอลล์และทดสอบติดตั้งไดรเวอร์ใหม่อีกครั้ง
เปลี่ยนการตั้งค่าชั่วคราวของไฟร์วอลล์และการตั้งค่าความปลอดภัยของคุณ เพื่ออนุญาตการเชื่อมต่อแบบเน็ทเวิร์ค

ไฟร์วอลล์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณหรือซอฟต์แวร์ความปลอดภัยอาจขัดขวางการเชื่อมต่อแบบเน็ทเวิร์คที่กำลังติดตั้ง หากคุณได้รับการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับไฟร์วอลล์  เราขอแนะนำให้ปิดการทำงานการตั้งค่าความปลอดภัยที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแบบชั่วคราวเพื่อทำการติดตั้งการเชื่อมต่อ

 

Customize Settings

 

ข้อสำคัญ

 • ก่อนปิดไฟร์วอลล์ ตรวจสอบการเปลี่ยนค่าที่คุณต้องการนั้นตรงกับความเหมาะสมกับระบบเน็ทเวิร์คของคุณ บราเดอร์จะไม่รับผิดชอบใดๆที่เกี่ยวข้องกับการปิดไฟร์วอลล์นี้
 • เมื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง ตรวจสอบคุณเปิดการตั้งค่าการใช้งานไฟร์วอลล์กลับมาเหมือนเดิม

หากคุณยังคงพบปัญหาหลังจากที่ได้ปิดไฟร์วอลล์แล้ว ติดต่อแผนกบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบราเดอร์ได้ที่  "Contact Us" (ติดต่อเรา)

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

DCP-L3551CDW, DCP-T510W, DCP-T710W, HL-L2375DW, HL-L2385DW, HL-L3270CDW, HL-L6200DW, HL-L6400DW, HL-L8360CDW, HL-T4000DW, MFC-J2330DW, MFC-J2730DW, MFC-J3530DW, MFC-J3930DW, MFC-L2715DW, MFC-L2750DW, MFC-L2770DW, MFC-L3750CDW, MFC-L3770CDW, MFC-L5900DW, MFC-L6900DW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW, MFC-T4500DW, MFC-T810W, MFC-T910DW

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น