ข้อกำหนดทั่วไป

ประเภทเครื่องพิมพ์

 • เลเซอร์

วิธีการพิมพ์

 • เครื่องพิมพ์เลเซอร์อิเล็กโทรโฟโตกราฟิก

ความจุของหน่วยความจำ

มาตรฐาน

 • 2 GB

จอแสดงผลเครื่อง

 • จอภาพผลึกเหลว (LCD) 7.0 นิ้ว (176.1 มม.) TFT สี หน้าจอแสดงผลแบบ LCD  *1

 • จอแบบสัมผัส 156.6 x 105.4 มม.

แหล่งพลังงาน

 • 220 V ถึง 240 V AC 50/60 Hz

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

(เฉลี่ย)

สูงสุด

 • 1,080 W โดยประมาณ

การพิมพ์ *2

 • 770 W โดยประมาณที่ 25 °C

การพิมพ์

(โหมดเงียบ) *2

 • 430 W โดยประมาณที่ 25 °C

การทำสำเนา *2

 • 730 W โดยประมาณที่ 25 °C

การทำสำเนา

(โหมดเงียบ) *2

 • 420 W โดยประมาณที่ 25 °C

พร้อม *2

 • 85 W โดยประมาณที่ 25 °C

โหมดพัก *2

 • 16.8 W โดยประมาณ

โหมดพักลึก *2

 • 1.1 W โดยประมาณ

ปิดเครื่อง *2 *3 *4

 • 0.04 W โดยประมาณ

ขนาด

(ภาพรวมเค้าร่างทั่วไป)

image

หน่วย: มม.

 • * : 503

  ** : 586

  *** : 541

น้ำหนัก (รวมวัสดุการพิมพ์)

 • (MFC-L9630CDN)

  สำหรับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

  36.2 กก.

 • (MFC-L9630CDN)

  สำหรับประเทศในทวีปเอเชีย

  37.1 กก.

 • (MFC-L9670CDN)

  36.6 กก.

ระดับเสียงรบกวน

ความดันเสียง

การพิมพ์

การพิมพ์ 1 ด้าน

 • LpAm = 55 dB (A)

การพิมพ์ 2 ด้าน

 • LpAm = 56.5 dB (A)

การพิมพ์

(โหมดเงียบ)

การพิมพ์ 1 ด้าน

 • LpAm = 52 dB (A)

การพิมพ์ 2 ด้าน

 • LpAm = 53 dB (A)

พร้อม

 • LpAm = 17.2 dB (A)

กำลังเสียง

การพิมพ์  *5

ขาวดำ

 • LWAd = 6.79 B (A)

สี

 • LWAd = 6.78 B (A)

การพิมพ์

(โหมดเงียบ)

ขาวดำ

การพิมพ์ 1 ด้าน

 • LWAd = 6.37 B (A)

การพิมพ์ 2 ด้าน

 • LWAd = 6.68 B (A)

สี

การพิมพ์ 1 ด้าน

 • LWAd = 6.37 B (A)

การพิมพ์ 2 ด้าน

 • LWAd = 6.68 B (A)

พร้อม

 • LWAd = 3.06 B(A)

อุณหภูมิ

การทำงาน

 • ตั้งแต่ 10 °C ถึง 32 °C

การจัดเก็บ

 • ตั้งแต่ 0°C ถึง 40°C

ความชื้น

การทำงาน

 • 20% ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)

การจัดเก็บ

 • 10% ถึง 90% (ไม่มีการควบแน่น)

ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)

 • สูงสุด 100 แผ่น

เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด เราแนะนำดังต่อไปนี้:

 • อุณหภูมิ: 20 °C ถึง 30 °C

 • ความชื้น: 50% ถึง 70%

 • กระดาษ: 80 แกรม

Laser Notice

*1
วัดตามแนวทแยง
*2
การเชื่อมต่อ USB กับคอมพิวเตอร์
*3
วัดตามข้อกำหนด IEC 62301 ฉบับ 2.0
*4
อัตราการใช้พลังงานจะแตกต่างกันออกไปเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมการใช้งาน
*5
วัดตามมาตรฐาน ISO 7779

ข้อกำหนดขนาดเอกสาร

ขนาดเอกสาร

ความกว้างของ ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ)

 • 105 มม. 215.9 มม.

ความยาวของ ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ)

 • 147.3 มม. ถึง 355.6 มม.

ความกว้างของกระจกสแกนเนอร์

 • สูงสุด 215.9 มม.

ความยาวของกระจกสแกนเนอร์

 • สูงสุด 355.6 มม.

ข้อกำหนดสื่อสิ่งพิมพ์

การใส่กระดาษ

ถาดใส่กระดาษ

(มาตรฐาน)

ชนิดของกระดาษ

 • กระดาษธรรมดา, กระดาษหัวจดหมาย, กระดาษสี, กระดาษชนิดบาง, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษชนิดหนา, กระดาษชนิดหนาพิเศษ

ขนาดกระดาษ

 • A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (ขอบด้านยาว), B6 (JIS), A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195x270 มม.), (.กระดาษ 270 มม) A4

น้ำหนักกระดาษ

 • 60 ถึง 230 แกรม

ความจุกระดาษสูงสุด

 • กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 520 แผ่น

ถาดอเนกประสงค์ (ถาด MP)

ชนิดของกระดาษ

 • กระดาษธรรมดา, กระดาษหัวจดหมาย, กระดาษสี, กระดาษบาง, กระดาษหนา, กระดาษหนามาก, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษปอนด์, ฉลาก, ซองจดหมาย, ซองจดหมายบาง, ซองจดหมายหนา กระดาษเคลือบมัน

ขนาดกระดาษ

 • ความกว้าง:

  76.2 ถึง 215.9 มม.

 • ความยาว:

  127 ถึง 355.6 มม.

 • ซองจดหมาย:

  COM-10, DL, C5, Monarch

น้ำหนักกระดาษ

 • 60 ถึง 230 แกรม

ความจุกระดาษสูงสุด

 • กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 100 แผ่น

 • ซองจดหมาย: 15 ซอง

ถาดบรรจุกระดาษที่ 2, 3, 4

(เป็นอุปกรณ์เสริม) *1

ชนิดของกระดาษ

 • กระดาษธรรมดา, กระดาษหัวจดหมาย, กระดาษสี, กระดาษบาง, กระดาษรีไซเคิล

ขนาดกระดาษ

 • A4, Letter, B5 (JIS), A5, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195x270 มม.), (.กระดาษ 270 มม) A4

น้ำหนักกระดาษ

 • 60 ถึง 105 แกรม

ความจุกระดาษสูงสุด

 • LT-330CL

  กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 250 แผ่น

 • LT-340CL

  กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 500 แผ่น

กระดาษออก *2

ถาดรองรับเอกสารออกแบบคว่ำหน้า

 • กระดาษธรรมดา 80 แกรมสูงสุด 250 แผ่น (ส่งแบบคว่ำหน้าไปยังถาดรองรับกระดาษออกแบบคว่ำหน้า)

ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า

 • แผ่นเดียว (ส่งแบบหงายหน้าไปยังถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า)

2 ด้าน

การพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ

ชนิดของกระดาษ

 • กระดาษธรรมดา, กระดาษหัวจดหมาย, กระดาษสี, กระดาษบาง, กระดาษหนา, กระดาษหนามาก, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษเคลือบมัน

ขนาดกระดาษ

เลือกขนาดกระดาษที่คุณต้องการใช้โดยการเลื่อนคันโยกเลือกกระดาษ 2 ด้าน:

 • A4, (.กระดาษ 270 มม) A4
 • Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio

น้ำหนักกระดาษ

 • 60 ถึง 230 แกรม

*1
จำนวนถาดด้านล่างสูงสุด: ถาดด้านล่างรุ่น LT-330CL สูงสุด 3 ถาด หรือรุ่น LT-340CL 2 ถาด หรือใช้รุ่น LT-330CL 1 ถาดร่วมกับรุ่น LT-340CLLT-340CL
*2
สำหรับฉลาก แนะนำให้นำกระดาษที่พิมพ์แล้วออกจากถาดรองรับกระดาษออกทันทีหลังจากออกจากเครื่องพิมพ์เพื่อหลีกเลี่ยงการติดกัน

ข้อกำหนดโทรสาร

ความเข้ากันได้

 • ITU-T Super Group 3

ระบบการเข้ารหัส

 • MH / MR / MMR / JBIG

ความเร็วโมเด็ม

 • 33,600 bps (พร้อมการลดความเร็วอัตโนมัติ)

การพิมพ์ 2 ด้านเมื่อรับเอกสาร

 • ใช่

การเอกสาร 2 ด้านอัตโนมัติ

 • มี (จาก ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ))

ความกว้างการสแกน

 • สูงสุด 208 มม.

ความกว้างการพิมพ์

 • สูงสุด 208 มม.

ระดับสีเทา

 • 8 บิต/256 ระดับ

ความละเอียด

แนวนอน
 • 203 dpi

แนวตั้ง
 • มาตรฐาน: 98 dpi

 • คุณภาพดี: 196 dpi

 • คุณภาพดีมาก: 392 dpi

 • ภาพถ่าย: 196 dpi

สมุดที่อยู่
 • 300 ตำแหน่ง

กลุ่ม
 • สูงสุด 20

การกระจายข้อมูล
 • 350 ตำแหน่ง

การโทรซ้ำอัตโนมัติ
 • 3 ครั้ง ในทุก 5 นาที

การรับส่งหน่วยความจำ
 • สูงสุด 500 หน้า  *1

การรับเมื่อกระดาษหมด
 • สูงสุด 500 หน้า  *1

*1
“หน้า” หมายถึงแผนผังการทดสอบ “ITU-T Test Chart #1” (จดหมายธุรกิจทั่วไป ความละเอียดมาตรฐาน รหัส JBIG)

ข้อกําหนดการทำสําเนา

ความกว้างการทำสําเนา

 • สูงสุด 210 มม.

การทำสำเนา 2 ด้านอัตโนมัติ

 • มี (จาก ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ))

ทำสำเนาแบบเรียงลำดับ
 • ใช่

ทำสำเนาแบบกองซ้อน
 • สูงสุด 999 แผ่น

เพิ่มขนาด/ลดขนาด
 • 25 ถึง 400% (เพิ่มครั้งละ 1%)

ความละเอียด
 • สูงสุด 600 x 600 dpi

เวลาที่เอกสารสำเนาแผ่นแรกพิมพ์ออกมา *1

ขาวดำ

 • น้อยกว่า 12 วินาที ที่ 23 °C / 230 V

สี

 • น้อยกว่า 13 วินาที ที่ 23 °C / 230 V
*1
จากโหมดพร้อมและใช้ถาดมาตรฐาน

ข้อกำหนดของสแกนเนอร์

สี/สีดำ

 • ใช่ / ใช่

สอดคล้องกับข้อกำหนด TWAIN

 • ใช่

  (Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10)

สอดคล้องกับข้อกำหนด WIA

 • ใช่

  (Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10)

ความลึกของสี

 • การประมวลผล สี 30 บิต (อินพุต)

 • การประมวลผล สี 24 บิต (เอาท์พุต)

ระดับสีเทา

 • การประมวลผล สี 10 บิต (อินพุต)

 • การประมวลผล สี 8 บิต (เอาท์พุต)

ความละเอียด *1

 • สูงสุด 19200 x 19200 dpi (Interpolated)

 • สูงสุด 600 x 600 dpi (จากกระจกสแกนเนอร์)

 • สูงสุด 600 × 600 dpi (จาก ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ))

ความกว้างในการสแกน

 • สูงสุด 210 มม.

สแกน 2 ด้านอัตโนมัติ

 • ตกลง (จาก ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ))

*1
การสแกนสูงสุด 600 × 600 dpi ด้วยไดรเวอร์ WIA ใน Windows 7, Windows 8.1 และ Windows 10 (สามารถเลือกความละเอียดสูงสุด 19200 × 19200 dpi ได้โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์สแกนเนอร์)

ข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์

การพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ

 • ใช่

การจำลองระบบ

 • PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3, PDF เวอร์ชัน 1.7, XPS เวอร์ชัน 1.0

ความละเอียด

 • คุณภาพ 600 x 600 dpi, 2,400 แบบ dpi class (2400 x 600)

ความเร็วในการพิมพ์ *1  *2

การพิมพ์ 1 ด้าน *3

ขาวดำ

 • สูงสุด 42 หน้า/นาที (ขนาด Letter)

  สูงสุด 40 หน้า/นาที (ขนาด A4)

สี

 • สูงสุด 42 หน้า/นาที (ขนาด Letter)

  สูงสุด 40 หน้า/นาที (ขนาด A4)

การพิมพ์ 2 ด้าน

ขาวดำ

 • (MFC-L9630CDN)

  สูงสุด 29 หน้าต่อนาที (สูงสุด 14 แผ่นต่อนาที) (ขนาด Letter)

  สูงสุด 28 หน้าต่อนาที (สูงสุด 14 แผ่นต่อนาที) (ขนาด A4)

 • (MFC-L9670CDN)

  สูงสุด 42 หน้าต่อนาที (สูงสุด 21 แผ่นต่อนาที) (ขนาด Letter)

  สูงสุด 40 หน้าต่อนาที (สูงสุด 20 แผ่นต่อนาที) (ขนาด A4)

สี

 • (MFC-L9630CDN)

  สูงสุด 29 หน้าต่อนาที (สูงสุด 14 แผ่นต่อนาที) (ขนาด Letter)

  สูงสุด 28 หน้าต่อนาที (สูงสุด 14 แผ่นต่อนาที) (ขนาด A4)

 • (MFC-L9670CDN)

  สูงสุด 42 หน้าต่อนาที (สูงสุด 21 แผ่นต่อนาที) (ขนาด Letter)

  สูงสุด 40 หน้าต่อนาที (สูงสุด 20 แผ่นต่อนาที) (ขนาด A4)

เวลาพิมพ์ครั้งแรก *4 *5 *6 *7

อย่างไรก็ตาม เวลาพิมพ์ครั้งแรกอาจใช้เวลานานขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดกระดาษและปริมาณข้อมูลที่ต้องพิมพ์

ขาวดำ

 • น้อยกว่า 10 วินาที ที่ 23 °C / 230 V

สี

 • น้อยกว่า 10 วินาที ที่ 23 °C / 230 V

*1
ความเร็วการพิมพ์อาจเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นกับประเภทของเอกสารที่คุณพิมพ์
*2
ความเร็วการพิมพ์อาจช้าลงเมื่อเครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่าย LAN ไร้สาย
*3
วัดตามมาตรฐาน ISO/IEC 24734
*4
พิมพ์จากโหมดพร้อมและถาดมาตรฐาน
*5
ระยะเวลาตั้งแต่เครื่องเริ่มทำงานจนกระทั่งกระดาษออกมาเสร็จสมบรณ์ (ยกเว้นในกรณีที่เปิดเครื่องไว้หรือข้อผิดพลาดได้รับการแก้ไข)
*6
อาจคลาดเคลื่อนเมื่ออยู่ในกระบวนการปรับแต่งสีหรือลงทะเบียนสี
*7
มีผลใช้เมื่อพิมพ์กระดาษขนาด A4 หรือ Letter จากถาดกระดาษออกมาตรฐาน

ข้อกำหนดอินเตอร์เฟส

USB *1 *2

 • Hi-Speed USB 2.0

  ใช้สายอินเตอร์เฟส USB 2.0 ที่มีความยาวไม่เกิน 2 เมตร

LAN

 • 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T *3

Wireless LAN  *4

 • IEEE 802.11a/b/g/n (โหมดโครงสร้างพื้นฐาน)

  IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct®)

NFC  *5

 • ใช่

*1
เครื่องพิมพ์ของคุณมีอินเตอร์เฟซ USB 2.0 ความเร็วสูง สามารถเชื่อมต่อเครื่องกับคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เฟส USB 1.1
*2
ไม่รองรับพอร์ต USB ของผู้ผลิตอื่น
*3
ใช้สายเคเบิลเครือข่ายประเภท 5e (ขึ้นไป)
*4
การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อได้ติดตั้งอุปกรณ์เสริมโมดูลไร้สายเท่านั้น
*5
เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องอ่านการ์ด IC ภายนอก ให้ใช้อุปกรณ์ที่รองรับไดรเวอร์คลาส HID

ข้อกำหนดคุณสมบัติ Direct Print

ความเข้ากันได้
 • PDF เวอร์ชัน 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (สร้างโดยไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์เอง), TIFF (สแกนโดยผลิตภัณฑ์ของบราเดอร์), XPS เวอร์ชัน 1.0

อินเตอร์เฟส
 • อินเตอร์เฟส USB แบบตรง: ด้านหน้า x 1 ด้านหลัง x 1

โพรโทคอลที่สนับสนุนและคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัย

Ethernet

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

LAN ไร้สาย (5GHz)

IEEE 802.11a/n (โหมดโครงสร้างพื้นฐาน), IEEE 802.11a/n (Wi-Fi Direct)

LAN ไร้สาย (2.4GHz)

IEEE 802.11b/g/n (โหมดโครงสร้างพื้นฐาน), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

โปรโตคอล (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), เรโซลูชันสำหรับ WINS/ชื่อ NetBIOS (เน็ตไบออส), DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4

โปรโตคอล (IPv6)

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4

การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (เชื่อมต่อผ่านสาย)

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (ไร้สาย)

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

ความปลอดภัยเครือข่ายแบบไร้สาย

WEP 64/128 บิต, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) (สนับสนุน Wi-Fi Direct แบบ WPA2-PSK (AES) เท่านั้น)

การรับรองแบบไร้สาย

การอนุญาตสัญลักษณ์ Wi-Fi Certification (WPA/WPA2 - Enterprise, Personal), การอนุญาตสัญลักษณ์ตัวระบุ Wi-Fi Protected Setup (WPS), Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct