ข้อกำหนดทั่วไป

ประเภทเครื่องพิมพ์

 • เลเซอร์

วิธีการพิมพ์

 • เครื่องพิมพ์เลเซอร์อิเล็กโทรโฟโตกราฟิก

ความจุของหน่วยความจำ

มาตรฐาน

(สำหรับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์)

 • (HL-L8260CDW)

  256 MB

 • (HL-L8360CDW)

  512 MB

 • (HL-L9310CDW)

  1 GB

(สำหรับประเทศอื่นๆ)

 • (HL-L8260CDN)

  512 MB

 • (HL-L8360CDW)

  1 GB

หน้าจอแสดงผลแบบ LCD (จอแสดงผลแบบผลึกเหลว)
 • (HL-L8260CDN/HL-L8260CDW)

  16 ตัวอักษร x 2 บรรทัด

 • (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

  หน้าจอแสดงผลแบบ LCD แบบสัมผัส TFT สี 2.7 นิ้ว (67.5 มม.)  *1

แหล่งพลังงาน

(สำหรับไต้หวัน)

 • 110 ถึง 120 V AC 50/60 Hz

(ยกเว้นไต้หวัน)

 • 220 ถึง 240 V AC 50/60 Hz

การใช้พลังงาน

(เฉลี่ย)

สูงสุด

(สำหรับไต้หวัน)

 • 1,190 W โดยประมาณ

(ยกเว้นไต้หวัน)

 • 1,200 W โดยประมาณ

การพิมพ์ *2

(สำหรับไต้หวัน)

 • 600 W โดยประมาณที่ 25 °C

(ยกเว้นไต้หวัน)

 • 580 W โดยประมาณที่ 25 °C

การพิมพ์

(โหมดเงียบ) *2

(สำหรับไต้หวัน)

 • 350 W โดยประมาณที่ 25 °C

(ยกเว้นไต้หวัน)

 • 340 W โดยประมาณที่ 25 °C

พร้อม *2

(สำหรับไต้หวัน)

 • 75 W โดยประมาณที่ 25 °C

(ยกเว้นไต้หวัน)

 • 70 W โดยประมาณที่ 25 °C

โหมดพัก *2

(สำหรับไต้หวัน)

 • 9.5 W โดยประมาณ

(ยกเว้นไต้หวัน)

 • 10.0 W โดยประมาณ

โหมดพักลึก *2

(สำหรับไต้หวัน)

 • 1.4 W โดยประมาณ

(ยกเว้นไต้หวัน)

 • (HL-L8260CDN/HL-L8260CDW)

  1.2 W โดยประมาณ

 • (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

  1.5 W โดยประมาณ

ปิดเครื่อง *3 *4

(สำหรับไต้หวัน)

 • 0.02 W โดยประมาณ

(ยกเว้นไต้หวัน)

 • (HL-L8260CDN/HL-L8260CDW)

  0.02 W โดยประมาณ

 • (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

  0.03 W โดยประมาณ

ขนาด

(ภาพรวมเค้าร่างทั่วไป)

หน่วย: มม.

 • (HL-L8260CDN/HL-L8260CDW)

  * : 410

  ** : 313

  *** : 486

 • (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

  * : 441

  ** : 313

  *** : 486

น้ำหนัก (รวมวัสดุการพิมพ์)

(สำหรับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์)

 • (HL-L8260CDW)

  21.8 กก.

 • (HL-L8360CDW)

  21.9 กก.

 • (HL-L9310CDW)

  22.2 กก.

(สำหรับเกาหลี ประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกา)

 • (HL-L8360CDW)

  22.7 กก.

(สำหรับประเทศอื่นๆ)

 • (HL-L8260CDN)

  22.0 กก.

 • (HL-L8360CDW)

  22.1 กก.

ระดับเสียงรบกวน

ความดันเสียง

การพิมพ์

 • LpAm = 49 dB (A)

การพิมพ์

(โหมดเงียบ)

 • LpAm = 44 dB (A)

พร้อม

 • LpAm = ไม่ได้ยิน

กำลังเสียง

การพิมพ์

ขาวดำ

 • LWAd = 6.55 B (A)

สี

 • LWAd = 6.56 B (A)

การพิมพ์

(โหมดเงียบ)

ขาวดำ

 • LWAd = 6.00 B (A)

สี

 • LWAd = 6.00 B (A)

พร้อม

 • LWAd = ไม่ได้ยิน

อุณหภูมิ

ปฏิบัติการ

 • 10 ถึง 32 °C

การจัดเก็บ

 • 0 ถึง 40 °C

ความชื้น

ปฏิบัติการ

 • 20 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)

การจัดเก็บ

 • 10 ถึง 90% (ไม่มีการควบแน่น)

Laser Notice

*1
วัดตามแนวทแยง
*2
ตรวจวัดขณะที่เครื่องเชื่อมต่ออยู่กับอินเตอร์เฟซ USB
*3
วัดตามข้อกำหนด IEC 62301 ฉบับ 2.0
*4
อัตราการใช้พลังงานจะแตกต่างกันออกไปเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมการใช้งาน

ข้อกำหนดสื่อสิ่งพิมพ์

การใส่กระดาษ

ถาดใส่กระดาษ

(มาตรฐาน)

ชนิดของกระดาษ

 • กระดาษธรรมดา, กระดาษหัวจดหมาย, กระดาษสี, กระดาษบาง, กระดาษรีไซเคิล

ขนาดกระดาษ

(สำหรับไต้หวัน)

 • A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5(ขอบด้านยาว), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal

(ยกเว้นไต้หวัน)

 • A4, Letter, A5, A5 (ขอบด้านยาว), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal

น้ำหนักกระดาษ

 • 60 ถึง 105 แกรม

ความจุกระดาษสูงสุด

 • กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 250 แผ่น

ถาดอเนกประสงค์ (MP Tray)

ชนิดของกระดาษ

 • กระดาษธรรมดา, กระดาษหัวจดหมาย, กระดาษสี, กระดาษบาง, กระดาษหนา, กระดาษหนามาก, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษปอนด์, ฉลาก, ซองจดหมาย, ซองจดหมาย บาง ซองจดหมายหนา กระดาษเคลือบมัน

ขนาดกระดาษ

 • ความกว้าง:

  76.2 ถึง 215.9 มม.

 • ความยาว:

  127 ถึง 355.6 มม.

 • ซองจดหมาย:

  COM-10, DL, C5, Monarch

น้ำหนักกระดาษ

 • 60 ถึง 163 แกรม

ความจุกระดาษสูงสุด

 • กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 50 แผ่น

 • ซองจดหมาย: ซองจดหมาย 10 ซอง ความหนาสูงสุด 10 มม.

ถาดบรรจุกระดาษที่ 2, 3, 4

(เป็นอุปกรณ์เสริม) *1 *2

ชนิดของกระดาษ

 • กระดาษธรรมดา, กระดาษหัวจดหมาย, กระดาษสี, กระดาษบาง, กระดาษรีไซเคิล

ขนาดกระดาษ

(สำหรับไต้หวัน)

 • A4, Letter, B5 (JIS), A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal

(ยกเว้นไต้หวัน)

 • A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal

น้ำหนักกระดาษ

 • 60 ถึง 105 แกรม

ความจุกระดาษสูงสุด

 • LT-330CL

  กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 250 แผ่น

 • LT-340CL *3

  กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 500 แผ่น

กระดาษออก *4

ถาดรองรับเอกสารออกแบบคว่ำหน้า

 • สูงสุด 150 แผ่นกระดาษธรรมดา 80 แกรม (ส่งแบบคว่ำหน้าไปยังถาดรองรับกระดาษออกแบบคว่ำหน้า)

ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า

 • แผ่นเดียว (ส่งแบบหงายหน้าไปยังถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า)

2 ด้าน

การพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ

ชนิดของกระดาษ

 • กระดาษธรรมดา, กระดาษหัวจดหมาย, กระดาษสี, กระดาษบาง, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษเคลือบมัน

ขนาดกระดาษ

 • A4

น้ำหนักกระดาษ

 • 60 ถึง 105 แกรม

*1
(HL-L8260CDW) จำนวนถาดด้านล่างสูงสุด: ถาดด้านล่าง LT-330CL สูงสุด 3 ถาด
*2
(HL-L8260CDN/HL-L8360CDW/HL-L9310CDW) จำนวนถาดด้านล่างสูงสุด: ถาดด้านล่าง LT-330CL สูงสุด 3 ถาด หรือถาดล่างรวมกันแบบอื่นสูงสุด 2 ถาด
*3
ใช้ได้กับ HL-L8260CDN/HL-L8360CDW/HL-L9310CDW
*4
สำหรับฉลาก แนะนำให้นำกระดาษที่พิมพ์แล้วออกจากถาดรองรับกระดาษออกทันทีหลังจากออกจากเครื่องพิมพ์เพื่อหลีกเลี่ยงการติดกัน

ข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์

การพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ

 • ใช่

การจำลองระบบ

 • PCL6, BR-Script3, PDF เวอร์ชัน 1.7, XPS เวอร์ชัน 1.0

ความละเอียด

 • คุณภาพ 600 x 600 dpi, 2,400 dpi class (2400 x 600)

ความเร็วในการพิมพ์ *1  *2

พิมพ์ 1 ด้าน

ขาวดำ

 • สูงสุด 33 หน้า/นาที (ขนาด Letter)

  สูงสุด 31 หน้า/นาที (ขนาด A4)

สี

 • สูงสุด 33 หน้า/นาที (ขนาด Letter)

  สูงสุด 31 หน้า/นาที (ขนาด A4)

การพิมพ์ 2 ด้าน

ขาวดำ

 • สูงสุด 14 หน้าต่อนาที (สูงสุด 7 แผ่นต่อนาที) (ขนาด Letter หรือ A4)

สี

 • สูงสุด 14 หน้าต่อนาที (สูงสุด 7 แผ่นต่อนาที) (ขนาด Letter หรือ A4)

เวลาพิมพ์ครั้งแรก *3

ขาวดำ

(สำหรับไต้หวัน)

 • น้อยกว่า 15 วินาที ที่ 23 °C / 115 V

(ยกเว้นไต้หวัน)

 • น้อยกว่า 15 วินาที ที่ 23 °C / 230 V

สี

(สำหรับไต้หวัน)

 • น้อยกว่า 15 วินาที ที่ 23 °C / 115 V

(ยกเว้นไต้หวัน)

 • น้อยกว่า 15 วินาที ที่ 23 °C / 230 V

*1
ความเร็วการพิมพ์อาจเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นกับประเภทของเอกสารที่คุณพิมพ์
*2
ความเร็วการพิมพ์อาจช้าลงเมื่อเครื่องเชื่อมต่อด้วย LAN ไร้สาย
*3
จากโหมดการเตรียมพร้อมและถาดมาตรฐาน

ข้อกำหนดอินเตอร์เฟส

USB *1 *2

 • Hi-Speed USB 2.0

  ใช้สายอินเตอร์เฟส USB 2.0 ที่มีความยาวไม่เกิน 2.0 เมตร

LAN

 • 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T *3 *4

LAN แบบไร้สาย

 • (HL-L8260CDW/HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

  IEEE 802.11b/g/n (โหมดโครงสร้างพื้นฐาน)

  IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct®)

NFC *5

 • (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

  ใช่

*1
เครื่องพิมพ์ของคุณมีอินเตอร์เฟส USB 2.0 ความเร็วสูง เครื่องพิมพ์สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่มีอินเตอร์เฟส USB 1.1
*2
ไม่สนับสนุนพอร์ต USB ของผู้ผลิตอื่น
*3
ใช้สายเกลียวคู่ตรง Category 5e (ขึ้นไป)
*4
เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่ายกิกะบิตอีเทอร์เน็ต ให้ใช้อุปกรณ์เครือข่ายที่ตรงกับข้อกำหนด 1000BASE-T
*5
เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องอ่านการ์ด IC ภายนอก ให้ใช้อุปกรณ์ที่รองรับไดรเวอร์คลาส HID

ข้อกำหนดคุณสมบัติ Direct Print

ความเข้ากันได้
 • PDF เวอร์ชัน 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (สร้างโดยไดรเวอร์เครื่องพิมพ์), TIFF (สแกนโดยผลิตภัณฑ์ของบราเดอร์), XPS เวอร์ชัน 1.0

อินเตอร์เฟส
 • อินเตอร์เฟส USB แบบตรง : ด้านหน้า x 1, ด้านหลัง x 1(HL-L9310CDW)

โพรโทคอลที่สนับสนุนและคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัย

Ethernet

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

LAN แบบไร้สาย

IEEE 802.11b/g/n (โหมดโครงสร้างพื้นฐาน), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

โปรโตคอล (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP

โปรโตคอล (IPv6)

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP

การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (เชื่อมต่อผ่านสาย)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec

การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (ไร้สาย)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec

ความปลอดภัยเครือข่ายแบบไร้สาย

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) *1

การรับรองแบบไร้สาย

การอนุญาตสัญลักษณ์ Wi-Fi Certification (WPA/WPA2 - Enterprise, Personal), การอนุญาตสัญลักษณ์ตัวระบุ Wi-Fi Protected Setup (WPS), Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct

*1
Wi-Fi Direct สนับสนุน WPA2-PSK (AES) เท่านั้น