ข้อกำหนดทั่วไป

ประเภทเครื่องพิมพ์

 • เลเซอร์

วิธีการพิมพ์

 • เครื่องพิมพ์เลเซอร์อิเล็กโทรโฟโตกราฟิก

ความจุของหน่วยความจำ

มาตรฐาน

 • (DCP-L2531DW/MFC-L2710DW)

  64 MB

 • (DCP-L2535DW/HL-L2395DW/MFC-L2713DW/MFC-L2730DW)

  128 MB

 • (DCP-L2550DW/MFC-L2715DW/MFC-L2716DW/MFC-L2750DW/MFC-L2751DW/MFC-L2770DW/MFC-L2771DW)

  256 MB

หน้าจอแสดงผลแบบ LCD (จอแสดงผลแบบผลึกเหลว)
 • (DCP-L2531DW/DCP-L2535DW/DCP-L2550DW/MFC-L2710DW/MFC-L2713DW/MFC-L2715DW/MFC-L2716DW)

  (สำหรับเกาหลี)

  10 ตัวอักษร (2 ไบต์) x 2 บรรทัด

  (สำหรับประเทศอื่นๆ)

  16 ตัวอักษร x 2 บรรทัด

 • (HL-L2395DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW/MFC-L2751DW/MFC-L2770DW/MFC-L2771DW)

  หน้าจอแสดงผลแบบ LCD แบบสัมผัส TFT สี 2.7 นิ้ว (67.5 มม.)  *1

แหล่งพลังงาน

 • 220 ถึง 240 V AC 50/60 Hz

การใช้พลังงาน

(เฉลี่ย)

สูงสุด

 • 1,104 W โดยประมาณ

การพิมพ์ *2

 • (DCP-L2531DW/MFC-L2710DW)

  440 W โดยประมาณที่ 25 °C

 • (DCP-L2535DW/DCP-L2550DW/HL-L2395DW/MFC-L2713DW/MFC-L2715DW/MFC-L2716DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW/MFC-L2751DW/MFC-L2770DW/MFC-L2771DW)

  475 W โดยประมาณที่ 25 °C

การพิมพ์

(โหมดเงียบ) *2

 • 260 W โดยประมาณที่ 25 °C

การทำสำเนา *2

 • (DCP-L2531DW/MFC-L2710DW)

  455 W โดยประมาณที่ 25 °C

 • (DCP-L2535DW/DCP-L2550DW/HL-L2395DW/MFC-L2713DW/MFC-L2715DW/MFC-L2716DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW/MFC-L2751DW/MFC-L2770DW/MFC-L2771DW)

  485 W โดยประมาณที่ 25 °C

การทำสำเนา

(โหมดเงียบ) *2

 • 260 W โดยประมาณที่ 25 °C

พร้อม *2

 • 42 W โดยประมาณที่ 25 °C

โหมดพัก *2

 • (MFC-L2730DW)

  5.1 W โดยประมาณ

 • (DCP-L2531DW/DCP-L2535DW/DCP-L2550DW/MFC-L2710DW/MFC-L2713DW/MFC-L2715DW/MFC-L2716DW)

  6.2 W โดยประมาณ

 • (HL-L2395DW/MFC-L2750DW/MFC-L2751DW/MFC-L2770DW/MFC-L2771DW)

  6.4 W โดยประมาณ

โหมดพักลึก *2

 • (DCP-L2531DW/DCP-L2535DW/DCP-L2550DW/MFC-L2710DW/MFC-L2713DW/MFC-L2715DW/MFC-L2716DW)

  0.9 W โดยประมาณ

 • (HL-L2395DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW/MFC-L2751DW/MFC-L2770DW/MFC-L2771DW)

  1.1 W โดยประมาณ

ปิดเครื่อง *2 *3 *4

 • 0.03 W โดยประมาณ

ขนาด

(ภาพรวมเค้าร่างทั่วไป)

(DCP-L2531DW/DCP-L2535DW/HL-L2395DW)

(DCP-L2550DW/MFC-L2710DW/MFC-L2713DW/MFC-L2715DW/MFC-L2716DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW/MFC-L2751DW)

(MFC-L2770DW/MFC-L2771DW)

หน่วย: มม.

 • (DCP-L2531DW/DCP-L2535DW/HL-L2395DW)

  * : 410

  ** : 272

  *** : 398.5

 • (DCP-L2550DW/MFC-L2710DW/MFC-L2713DW/MFC-L2715DW/MFC-L2716DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW/MFC-L2751DW)

  * : 410

  ** : 318.5

  *** : 398.5

 • (MFC-L2770DW/MFC-L2771DW)

  * : 410

  ** : 318.5

  *** : 426.5

น้ำหนัก (รวมวัสดุการพิมพ์)

 • (DCP-L2531DW/HL-L2395DW)

  10.3 กก.

