ข้อกำหนดทั่วไป

ประเภทเครื่องพิมพ์

 • เลเซอร์

วิธีการพิมพ์

 • เครื่องพิมพ์เลเซอร์อิเล็กโทรโฟโตกราฟิก

ความจุของหน่วยความจำ

มาตรฐาน

(สำหรับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์)

 • (HL-L2310D)

  32 MB

 • (HL-L2350DW/HL-L2375DW)

  64 MB

 • (HL-L2385DW)

  128 MB

(สำหรับประเทศอื่นๆ)

 • (HL-L2351DW)

  64 MB

 • (HL-L2370DN/HL-L2375DW/HL-L2376DW/HL-L2385DW/HL-L2386DW)

  128 MB

หน้าจอแสดงผลแบบ LCD (จอแสดงผลแบบผลึกเหลว)
 • (HL-L2350DW/HL-L2351DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW/HL-L2376DW/HL-L2385DW/HL-L2386DW)

  16 ตัวอักษร x 1 บรรทัด

แหล่งพลังงาน

(สำหรับไต้หวัน)

 • 110 ถึง 120 V AC 50/60 Hz

(ยกเว้นไต้หวัน)

 • 220 ถึง 240 V AC 50/60 Hz

การใช้พลังงาน

(เฉลี่ย)

สูงสุด

(สำหรับไต้หวัน)

 • 1104 W โดยประมาณ

(ยกเว้นไต้หวัน)

 • 1104 W โดยประมาณ

การพิมพ์ *1

(สำหรับไต้หวัน)

 • (HL-L2310D/HL-L2375DW)

  500 W โดยประมาณที่ 25 °C

 • (HL-L2350DW)

  460 W โดยประมาณที่ 25 °C

(ยกเว้นไต้หวัน)

 • (HL-L2310D/HL-L2350DW/HL-L2351DW)

  460 W โดยประมาณที่ 25 °C

 • (HL-L2370DN/HL-L2375DW/HL-L2376DW/HL-L2385DW/HL-L2386DW)

  510 W โดยประมาณที่ 25 °C

การพิมพ์

(โหมดเงียบ) *1

(สำหรับไต้หวัน)

 • 255 W โดยประมาณที่ 25 °C

(ยกเว้นไต้หวัน)

 • 265 W โดยประมาณที่ 25 °C

พร้อม *1

(สำหรับไต้หวัน)

 • 48 W โดยประมาณที่ 25 °C

(ยกเว้นไต้หวัน)

 • 48 W โดยประมาณที่ 25 °C

โหมดพัก *1

(สำหรับไต้หวัน)

 • (HL-L2310D/HL-L2350DW)

  3.9 W โดยประมาณ

 • (HL-L2375DW)

  4.4 W โดยประมาณ

(ยกเว้นไต้หวัน)

 • (HL-L2310D)

  5.7 W โดยประมาณ

 • (HL-L2350DW/HL-L2351DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW/HL-L2376DW/HL-L2385DW/HL-L2386DW)

  6.0 W โดยประมาณ

โหมดพักลึก *1

(สำหรับไต้หวัน)

 • (HL-L2375DW)

  0.6 W โดยประมาณ

(ยกเว้นไต้หวัน)

 • 0.6 W โดยประมาณ

ปิดเครื่อง *2 *3

(สำหรับไต้หวัน)

 • 0.02 W โดยประมาณ

(ยกเว้นไต้หวัน)

 • 0.03 W โดยประมาณ

ขนาด

(ภาพรวมเค้าร่างทั่วไป)

(HL-L2310D/HL-L2350DW/HL-L2351DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW/HL-L2376DW)

(HL-L2385DW/HL-L2386DW)

หน่วย: มม.

 • (HL-L2310D/HL-L2350DW/HL-L2351DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW/HL-L2376DW)

  * : 356

  ** : 183

  *** : 360

 • (HL-L2385DW/HL-L2386DW)

  * : 356

  ** : 183

  *** : 388

น้ำหนัก (รวมวัสดุการพิมพ์)

(สำหรับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์)

 • (HL-L2310D/HL-L2350DW/HL-L2351DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW/HL-L2376DW)

  7.2 กก.

(สำหรับประเทศอื่นๆ)

 • (HL-L2351DW/HL-L2376DW)

  7.2 กก.

 • (HL-L2370DN/HL-L2375DW)

  7.4 กก.

 • (HL-L2386DW)

  7.9 กก.

 • (HL-L2385DW)

  8.1 กก.

ระดับเสียงรบกวน

ความดันเสียง

การพิมพ์

 • (HL-L2310D/HL-L2350DW/HL-L2351DW)

  LpAm = 48 dB (A)

 • (HL-L2370DN/HL-L2375DW/HL-L2376DW/HL-L2385DW/HL-L2386DW)

  LpAm = 49 dB (A)

การพิมพ์

(โหมดเงียบ)

 • LpAm = 44 dB (A)

พร้อม

 • LpAm = 30.0 dB (A)

กำลังเสียง

การพิมพ์

 • (HL-L2310D/HL-L2350DW/HL-L2351DW)

  LWAd = 6.56 B (A)

 • (HL-L2370DN/HL-L2375DW/HL-L2376DW/HL-L2385DW/HL-L2386DW)

  LWAd = 6.66 B (A)

การพิมพ์

(โหมดเงียบ)

 • LWAd = 6.14 B (A)

พร้อม

 • LWAd = ไม่ได้ยิน

อุณหภูมิ

ปฏิบัติการ

 • 10 ถึง 32 °C

การจัดเก็บ

 • 0 ถึง 40 °C

ความชื้น

ปฏิบัติการ

 • 20 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)

การจัดเก็บ

 • 35 ถึง 85% (ไม่มีการควบแน่น)

Laser Notice

*1
ตรวจวัดขณะที่เครื่องเชื่อมต่ออยู่กับอินเตอร์เฟซ USB
*2
วัดตามข้อกำหนด IEC 62301 ฉบับ 2.0
*3
อัตราการใช้พลังงานจะแตกต่างกันออกไปเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมการใช้งาน

ข้อกำหนดสื่อสิ่งพิมพ์

การใส่กระดาษ

ถาดใส่กระดาษ

(มาตรฐาน)

ชนิดของกระดาษ

 • กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบาง กระดาษรีไซเคิล กระดาษหนา

ขนาดกระดาษ

(สำหรับไต้หวัน)

 • A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (長邊), A6, Executive, 病歴摘要紙 (210x270mm)

(สำหรับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์)

 • A4, Letter, A5, A5 (ขอบด้านยาว), A6, Executive

(สำหรับประเทศเกาหลี, ตุรกีและแอฟริกาใต้)

 • A4, Letter, A5, A5 (ขอบด้านยาว), A6, Executive

(สำหรับประเทศอื่นๆ)

 • A4, Letter, A5, A5 (ขอบด้านยาว), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal

น้ำหนักกระดาษ

 • 60 ถึง 163 แกรม

ความจุกระดาษสูงสุด

 • กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 250 แผ่น

ช่องป้อนเอกสารด้วยมือ

ชนิดของกระดาษ

 • กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบาง กระดาษชนิดหนา กระดาษชนิดหนาพิเศษ กระดาษรีไซเคิล กระดาษปอนด์ ฉลาก ซองจดหมาย ซองจดหมาย ชนิดบาง ซองจดหมายชนิดหนา

ขนาดกระดาษ

 • ความกว้าง:

  76.2 ถึง 215.9 มม.

 • ความยาว:

  127 ถึง 355.6 มม.

 • ซองจดหมาย:

  (สำหรับไต้หวัน)

  COM-10, DL, C5, Monarch, 病歴摘要紙 (210x270mm)

  (ยกเว้นไต้หวัน)

  COM-10, DL, C5, Monarch

น้ำหนักกระดาษ

 • 60 ถึง 230 แกรม

ความจุกระดาษสูงสุด

 • ครั้งละหนึ่งแผ่น

ถาดอเนกประสงค์ (ถาด MP)

ชนิดของกระดาษ

 • กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบาง กระดาษชนิดหนา กระดาษชนิดหนาพิเศษ กระดาษรีไซเคิล กระดาษปอนด์ ฉลาก ซองจดหมาย ซองจดหมาย ชนิดบาง ซองจดหมายชนิดหนา

ขนาดกระดาษ

 • ความกว้าง:

  76.2 ถึง 215.9 มม.

 • ความยาว:

  127 ถึง 355.6 มม.

 • ซองจดหมาย:

  (สำหรับไต้หวัน)

  COM-10, DL, C5, Monarch, 病歴摘要紙 (210x270mm)

  (ยกเว้นไต้หวัน)

  COM-10, DL, C5, Monarch

น้ำหนักกระดาษ

 • 60 ถึง 230 แกรม

ความจุกระดาษสูงสุด

 • กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 30 แผ่น

 • ซองจดหมาย: ซองจดหมาย 2 ซอง ความหนาสูงสุด 0.23 มม.

กระดาษออก *1

ถาดรองรับเอกสารออกแบบคว่ำหน้า

 • สูงสุด 150 แผ่นกระดาษธรรมดา 80 แกรม (ส่งแบบคว่ำหน้าไปยังถาดรองรับกระดาษออกแบบคว่ำหน้า) *2

ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า

 • แผ่นเดียว (ส่งแบบหงายหน้าไปยังถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า)

2 ด้าน

การพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ

ชนิดของกระดาษ

 • กระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบาง กระดาษรีไซเคิล

ขนาดกระดาษ

 • A4

น้ำหนักกระดาษ

 • 60 ถึง 105 แกรม

*1
สำหรับฉลาก แนะนำให้นำกระดาษที่พิมพ์แล้วออกจากถาดรองรับกระดาษออกทันทีหลังจากออกจากเครื่องพิมพ์เพื่อหลีกเลี่ยงการติดกัน
*2
คำนวนจากกระดาษหนา 80 แกรม ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิปานกลางและอากาศไม่ชื้น

ข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์

การพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ

 • ใช่

การจำลองระบบ

 • (HL-L2370DN/HL-L2375DW/HL-L2376DW)

  PCL6

 • (HL-L2385DW/HL-L2386DW)

  PCL6, BR-Script3, PDF 1.7

ความละเอียด

 • 600 x 600 dpi, HQ1200 (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi

ความเร็วในการพิมพ์ *1  *2

พิมพ์ 1 ด้าน

 • (HL-L2310D/HL-L2350DW/HL-L2351DW)

  สูงสุด 30 หน้า/นาที (ขนาด A4)

  สูงสุด 32 หน้า/นาที (ขนาด Letter)

 • (HL-L2370DN/HL-L2375DW/HL-L2376DW/HL-L2385DW/HL-L2386DW)

  สูงสุด 34 หน้า/นาที (ขนาด A4)

  สูงสุด 36 หน้า/นาที (ขนาด Letter)

การพิมพ์ 2 ด้าน

 • (HL-L2310D/HL-L2350DW/HL-L2351DW)

  สูงสุด 15 หน้าต่อนาที (สูงสุด 7.5 แผ่นต่อนาที) (ขนาด Letter หรือ A4)

 • (HL-L2370DN/HL-L2375DW/HL-L2376DW/HL-L2385DW/HL-L2386DW)

  สูงสุด 16 ด้าน/นาที (สูงสุด 8 แผ่น/นาที) (ขนาด A4)

  สูงสุด 17 ด้าน/นาที (สูงสุด 8.5 แผ่น/นาที) (ขนาด Letter)

เวลาพิมพ์ครั้งแรก *3

(สำหรับไต้หวัน)

 • (HL-L2310D/HL-L2350DW/HL-L2351DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW/HL-L2376DW)

  น้อยกว่า 8.5 วินาที ที่ 23 °C / 115 V

 • (HL-L2385DW/HL-L2386DW)

  น้อยกว่า 7 วินาที ที่ 23 °C / 115 V

(ยกเว้นไต้หวัน)

 • (HL-L2310D/HL-L2350DW/HL-L2351DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW/HL-L2376DW)

  น้อยกว่า 8.5 วินาที ที่ 23 °C / 230 V

 • (HL-L2385DW/HL-L2386DW)

  น้อยกว่า 7 วินาที ที่ 23 °C / 230 V

*1
ความเร็วการพิมพ์อาจเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นกับประเภทของเอกสารที่คุณพิมพ์
*2
ความเร็วการพิมพ์อาจช้าลงเมื่อเครื่องเชื่อมต่อด้วย LAN ไร้สาย
*3
จากโหมดการเตรียมพร้อมและถาดมาตรฐาน

ข้อกำหนดอินเตอร์เฟส

USB *1 *2

 • Hi-Speed USB 2.0

  ใช้สายอินเตอร์เฟส USB 2.0 ที่มีความยาวไม่เกิน 2.0 เมตร

LAN

 • (HL-L2370DN/HL-L2375DW/HL-L2376DW/HL-L2385DW/HL-L2386DW)

  10Base-T/100Base-TX *3

LAN แบบไร้สาย

 • (HL-L2350DW/HL-L2351DW/HL-L2375DW/HL-L2376DW/HL-L2385DW/HL-L2386DW)

  IEEE 802.11b/g/n (โหมดโครงสร้างพื้นฐาน)

  IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct®)

NFC

 • (HL-L2385DW/HL-L2386DW)

  ใช่

*1
เครื่องพิมพ์ของคุณมีอินเตอร์เฟส USB 2.0 ความเร็วสูง เครื่องพิมพ์สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่มีอินเตอร์เฟส USB 1.1
*2
ไม่สนับสนุนพอร์ต USB ของผู้ผลิตอื่น
*3
ใช้สายเกลียวคู่ตรง Category 5 (ขึ้นไป)

โพรโทคอลที่สนับสนุนและคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัย

Ethernet

10Base-T/100Base-TX

LAN แบบไร้สาย

IEEE 802.11b/g/n (โหมดโครงสร้างพื้นฐาน), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

โปรโตคอล (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print)

โปรโตคอล (IPv6)

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print)

การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (เชื่อมต่อผ่านสาย)

SMTP-AUTH, SNMP v3,SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP)

การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (ไร้สาย)

SMTP-AUTH, SNMP v3, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP)

ความปลอดภัยเครือข่ายแบบไร้สาย

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)(Wi-Fi Direct สนับสนุน WPA2-PSK (AES) เท่านั้น)

การรับรองแบบไร้สาย

การอนุญาตสัญลักษณ์ Wi-Fi Certification (WPA/WPA2 - Personal), การอนุญาตสัญลักษณ์ตัวระบุ Wi-Fi Protected Setup (WPS), Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct