DCP-T220

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

เลือกระบบปฏิบัติการ (OS) ของท่าน

ข้อมูล

มีอะไรใหม่?

22/05/2023
Driver Deployment Wizard (ตัวช่วยจัดระเบียบการใช้งานไดร์เวอร์)Win7 SP1 x32 / Win7 SP1 x64
22/05/2023
Driver Deployment Wizard (ตัวช่วยจัดระเบียบการใช้งานไดร์เวอร์)Win11 / Win10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64
01/05/2023
Scanner driver 64bit (deb package)Linux (deb)
01/05/2023
Scanner driver 32bit (deb package)Linux (deb)
01/05/2023
Scanner driver 32bit (rpm package)Linux (rpm)
01/05/2023
Scanner driver 64bit (rpm package)Linux (rpm)
27/04/2023
ซอฟต์แวร์ BRAdmin Professional 4Win11 / Win10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win7 SP1 x32 / Win7 SP1 x64