 • (DCP-L2535DW/DCP-L2550DW/MFC-L2710DW/MFC-L2713DW/MFC-L2716DW/MFC-L2730DW)

  11.8 กก.

 • (MFC-L2715DW/MFC-L2751DW)

  12.0 กก.

 • (MFC-L2750DW)

  12.2 กก.

 • (MFC-L2771DW)

  12.7 กก.

 • (MFC-L2770DW)

  12.9 กก.

ระดับเสียงรบกวน

ความดันเสียง

การพิมพ์

 • (DCP-L2531DW/MFC-L2710DW)

  LpAm = 48 dB (A)

 • (DCP-L2535DW/DCP-L2550DW/HL-L2395DW/MFC-L2713DW/MFC-L2715DW/MFC-L2716DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW/MFC-L2751DW/MFC-L2770DW/MFC-L2771DW)

  LpAm = 49 dB (A)

การพิมพ์

(โหมดเงียบ)

 • LpAm = 44 dB (A)

พร้อม

 • LpAm = 30 dB (A)

กำลังเสียง

การพิมพ์

 • (DCP-L2531DW/MFC-L2710DW)

  LWAd = 6.48 B (A)

 • (DCP-L2535DW/DCP-L2550DW/HL-L2395DW/MFC-L2713DW/MFC-L2715DW/MFC-L2716DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW/MFC-L2751DW/MFC-L2770DW/MFC-L2771DW)

  LWAd = 6.59 B (A)

การพิมพ์

(โหมดเงียบ)

 • LWAd = 6.11 B (A)

พร้อม

 • LWAd = ไม่ได้ยิน

อุณหภูมิ

ปฏิบัติการ

 • 10 ถึง 32 °C

การจัดเก็บ

 • 0 ถึง 40 °C

ความชื้น

ปฏิบัติการ

 • 20 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)

การจัดเก็บ

 • 35 ถึง 85% (ไม่มีการควบแน่น)

ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ)

(DCP-L2550DW/MFC-L2710DW/MFC-L2713DW/MFC-L2715DW/MFC-L2716DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW/MFC-L2751DW/MFC-L2770DW/MFC-L2771DW)

 • (DCP-L2550DW/MFC-L2710DW/MFC-L2713DW/MFC-L2715DW/MFC-L2716DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW/MFC-L2751DW/MFC-L2770DW/MFC-L2771DW)

  สูงสุด 50 แผ่น

เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด เราแนะนำดังต่อไปนี้:

 • อุณหภูมิ: 20 ถึง 30 °C

 • ความชื้น: 50 ถึง 70%

 • กระดาษ: 80 แกรม

Laser Notice

*1
วัดตามแนวทแยง
*2
การเชื่อมต่อ USB กับคอมพิวเตอร์
*3
วัดตามข้อกำหนด IEC 62301 Edition 2.0
*4
อัตราการใช้พลังงานจะเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมการใช้งาน

ข้อกำหนดขนาดเอกสาร

ขนาดเอกสาร

ความกว้างของ ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ) *1

 • 105 ถึง 215.9 มม.

ความยาวของ ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ) *1

 • 147.3 ถึง 355.6 มม.

ความกว้างของกระจกสแกนเนอร์

 • สูงสุด 215.9 มม.

ความยาวของกระจกสแกนเนอร์

 • สูงสุด 300 มม.

*1
เฉพาะรุ่น ADF เท่านั้น

ข้อกำหนดสื่อสิ่งพิมพ์

การใส่กระดาษ

ถาดใส่กระดาษ

(มาตรฐาน)

ชนิดของกระดาษ

 • กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบาง กระดาษรีไซเคิล กระดาษหนา

ขนาดกระดาษ

 • (สำหรับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์)

  A4, Letter, A5, A5 (ขอบด้านยาว), A6, Executive

 • (สำหรับเกาหลี)

  A4, Letter, A5, A5 (ขอบด้านยาว), A6, Executive

 • (สำหรับประเทศอื่นๆ)

  A4, Letter, A5, A5 (ขอบด้านยาว), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal

น้ำหนักกระดาษ

 • 60 ถึง 163 แกรม

ความจุกระดาษสูงสุด

 • กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 250 แผ่น

ช่องป้อนเอกสารด้วยมือ

(DCP-L2531DW/DCP-L2535DW/DCP-L2550DW/HL-L2395DW/MFC-L2710DW/MFC-L2713DW/MFC-L2715DW/MFC-L2716DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW/MFC-L2751DW )

ชนิดของกระดาษ

 • กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบาง กระดาษชนิดหนา กระดาษชนิดหนาพิเศษ กระดาษรีไซเคิล กระดาษปอนด์ ฉลาก ซองจดหมาย ซองจดหมาย ชนิดบาง ซองจดหมายชนิดหนา

ขนาดกระดาษ

 • ความกว้าง:

  76.2 ถึง 215.9 มม.

 • ความยาว:

  127 ถึง 355.6 มม.

 • ซองจดหมาย:

  COM-10, DL, C5, Monarch

น้ำหนักกระดาษ

 • 60 ถึง 230 แกรม

ความจุกระดาษสูงสุด

 • ครั้งละหนึ่งแผ่น

ถาดอเนกประสงค์ (MP Tray)

(MFC-L2770DW/MFC-L2771DW )

ชนิดของกระดาษ

 • กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบาง กระดาษชนิดหนา กระดาษชนิดหนาพิเศษ กระดาษรีไซเคิล กระดาษปอนด์ ฉลาก ซองจดหมาย ซองจดหมาย ชนิดบาง ซองจดหมายชนิดหนา

ขนาดกระดาษ

 • ความกว้าง:

  76.2 ถึง 215.9 มม.

 • ความยาว:

  127 ถึง 355.6 มม.

 • ซองจดหมาย:

  COM-10, DL, C5, Monarch

น้ำหนักกระดาษ

 • 60 ถึง 230 แกรม

ความจุกระดาษสูงสุด

 • กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 30 แผ่น

 • ซองจดหมาย: ซองจดหมาย 2 ซอง ความหนาสูงสุด 0.23 มม.

กระดาษออก *1

ถาดรองรับเอกสารออกแบบคว่ำหน้า

 • สูงสุด 120 แผ่น (ส่งแบบคว่ำหน้าไปยังถาดรองรับกระดาษออกแบบคว่ำหน้า) *2

ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า

 • แผ่นเดียว (ส่งแบบหงายหน้าไปยังถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า)

2 ด้าน

การพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ

ชนิดของกระดาษ

 • กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบาง กระดาษรีไซเคิล

ขนาดกระดาษ

 • A4

น้ำหนักกระดาษ

 • 60 ถึง 105 แกรม

*1
สำหรับฉลาก แนะนำให้นำกระดาษที่พิมพ์แล้วออกจากถาดรองรับกระดาษออกทันทีหลังจากออกจากเครื่องพิมพ์เพื่อหลีกเลี่ยงการติดกัน
*2
คำนวนจากกระดาษหนา 80 แกรม ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิปานกลางและอากาศไม่ชื้น

ข้อกำหนดโทรสาร

หมายเหตุ

คุณสมบัตินี้มีเฉพาะรุ่น MFC

ความเข้ากันได้

 • ITU-T Super Group 3

ระบบการเข้ารหัส

 • MH / MR / MMR / JBIG

ความเร็วโมเด็ม

 • 33,600 bps (พร้อมการลดความเร็วอัตโนมัติ)

การพิมพ์ 2 ด้านเมื่อรับเอกสาร

 • (MFC-L2710DW/MFC-L2713DW/MFC-L2715DW/MFC-L2716DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW/MFC-L2751DW/MFC-L2770DW/MFC-L2771DW)

  ใช่

การเอกสาร 2 ด้านอัตโนมัติ

 • (MFC-L2750DW/MFC-L2751DW/MFC-L2770DW/MFC-L2771DW)

  ใช่ (จาก ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ))

ความกว้างการสแกน

 • สูงสุด 208 มม.

ความกว้างการพิมพ์

 • สูงสุด 208 มม.

ระดับสีเทา

 • 8 บิต/256 ระดับ

ความละเอียด

แนวนอน
 • 203 dpi

แนวตั้ง
 • มาตรฐาน: 98 dpi

 • คุณภาพดี: 196 dpi

 • คุณภาพดีมาก: 392 dpi

 • ภาพถ่าย: 196 dpi

สมุดที่อยู่
 • (MFC-L2710DW/MFC-L2713DW/MFC-L2715DW/MFC-L2716DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW/MFC-L2751DW/MFC-L2770DW/MFC-L2771DW)

  200 ตำแหน่ง

การต่อเลขหมายแบบกดปุ่มเดียว
 • (MFC-L2710DW/MFC-L2713DW/MFC-L2715DW/MFC-L2716DW)

  8 (4 x 2) ตำแหน่ง

กลุ่ม
 • สูงสุด 20

การกระจายข้อมูล
 • (MFC-L2710DW/MFC-L2713DW/MFC-L2715DW/MFC-L2716DW)

  258 ตำแหน่ง

 • (MFC-L2730DW/MFC-L2750DW/MFC-L2751DW/MFC-L2770DW/MFC-L2771DW)

  250 ตำแหน่ง

การโทรซ้ำอัตโนมัติ
 • 3 ครั้ง ในทุก 5 นาที

การรับส่งหน่วยความจำ
 • (MFC-L2710DW/MFC-L2713DW/MFC-L2715DW/MFC-L2716DW)

  สูงสุด 400 หน้า *1

 • (MFC-L2730DW/MFC-L2750DW/MFC-L2751DW/MFC-L2770DW/MFC-L2771DW)

  สูงสุด 500 หน้า *1

การรับเมื่อกระดาษหมด
 • (MFC-L2710DW/MFC-L2713DW/MFC-L2715DW/MFC-L2716DW)

  สูงสุด 400 หน้า *1

 • (MFC-L2730DW/MFC-L2750DW/MFC-L2751DW/MFC-L2770DW/MFC-L2771DW)

  สูงสุด 500 หน้า *1

*1
“หน้า” หมายถึงแผนผังการทดสอบ “ITU-T Test Chart #1” (จดหมายธุรกิจทั่วไป ความละเอียดมาตรฐาน รหัส JBIG)

ข้อกําหนดการทำสําเนา

ความกว้างการทำสําเนา

 • สูงสุด 210 มม.

การทำสำเนา 2 ด้านอัตโนมัติ

 • (MFC-L2750DW/MFC-L2751DW/MFC-L2770DW/MFC-L2771DW)

  ใช่ (จาก ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ))

ทำสำเนาแบบเรียงลำดับ
 • ใช่

ทำสำเนาแบบกองซ้อน
 • สูงสุด 99 แผ่น

เพิ่มขนาด/ลดขนาด
 • 25% ถึง 400% (เพิ่มครั้งละ 1%)

ความละเอียด
 • สูงสุด 600 x 600 dpi

เวลาที่เอกสารสำเนาแผ่นแรกพิมพ์ออกมา *1
 • (DCP-L2531DW/DCP-L2535DW/DCP-L2550DW/HL-L2395DW/MFC-L2710DW/MFC-L2713DW/MFC-L2715DW/MFC-L2716DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW/MFC-L2751DW)

  น้อยกว่า 10 วินาที ที่ 23 °C / 230 V
 • (MFC-L2770DW/MFC-L2771DW)

  น้อยกว่า 9 วินาที ที่ 23 °C / 230 V
*1
จากโหมดพร้อมและใช้ถาดมาตรฐาน

ข้อกำหนดของสแกนเนอร์

สี/สีดำ

 • ใช่ / ใช่

สอดคล้องกับข้อกำหนด TWAIN

 • ใช่

  (Windows® 7 SP1 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10)

  (macOS v10.10.5, v10.11.x, v10.12.x)

สอดคล้องกับข้อกำหนด WIA

 • ใช่

  (Windows® 7 SP1 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10)

เข้ากันได้กับ AirPrint

 • ใช่

  (macOS v10.10.5, v10.11.x, v10.12.x)

ความลึกของสี

 • การประมวลผลสี 30 บิต (อินพุต)

 • การประมวลผลสี 24 บิต (เอาท์พุต)

ระดับสีเทา

 • การประมวลผลสี 10 บิต (อินพุต)

 • การประมวลผลสี 8 บิต (เอาท์พุต)

ความละเอียด *2

 • สูงสุด 19200 x 19200 dpi (การประมาณค่าในช่วง)

 • สูงสุด 1200 x 1200 dpi (จากกระจกสแกนเนอร์)

 • สูงสุด 600 × 600 dpi (จาก ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ)) *1

ความกว้างในการสแกน

 • สูงสุด 210 มม.

สแกน 2 ด้านอัตโนมัติ

 • (MFC-L2750DW/MFC-L2751DW/MFC-L2770DW/MFC-L2771DW)

  ใช่ (จาก ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ))

*1
เฉพาะรุ่น ADF เท่านั้น
*2
การสแกนสูงสุด 1200 × 1200 dpi ด้วยไดรเวอร์ WIA ใน Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 และ Windows® 10 (สามารถเลือกความละเอียดสูงสุด 19200 × 19200 dpi ได้โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์สแกนเนอร์)

ข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์

การพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ

 • ใช่

การจำลองระบบ

 • (DCP-L2535DW/DCP-L2550DW/HL-L2395DW/MFC-L2715DW/MFC-L2716DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW/MFC-L2751DW/MFC-L2770DW/MFC-L2771DW)

  PCL6, BR-Script3, PDF 1.7

ความละเอียด

 • 600 x 600 dpi, HQ1200 (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi

ความเร็วในการพิมพ์ *1  *2

พิมพ์ 1 ด้าน

 • (DCP-L2531DW/MFC-L2710DW)

  สูงสุด 30 หน้า/นาที (ขนาด A4)

  สูงสุด 32 หน้า/นาที (ขนาด Letter)

 • (DCP-L2535DW/DCP-L2550DW/HL-L2395DW/MFC-L2713DW/MFC-L2715DW/MFC-L2716DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW/MFC-L2751DW/MFC-L2770DW/MFC-L2771DW)

  สูงสุด 34 หน้า/นาที (ขนาด A4)

  สูงสุด 36 หน้า/นาที (ขนาด Letter)

การพิมพ์ 2 ด้าน

 • (DCP-L2531DW/MFC-L2710DW)

  สูงสุด 15 หน้าต่อนาที (สูงสุด 7.5 แผ่นต่อนาที) (ขนาด Letter หรือ A4)

 • (DCP-L2535DW/DCP-L2550DW/HL-L2395DW/MFC-L2713DW/MFC-L2715DW/MFC-L2716DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW/MFC-L2751DW/MFC-L2770DW/MFC-L2771DW)

  สูงสุด 16 หน้า/นาที (สูงสุด 8 แผ่น/นาที) (ขนาด A4)

  สูงสุด 17 หน้า/นาที (สูงสุด 8.5 แผ่น/นาที) (ขนาด Letter)

เวลาพิมพ์ครั้งแรก *3

 • (DCP-L2531DW/DCP-L2535DW/DCP-L2550DW/HL-L2395DW/MFC-L2710DW/MFC-L2713DW/MFC-L2715DW/MFC-L2716DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW/MFC-L2751DW)

  น้อยกว่า 8.5 วินาที ที่ 23 °C / 230 V
 • (MFC-L2770DW/MFC-L2771DW)

  น้อยกว่า 7 วินาที ที่ 23 °C / 230 V
*1
ความเร็วการพิมพ์อาจเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นกับประเภทของเอกสารที่คุณพิมพ์
*2
ความเร็วการพิมพ์อาจช้าลงเมื่อเครื่องเชื่อมต่อด้วย LAN ไร้สาย
*3
จากโหมดการเตรียมพร้อมและถาดมาตรฐาน

ข้อกำหนดอินเตอร์เฟส

USB *1 *2

 • Hi-Speed USB 2.0

  ใช้สายอินเตอร์เฟส USB 2.0 ที่มีความยาวไม่เกิน 2.0 เมตร

LAN

 • (DCP-L2550DW/HL-L2395DW/MFC-L2710DW/MFC-L2713DW/MFC-L2715DW/MFC-L2716DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW/MFC-L2751DW/MFC-L2770DW/MFC-L2771DW)

  10Base-T/100Base-TX *3

LAN แบบไร้สาย

 • IEEE 802.11b/g/n (โหมดโครงสร้างพื้นฐาน)

  IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct®)

NFC

 • (HL-L2395DW/MFC-L2750DW/MFC-L2751DW/MFC-L2770DW/MFC-L2771DW)

  ใช่

*1
เครื่องพิมพ์ของคุณมีอินเตอร์เฟส USB 2.0 ความเร็วสูง เครื่องพิมพ์สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่มีอินเตอร์เฟส USB 1.1
*2
ไม่สนับสนุนพอร์ต USB ของผู้ผลิตอื่น
*3
ใช้สายเกลียวคู่ตรง Category 5 (ขึ้นไป)

โพรโทคอลที่สนับสนุนและคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัย

Ethernet

10Base-T/100Base-TX

LAN แบบไร้สาย

IEEE 802.11b/g/n (โหมดโครงสร้างพื้นฐาน), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

โปรโตคอล (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client

โปรโตคอล (IPv6)

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan)

การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (เชื่อมต่อผ่านสาย)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SNMP v3

การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (ไร้สาย)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SNMP v3

ความปลอดภัยเครือข่ายแบบไร้สาย

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)(Wi-Fi Direct สนับสนุน WPA2-PSK (AES) เท่านั้น)

การรับรองแบบไร้สาย

การอนุญาตสัญลักษณ์ Wi-Fi Certification (WPA/WPA2 - Personal), การอนุญาตสัญลักษณ์ตัวระบุ Wi-Fi Protected Setup (WPS), Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct