ข้อกำหนดทั่วไป

ประเภทเครื่องพิมพ์

 • เลเซอร์

วิธีการพิมพ์

 • เครื่องพิมพ์เลเซอร์อิเล็กโทรโฟโตกราฟิก

ความจุของหน่วยความจำ

 • (DCP-L5600DN/MFC-L5700DN)

  512 MB

  (MFC-L5900DW/MFC-L6900DW)

  1 GB

หน้าจอแสดงผลแบบ LCD (จอแสดงผลแบบผลึกเหลว)

 • (DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW)

  จอ TFT 3.7 นิ้ว (93.4 มม.) สี หน้าจอแสดงผลแบบ LCD แบบจอสัมผัส *1

 • (MFC-L6700DW/MFC-L6900DW)

  จอ TFT 4.85 นิ้ว (123.2 มม.) สี หน้าจอแสดงผลแบบ LCD แบบจอสัมผัส *1

แหล่งพลังงาน

 • 220 ถึง 240 V AC 50/60Hz

การใช้พลังงาน

(เฉลี่ย)

สูงสุด *2

 • 1,344 W โดยประมาณ

การพิมพ์ *2

 • (DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW)

  645 W โดยประมาณที่ 25 °C

 • (MFC-L6700DW )

  805 W โดยประมาณที่ 25 °C

 • (MFC-L6900DW)

  805 W โดยประมาณที่ 25 °C

การพิมพ์ (โหมดเงียบ) *2

 • 390 W โดยประมาณที่ 25 °C

การทำสำเนา *2

 • (DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW)

  645 W โดยประมาณที่ 25 °C

 • (MFC-L6700DW )

  805 W โดยประมาณที่ 25 °C

 • (MFC-L6900DW)

  805 W โดยประมาณที่ 25 °C

การทำสำเนา (โหมดเงียบ) *2

 • 390 W โดยประมาณที่ 25 °C

พร้อม *2

 • 34 W โดยประมาณที่ 25 °C

โหมดพัก *2

 • (DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW)

  7.5 W โดยประมาณ

 • (MFC-L6700DW/MFC-L6900DW)

  8.0 W โดยประมาณ

โหมดพักลึก *2

 • 1.6 W โดยประมาณ

ปิดเครื่อง *2 *3 *4

 • 0.04 W โดยประมาณ

ขนาด

หน่วย: มม.

 • (MFC-L5700DN/MFC-L5755DW)

  * 435

  ** 486

  *** 427

 • (DCP-L5600DN/MFC-L5900DW)

  * 495

  ** 486

  *** 427

 • (MFC-L6700DW/MFC-L6900DW)

  * 495

  ** 518

  *** 427

น้ำหนัก (รวมวัสดุการพิมพ์)

 • (DCP-L5600DN)

  17.5 กก.

 • (MFC-L5700DN)

  16.8 กก.

 • (MFC-L5755DW)

  16.5 กก.

 • (MFC-L5900DW)

  17.7 กก.

 • (MFC-L6700DW)

  18.4 กก.

 • (MFC-L6900DW)

  19.1 กก.

ระดับเสียงรบกวน

ความดันเสียง

การพิมพ์

 • (MFC-L5700DN/MFC-L5755DW)

  LpAm = 54 dB (A)

 • (DCP-L5600DN/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW)

  LpAm = 55 dB (A)

 • (MFC-L6900DW)

  LpAm = 57 dB (A)

พร้อม

 • LpAm = 35.0 dB (A)

การพิมพ์

(โหมดเงียบ)

 • (DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW)

  LpAm = 52 dB (A)

 • (MFC-L6900DW)

  LpAm = 53 dB (A)

กำลังเสียง

การพิมพ์

 • (MFC-L5700DN/MFC-L5755DW)

  LWAd = 6.67 B (A)

 • (DCP-L5600DN/MFC-L5900DW)

  LWAd = 6.73 B (A)

 • (MFC-L6700DW/MFC-L6900DW)

  LWAd = 6.76 B (A)

พร้อม

 • LWAd = 4.80 B (A)

การพิมพ์

(โหมดเงียบ)

 • LWAd = 6.47 B (A)

อุณหภูมิ

ปฏิบัติการ

 • 10 ถึง 32 °C

การจัดเก็บ

 • 0 ถึง 40 °C

ความชื้น

ปฏิบัติการ

 • 20 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)

การจัดเก็บ

 • 35 ถึง 85% (ไม่มีการควบแน่น)

ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ)

 • (MFC-L5700DN/MFC-L5755DW)

  สูงสุด 50 แผ่น

 • (DCP-L5600DN/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW)

  สูงสุด 70 แผ่น

 • (MFC-L6900DW)

  สูงสุด 80 แผ่น

เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด เราแนะนำดังต่อไปนี้:

 • อุณหภูมิ: 20 ถึง 30 °C

 • ความชื้น: 50 ถึง 70%

 • กระดาษ: 80 แกรม

Laser Notice

*1
วัดตามแนวทแยง
*2
การเชื่อมต่อ USB กับคอมพิวเตอร์
*3
วัดตามข้อกำหนด IEC 62301 ฉบับ 2.0
*4
อัตราการใช้พลังงานจะแตกต่างกันออกไปเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมการใช้งาน

ข้อกำหนดขนาดเอกสาร

ขนาดเอกสาร

ความกว้างของ ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ)

 • 105 ถึง 215.9 มม.

ความยาวของ ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ)

 • 147.3 ถึง 355.6 มม.

ความกว้างของกระจกสแกนเนอร์

 • สูงสุด 215.9 มม.

ความยาวของกระจกสแกนเนอร์

 • (MFC-L5700DN/MFC-L5755DW)

  สูงสุด 300 มม.

 • (DCP-L5600DN/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/MFC-L6900DW)

  สูงสุด 355.6 มม.

ข้อกำหนดสื่อสิ่งพิมพ์

การใส่กระดาษ

ถาดใส่กระดาษ

(มาตรฐาน)

ชนิดของกระดาษ
 • กระดาษธรรมดา, กระดาษหัวจดหมาย, กระดาษสี, กระดาษบาง, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษหนา *1

ขนาดกระดาษ
 • A4, Letter, A5, A5 (ขอบด้านยาว), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal

น้ำหนักกระดาษ
 • 60 ถึง 120 แกรม

ความจุกระดาษสูงสุด
 • (DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW)

  กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 250 แผ่น

 • (MFC-L6700DW/MFC-L6900DW)

  กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 520 แผ่น

ถาดอเนกประสงค์ (MP Tray)

ชนิดของกระดาษ
 • กระดาษธรรมดา, กระดาษหัวจดหมาย, กระดาษสี, กระดาษบาง, กระดาษหนา, กระดาษหนามาก, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษปอนด์, ฉลาก, ซองจดหมาย, ซองจดหมายบาง, ซองจดหมายหนา

ขนาดกระดาษ
 • ความกว้าง:

  76.2 ถึง 215.9 มม.

 • ความยาว:

  127 ถึง 355.6 มม.

น้ำหนักกระดาษ

 • 60 ถึง 200 แกรม

ความจุกระดาษสูงสุด
 • กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 50 แผ่น

  ซองจดหมาย: ซองจดหมาย 10 ซอง ความหนาสูงสุด 10 มม.

ถาดบรรจุกระดาษที่ 2, 3

(เป็นอุปกรณ์เสริม) *2

ชนิดของกระดาษ

 • กระดาษธรรมดา, กระดาษหัวจดหมาย, กระดาษสี, กระดาษบาง, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษหนา *1

ขนาดกระดาษ

 • A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal

น้ำหนักกระดาษ

 • 60 ถึง 120 แกรม

ความจุกระดาษสูงสุด

 • (LT-5500/LT-5505)

  กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 250 แผ่น

 • (LT-6500/LT-6505)

  กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 520 แผ่น

กระดาษออก *3

ถาดรองรับเอกสารออกแบบคว่ำหน้า

 • (DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW)

  สูงสุด 150 แผ่นกระดาษธรรมดา 80 แกรม (ส่งแบบคว่ำหน้าไปยังถาดรองรับกระดาษออกแบบคว่ำหน้า)

 • (MFC-L6900DW)

  สูงสุด 250 แผ่นกระดาษธรรมดา 80 แกรม (ส่งแบบคว่ำหน้าไปยังถาดรองรับกระดาษออกแบบคว่ำหน้า)

ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า

 • (DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW)

  แผ่นเดียว (ส่งแบบหงายหน้าไปยังถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า)

 • (MFC-L6900DW)

  สูงสุด 10 แผ่น (ส่งแบบหงายหน้าไปยังถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า)

2 ด้าน

การพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ

ชนิดของกระดาษ
 • กระดาษธรรมดา, กระดาษหัวจดหมาย, กระดาษสี, กระดาษบาง, กระดาษรีไซเคิล

ขนาดกระดาษ
 • เลือกขนาดกระดาษที่คุณต้องการใช้โดยการเลื่อนคันโยกเลือกกระดาษ 2 ด้าน:

  • A4
  • Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio

น้ำหนักกระดาษ

 • 60 ถึง 105 แกรม

*1
เปิดฝาหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า) ก่อนที่จะพิมพ์ เพื่อให้กระดาษที่พิมพ์ออกไปยังถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า
*2
คุณสามารถติดตั้งถาดล่างได้สูงสุด 2 ถาด
*3
สำหรับฉลาก แนะนำให้นำกระดาษที่พิมพ์แล้วออกจากถาดรองรับกระดาษออกทันทีหลังจากออกจากเครื่องพิมพ์เพื่อหลีกเลี่ยงการติดกัน

ข้อกำหนดโทรสาร

หมายเหตุ

คุณสมบัตินี้มีเฉพาะรุ่น MFC

ความเข้ากันได้

 • ITU-T Super Group 3

ระบบการเข้ารหัส

 • MH / MR / MMR / JBIG

ความเร็วโมเด็ม

 • 33,600 bps (พร้อมการลดความเร็วอัตโนมัติ)

การพิมพ์ 2 ด้านเมื่อรับเอกสาร

 • ใช่

การเอกสาร 2 ด้านอัตโนมัติ

 • (MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/MFC-L6900DW)

  ใช่ (จาก ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ))

ความกว้างการสแกน

 • สูงสุด 208 มม.

ความกว้างการพิมพ์

 • สูงสุด 208 มม.

ระดับสีเทา

 • 8 บิต / 256 ระดับ

ความละเอียด

แนวนอน
 • 203 dpi

แนวตั้ง
 • มาตรฐาน: 98 dpi

 • คุณภาพดี: 196 dpi

 • คุณภาพดีมาก: 392 dpi

 • ภาพถ่าย: 196 dpi

สมุดที่อยู่
 • 300 ตำแหน่ง

กลุ่ม
 • สูงสุด 20

การกระจายข้อมูล
 • 350 ตำแหน่ง

การโทรซ้ำอัตโนมัติ
 • 3 ครั้ง ในทุก 5 นาที

การรับส่งหน่วยความจำ
 • สูงสุด 500 หน้า *1

การรับเมื่อกระดาษหมด
 • สูงสุด 500 หน้า *1

*1
“หน้า” อ้างอิงถึงแผนผังการทดสอบ “ITU-T Test Chart #1” (จดหมายธุรกิจทั่วไป ความละเอียดมาตรฐาน การเข้ารหัส JBIG) ข้อกำหนดและวัสดุการพิมพ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ข้อกําหนดการทำสําเนา

ความกว้างการทำสําเนา

 • สูงสุด 210 มม.

การทำสำเนา 2 ด้านอัตโนมัติ

 • (MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/MFC-L6900DW)

  ใช่ (จาก ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ))

สำเนาหลายชุด
 • เรียงชุด/จัดกองได้สูงสุด 999 หน้า

เพิ่มขนาด/ลดขนาด
 • 25% ถึง 400% (เพิ่มครั้งละ 1%)

ความละเอียด
 • สูงสุด 1200 x 600 dpi

เวลาที่เอกสารสำเนาแผ่นแรกพิมพ์ออกมา *1
 • (DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW)

  น้อยกว่า 9.2 วินาที ที่ 23 °C / 230 V

 • (MFC-L6700DW/MFC-L6900DW)

  น้อยกว่า 9.5 วินาที ที่ 23 °C / 230 V

*1
จากโหมดพร้อมและใช้ถาดมาตรฐาน

ข้อกำหนดของสแกนเนอร์

สี/สีดำ

 • ใช่ / ใช่

สอดคล้องกับข้อกำหนด TWAIN

 • ใช่

  (Windows® XP(SP3) / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1)

  (OS X v10.8.5 / 10.9.x /10.10.x)

สอดคล้องกับข้อกำหนด WIA

 • ใช่

  (Windows® XP(SP3) / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1)

สอดคล้องกับข้อกำหนด ICA

 • ใช่

  (OS X v10.8.5 / 10.9.x / 10.10.x)

ความลึกของสี

 • การประมวลผลสี 48 บิต (อินพุต)

 • การประมวลผลสี 24 บิต (เอาท์พุต)

ระดับสีเทา

 • การประมวลผลสี 16 บิต (อินพุต)

 • การประมวลผลสี 8 บิต (เอาท์พุต)

ความละเอียด *1

 • สูงสุด 19200 × 19200 dpi (การประมาณค่าในช่วง)

 • สูงสุด 1200 x 1200 dpi (จากกระจกสแกนเนอร์)

 • สูงสุด 600 × 600 dpi (จาก ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ))

ความกว้างในการสแกน

 • สูงสุด 210 มม.

สแกน 2 ด้านอัตโนมัติ

 • (MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/MFC-L6900DW)

  ใช่ (จาก ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ))

*1
การสแกนสูงสุด 1200 × 1200 dpi ด้วยไดรเวอร์ WIA ใน Windows® XP(SP3), Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 และ Windows® 8.1 (สามารถเลือกความละเอียดสูงสุด 19200 × 19200 dpi โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ของสแกนเนอร์)

ข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์

การพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ

 • ใช่

การจำลองระบบ

 • PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF เวอร์ชัน 1.7, XPS เวอร์ชัน 1.0

ความละเอียด

 • สูงสุด 1200 x 1200 dpi

ความเร็วในการพิมพ์ *1  *2

พิมพ์ 1 ด้าน

 • (DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW)

  สูงสุด 40 หน้า/นาที (ขนาด A4)

 • (MFC-L6700DW)

  สูงสุด 46 หน้า/นาที (ขนาด A4)

 • (MFC-L6900DW)

  สูงสุด 50 หน้า/นาที (ขนาด A4)

ความเร็วในการพิมพ์ *3  *4

พิมพ์ 1 ด้าน

 • (DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW)

  สูงสุด 40 หน้า/นาที (ขนาด A4)

 • (MFC-L6700DW/MFC-L6900DW)

  สูงสุด 50 หน้า/นาที (ขนาด A4)

การพิมพ์ 2 ด้าน

 • (DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW)

  สูงสุด 20 หน้า/ต่อนาที (สูงสุด 10 แผ่นต่อนาที) (ขนาด Letter หรือ A4)

 • (MFC-L6700DW/MFC-L6900DW)

  สูงสุด 24 หน้า/ต่อนาที (สูงสุด 12 แผ่นต่อนาที) (ขนาด Letter หรือ A4)

เวลาพิมพ์ครั้งแรก *5

 • (DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW)

  น้อยกว่า 7.2 วินาที ที่ 23 °C / 230 V

 • (MFC-L6700DW/MFC-L6900DW)

  น้อยกว่า 7.5 วินาที ที่ 23 °C / 230 V

*1
ความเร็วการพิมพ์อาจเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นกับประเภทของเอกสารที่คุณพิมพ์
*2
ความเร็วการพิมพ์อาจช้าลงเมื่อเครื่องเชื่อมต่อด้วย LAN ไร้สาย
*3
ความเร็วการพิมพ์อาจเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นกับประเภทของเอกสารที่คุณพิมพ์
*4
ความเร็วการพิมพ์อาจช้าลงเมื่อเครื่องเชื่อมต่อด้วย LAN ไร้สาย
*5
จากโหมดการเตรียมพร้อมและถาดมาตรฐาน

ข้อกําหนดอินเตอร์เฟส

USB *1 *2
 • Hi-Speed USB 2.0

  ใช้สายอินเตอร์เฟส USB 2.0 ที่มีความยาวไม่เกิน 2.0 เมตร

LAN
 • (DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/MFC-L5755DW)

  10Base-T / 100Base-TX *3

 • (MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/MFC-L6900DW)

  10Base-T / 100Base-TX /1000Base-T *3 *4

LAN แบบไร้สาย
 • (MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/MFC-L6900DW)

  IEEE 802.11b/g/n (โหมดโครงสร้างพื้นฐาน/โหมดแอดฮอค)

  IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™)

NFC

 • (MFC-L6900DW)

  ใช่

*1
เครื่องพิมพ์ของคุณมีอินเตอร์เฟส USB 2.0 ความเร็วสูง เครื่องพิมพ์สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่มีอินเตอร์เฟส USB 1.1
*2
ไม่สนับสนุนพอร์ต USB ของผู้ผลิตอื่น
*3
ใช้สายเกลียวคู่ตรง Category 5 (ขึ้นไป)
*4
ถ้าคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่ายกิกะบิต ให้ใช้อุปกรณ์เครือข่ายและสายเชื่อมต่อที่เป็นไปตามข้อกำหนด 1000BASE-T

โพรโทคอลที่สนับสนุนและคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัย

Ethernet

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

LAN แบบไร้สาย

IEEE 802.11b/g/n (โหมดโครงสร้างพื้นฐาน/โหมดแอดฮอค), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

โปรโตคอล (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP ไคลเอนท์, IPP/IPPS, FTP ไคลเอนท์และเซิร์ฟเวอร์, CIFS ไคลเอนท์, TELNET เซิร์ฟเวอร์, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS เซิร์ฟเวอร์, TFTP ไคลเอนท์และเซิร์ฟเวอร์, ICMP, Web Services (พิมพ์/สแกน), SNTP ไคลเอนท์, LDAP, IMAP4

โปรโตคอล (IPv6)

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP ไคลเอนท์, FTP ไคลเอนท์และเซิร์ฟเวอร์, CIFS ไคลเอนท์, TELNET เซิร์ฟเวอร์, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS เซิร์ฟเวอร์, TFTP ไคลเอนท์และเซิร์ฟเวอร์, ICMPv6, SNTP ไคลเอนท์, LDAP, Web Services (พิมพ์/สแกน), IMAP4

การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (เชื่อมต่อผ่านสาย)

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec

การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (ไร้สาย)

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec

ความปลอดภัยเครือข่ายแบบไร้สาย

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

การรับรองแบบไร้สาย

การอนุญาตสัญลักษณ์ Wi-Fi (WPA/WPA2 - Enterprise, Personal), การอนุญาตสัญลักษณ์ตัวระบุ Wi-Fi Protected Setup (WPS), Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct

ข้อกำหนดคุณสมบัติ Direct Print

ความเข้ากันได้
 • PDF เวอร์ชัน 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (สร้างโดยไดรเวอร์เครื่องพิมพ์), TIFF (สแกนโดยผลิตภัณฑ์ของบราเดอร์), XPS เวอร์ชัน 1.0

อินเตอร์เฟส
 • อินเทอร์เฟซ USB แบบตรง : ด้านหน้า x 1, ด้านหลัง x 1(MFC-L6900DW)