ข้อกำหนดทั่วไป

ประเภทเครื่องพิมพ์

 • ไฟ LED

วิธีการพิมพ์

 • เครื่องพิมพ์แอลอีดีอิเล็กโทรโฟโตกราฟิก

ความจุของหน่วยความจำ

มาตรฐาน

 • 512 MB

หน้าจอแสดงผลแบบ LCD (จอแสดงผลแบบผลึกเหลว) *1
 • DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW

  16 ตัวอักษร x 2 บรรทัด

 • MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

  จอ TFT 3.7 นิ้ว (93.4 มม.) สี หน้าจอแสดงผลแบบ LCD แบบจอสัมผัส

แหล่งพลังงาน

 • 220 ถึง 240 V AC 50/60 Hz

การใช้พลังงาน

(เฉลี่ย)

สูงสุด

 • DCP-L3510CDW

  ประมาณ 1180 W

 • DCP-L3551CDW

  ประมาณ 1180 W

 • MFC-L3710CW

  ประมาณ 1180 W

 • MFC-L3735CDN

  ประมาณ 1320 W

 • MFC-L3745CDW

  ประมาณ 1320 W

 • MFC-L3750CDW

  ประมาณ 1320 W

 • MFC-L3770CDW

  ประมาณ 1320 W

การพิมพ์ *2

 • DCP-L3510CDW

  ประมาณ 400 W ที่ 25°C

 • DCP-L3551CDW

  ประมาณ 400 W ที่ 25°C

 • MFC-L3710CW

  ประมาณ 400 W ที่ 25°C

 • MFC-L3735CDN

  ประมาณ 430 W ที่ 25°C

 • MFC-L3745CDW

  ประมาณ 430 W ที่ 25°C

 • MFC-L3750CDW

  ประมาณ 430 W ที่ 25°C

 • MFC-L3770CDW

  ประมาณ 430 W ที่ 25°C

การพิมพ์

(โหมดเงียบ) *2

 • DCP-L3510CDW

  ประมาณ 280 W ที่ 25°C

 • DCP-L3551CDW

  ประมาณ 280 W ที่ 25°C

 • MFC-L3710CW

  ประมาณ 280 W ที่ 25°C

 • MFC-L3735CDN

  ประมาณ 260 W ที่ 25°C

 • MFC-L3745CDW

  ประมาณ 260 W ที่ 25°C

 • MFC-L3750CDW

  ประมาณ 260 W ที่ 25°C

 • MFC-L3770CDW

  ประมาณ 260 W ที่ 25°C

การทำสำเนา *2

 • DCP-L3510CDW

  ประมาณ 400 W ที่ 25°C

 • DCP-L3551CDW

  ประมาณ 400 W ที่ 25°C

 • MFC-L3710CW

  ประมาณ 400 W ที่ 25°C

 • MFC-L3735CDN

  ประมาณ 430 W ที่ 25°C

 • MFC-L3745CDW

  ประมาณ 430 W ที่ 25°C

 • MFC-L3750CDW

  ประมาณ 430 W ที่ 25°C

 • MFC-L3770CDW

  ประมาณ 430 W ที่ 25°C

การทำสำเนา

(โหมดเงียบ) *2

 • DCP-L3510CDW

  ประมาณ 280 W ที่ 25°C

 • DCP-L3551CDW

  ประมาณ 280 W ที่ 25°C

 • MFC-L3710CW

  ประมาณ 280 W ที่ 25°C

 • MFC-L3735CDN

  ประมาณ 260 W ที่ 25°C

 • MFC-L3745CDW

  ประมาณ 260 W ที่ 25°C

 • MFC-L3750CDW

  ประมาณ 260 W ที่ 25°C

 • MFC-L3770CDW

  ประมาณ 260 W ที่ 25°C

พร้อม *2

 • DCP-L3510CDW

  ประมาณ 80 W ที่ 25°C

 • DCP-L3551CDW

  ประมาณ 80 W ที่ 25°C

 • MFC-L3710CW

  ประมาณ 80 W ที่ 25°C

 • MFC-L3735CDN

  ประมาณ 75 W ที่ 25°C

 • MFC-L3745CDW

  ประมาณ 75 W ที่ 25°C

 • MFC-L3750CDW

  ประมาณ 75 W ที่ 25°C

 • MFC-L3770CDW

  ประมาณ 75 W ที่ 25°C

โหมดพัก *2

 • DCP-L3510CDW

  ประมาณ 9.7 W

 • DCP-L3551CDW

  ประมาณ 9.7 W

 • MFC-L3710CW

  ประมาณ 9.7 W

 • MFC-L3735CDN

  ประมาณ 10.1 W

 • MFC-L3745CDW

  ประมาณ 10.1 W

 • MFC-L3750CDW

  ประมาณ 10.1 W

 • MFC-L3770CDW

  ประมาณ 10.1 W

โหมดพักลึก *2

 • DCP-L3510CDW

  ประมาณ 1.2 W

 • DCP-L3551CDW

  ประมาณ 1.2 W

 • MFC-L3710CW

  ประมาณ 1.2 W

 • MFC-L3735CDN

  ประมาณ 1.2 W

 • MFC-L3745CDW

  ประมาณ 1.2 W

 • MFC-L3750CDW

  ประมาณ 1.2 W

 • MFC-L3770CDW

  ประมาณ 1.2 W

ปิดเครื่อง *2 *3 *4

 • DCP-L3510CDW

  ประมาณ 0.04 W

 • DCP-L3551CDW

  ประมาณ 0.04 W

 • MFC-L3710CW

  ประมาณ 0.04 W

 • MFC-L3735CDN

  ประมาณ 0.04 W

 • MFC-L3745CDW

  ประมาณ 0.04 W

 • MFC-L3750CDW

  ประมาณ 0.04 W

 • MFC-L3770CDW

  ประมาณ 0.04 W

ขนาด

(ภาพรวมเค้าร่างทั่วไป)

(DCP-L3510CDW)

(DCP-L3551CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

หน่วย: มม.

 • DCP-L3510CDW

  * : 410

  ** : 368

  *** : 475

 • DCP-L3551CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW

  * : 410

  ** : 414

  *** : 475

 • MFC-L3770CDW

  * : 410

  ** : 414

  *** : 509

น้ำหนัก (รวมวัสดุการพิมพ์)

 • DCP-L3510CDW

  (สำหรับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์)

  21.7 กก.

  (ยกเว้นออสเตรเลียและนิวซีแลนด์)

  21.9 กก.

 • DCP-L3551CDW

  (สำหรับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์)

  23.2 กก.

  (ยกเว้นออสเตรเลียและนิวซีแลนด์)

  23.5 กก.

 • MFC-L3710CW

  22.5 กก.

 • MFC-L3735CDN

  23.5 กก.

 • MFC-L3745CDW

  23.4 กก.

 • MFC-L3750CDW

  (สำหรับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์)

  23.4 กก.

  (ยกเว้นออสเตรเลียและนิวซีแลนด์)

  23.6 กก.

 • MFC-L3770CDW

  (สำหรับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์)

  24.5 กก.

  (ยกเว้นออสเตรเลียและนิวซีแลนด์)

  24.7 กก.

ระดับเสียงรบกวน

ความดันเสียง

การพิมพ์

 • MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

  LpAm = 47 dB (A)

 • DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW/MFC-L3710CW

  LpAm = 45 dB (A)

การพิมพ์

(โหมดเงียบ)

 • LpAm = 43 dB (A)

พร้อม

 • ค่าเริ่มต้น: เสียงเงียบ *5

กำลังเสียง

การพิมพ์

ขาวดำ

 • DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW/MFC-L3710CW

  LWAd = 5.86 B (A)

 • MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

  LWAd = 6.11 B (A)

สี

 • DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW/MFC-L3710CW

  LWAd = 5.92 B (A)

 • MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

  LWAd = 6.16 B (A)

การพิมพ์

(โหมดเงียบ)

ขาวดำ

 • LWAd = 5.71 B (A)

สี

 • LWAd = 5.73 B (A)

พร้อม

 • ค่าเริ่มต้น: เสียงเงียบ *6

อุณหภูมิ

ปฏิบัติการ

 • ตั้งแต่ 10°C ถึง 32°C

การจัดเก็บ

 • ตั้งแต่ 0°C ถึง 40°C

ความชื้น

ปฏิบัติการ

 • 20 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)

การจัดเก็บ

 • 10 ถึง 95% (ไม่มีการควบแน่น)

ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ)

(DCP-L3551CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)
 • สูงสุด 50 แผ่น

เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด เราแนะนำดังต่อไปนี้:

 • อุณหภูมิ: 20 ถึง 30 °C

 • ความชื้น: 50 ถึง 70%

 • กระดาษ: 80 แกรม

Laser Notice

*1
วัดตามแนวทแยง
*2
การเชื่อมต่อ USB กับคอมพิวเตอร์
*3
วัดตามข้อกำหนด IEC 62301 Edition 2.0
*4
อัตราการใช้พลังงานจะเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมการใช้งาน
*5
หากมอเตอร์พัดลมกำลังทำงาน: LpAm = 33 dB (A)
*6
หากมอเตอร์พัดลมกำลังทำงาน: LWAd = 4.67 B (A)

ข้อกำหนดขนาดเอกสาร

ขนาดเอกสาร

ความกว้างของ ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ)

 • 105 มม. ถึง 215.9 มม.

ความยาวของ ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ)

 • 147.3 มม. ถึง 355.6 มม.

ความกว้างของกระจกสแกนเนอร์

 • สูงสุด 215.9 มม.

ความยาวของกระจกสแกนเนอร์

 • สูงสุด 300 มม.

ข้อกำหนดสื่อสิ่งพิมพ์

การใส่กระดาษ

ถาดใส่กระดาษ

(มาตรฐาน)

ชนิดของกระดาษ

 • กระดาษธรรมดา, กระดาษบาง, กระดาษหนา, กระดาษรีไซเคิล

ขนาดกระดาษ

 • (สำหรับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์)

  A4, Letter, A5, A5 (ขอบด้านยาว), A6, Executive

 • (ยกเว้นออสเตรเลียและนิวซีแลนด์)

  A4, Letter, A5, A5 (ขอบด้านยาว), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal

น้ำหนักกระดาษ

 • 60 ถึง 163 แกรม

ความจุกระดาษสูงสุด

 • กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 250 แผ่น

ถาดอเนกประสงค์ (ถาด MP) (MFC-L3770CDW)

ชนิดของกระดาษ

 • กระดาษธรรมดา, กระดาษบาง, กระดาษหนา, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษปอนด์, ฉลาก, ซองจดหมาย, ซองจดหมายบาง, ซองจดหมายหนา, กระดาษเคลือบมัน

ขนาดกระดาษ

 • ความกว้าง:

  76.2 มม. ถึง 216 มม.

 • ความยาว:

  116 มม. ถึง 355.6 มม.

 • ซองจดหมาย:

  COM-10, DL, C5, Monarch

น้ำหนักกระดาษ

 • 60 ถึง 163 แกรม

ความจุกระดาษสูงสุด

 • กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 30 แผ่น

 • ซองจดหมาย: ซองจดหมายสามซอง ความหนาสูงสุด 6 มม.

ช่องป้อนเอกสารด้วยมือ (DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW)

ชนิดของกระดาษ

 • กระดาษธรรมดา, กระดาษบาง, กระดาษหนา, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษปอนด์, ฉลาก, ซองจดหมาย, ซองจดหมายบาง, ซองจดหมายหนา, กระดาษเคลือบมัน

ขนาดกระดาษ

 • ความกว้าง:

  76.2 มม. ถึง 216 มม.

 • ความยาว:

  116 มม. ถึง 355.6 มม.

 • ซองจดหมาย:

  COM-10, DL, C5, Monarch

น้ำหนักกระดาษ

 • 60 ถึง 163 แกรม

ความจุกระดาษสูงสุด

 • หนึ่งแผ่น

กระดาษออก

 *1

ถาดรองรับเอกสารออกแบบคว่ำหน้า

 • สูงสุด 150 แผ่นกระดาษธรรมดา 80 แกรม (ส่งแบบคว่ำหน้าไปยังถาดรองรับกระดาษออกแบบคว่ำหน้า)

ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า

 • หนึ่งแผ่น (ส่งแบบหงายหน้าไปยังถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า)

2 ด้าน

การพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ (DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

ชนิดของกระดาษ

 • กระดาษธรรมดา, กระดาษชนิดบาง, กระดาษชนิดหนา, กระดาษรีไซเคิล

ขนาดกระดาษ

 • A4

น้ำหนักกระดาษ

 • 60 ถึง 163 แกรม

*1
สำหรับฉลาก แนะนำให้นำกระดาษที่พิมพ์แล้วออกจากถาดรองรับกระดาษออกทันทีหลังจากออกจากเครื่องพิมพ์เพื่อหลีกเลี่ยงการติดกัน

ข้อกำหนดโทรสาร

หมายเหตุ

คุณสมบัตินี้มีเฉพาะรุ่น MFC

ความเข้ากันได้

 • ITU-T Super Group 3

ระบบการเข้ารหัส

 • MH / MR / MMR / JBIG

ความเร็วโมเด็ม

 • 33,600 bps (พร้อมการลดความเร็วอัตโนมัติ)

การพิมพ์ 2 ด้านเมื่อรับเอกสาร

 • MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

  ใช่

การเอกสาร 2 ด้านอัตโนมัติ

 • MFC-L3770CDW

  ใช่ (จาก ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ))

ความกว้างการสแกน

 • สูงสุด 208 มม.

ความกว้างการพิมพ์

 • สูงสุด 207.4 มม.

ระดับสีเทา

 • 8 บิต/256 ระดับ

ความละเอียด

แนวนอน
 • 203 dpi

แนวตั้ง
 • มาตรฐาน: 98 dpi

 • คุณภาพดี: 196 dpi

 • คุณภาพดีมาก: 392 dpi

 • ภาพถ่าย: 196 dpi

สมุดที่อยู่
 • 200 ตำแหน่ง

กลุ่ม
 • สูงสุด 20

การกระจายข้อมูล
 • 250 ตำแหน่ง

การโทรซ้ำอัตโนมัติ
 • 3 ครั้ง ในทุก 5 นาที

การรับส่งหน่วยความจำ
 • สูงสุด 500 หน้า *1

การรับเมื่อกระดาษหมด
 • สูงสุด 500 หน้า *1

*1
“หน้า” หมายถึงแผนผังการทดสอบ “ITU-T Test Chart #1” (จดหมายธุรกิจทั่วไป ความละเอียดมาตรฐาน รหัส JBIG)

ข้อกําหนดการทำสําเนา

ความกว้างการทำสําเนา

 • สูงสุด 210 มม.

การทำสำเนา 2 ด้านอัตโนมัติ

 • MFC-L3770CDW

  ใช่ (จาก ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ))

ทำสำเนาแบบเรียงลำดับ
 • ใช่

ทำสำเนาแบบกองซ้อน
 • สูงสุด 99 แผ่น

เพิ่มขนาด/ลดขนาด
 • 25% ถึง 400% (เพิ่มครั้งละ 1%)

ความละเอียด
 • สูงสุด 600 x 600 dpi

เวลาที่เอกสารสำเนาแผ่นแรกพิมพ์ออกมา *1

ขาวดำ

 • MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

  น้อยกว่า 15 วินาทีที่ 23°C / 230 V

 • DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW/MFC-L3710CW

  น้อยกว่า 17.5 วินาทีที่ 23°C / 230 V

สี

 • MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

  น้อยกว่า 16 วินาทีที่ 23°C / 230 V

 • DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW/MFC-L3710CW

  น้อยกว่า 17.5 วินาทีที่ 23°C / 230 V

*1
จากโหมดพร้อมและใช้ถาดมาตรฐาน

ข้อกำหนดของสแกนเนอร์

สี/สีดำ

 • ใช่ / ใช่

สอดคล้องกับข้อกำหนด TWAIN

 • ใช่

  (Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10)

  (macOS v10.11.6, v10.12.x, v10.13.x)

สอดคล้องกับข้อกำหนด WIA

 • ใช่

  (Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10)

ความลึกของสี

 • การประมวลผลสี 48 บิต (อินพุต)

 • การประมวลผลสี 24 บิต (เอาท์พุต)

ระดับสีเทา

 • การประมวลผลสี 16 บิต (อินพุต)

 • การประมวลผลสี 8 บิต (เอาท์พุต)

ความละเอียด *1

 • สูงสุด 19200 x 19200 dpi (การประมาณค่าในช่วง)

 • สูงสุด 1200 x 2400 dpi (จากกระจกสแกนเนอร์)

 • สูงสุด 600 × 600 dpi (จาก ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ))

ความกว้างในการสแกน

 • สูงสุด 210 มม.

สแกน 2 ด้านอัตโนมัติ

 • MFC-L3770CDW

  ใช่ (จาก ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ))

*1
การสแกนสูงสุด 1200 × 1200 dpi ด้วยไดรเวอร์ WIA ใน Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 และ Windows® 10 (สามารถเลือกความละเอียดสูงสุด 19200 × 19200 dpi ได้โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์สแกนเนอร์)

ข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์

การพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ

 • DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

  ใช่

การจำลองระบบ

 • PCL6, BR-Script3, PDF เวอร์ชัน 1.7, XPS เวอร์ชัน 1.0

ความละเอียด

 • คุณภาพ 600 x 600 dpi, 2,400 dpi class (2400 x 600)

ความเร็วในการพิมพ์ *1  *2

พิมพ์ 1 ด้าน

ขาวดำ

 • DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW/MFC-L3710CW

  สูงสุด 19 หน้าต่อนาที (ขนาด Letter)

  สูงสุด 18 หน้าต่อนาที (ขนาด A4)

 • MFC-L3735CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

  สูงสุด 25 หน้าต่อนาที (ขนาด Letter)

  สูงสุด 24 หน้าต่อนาที (ขนาด A4)

 • MFC-L3745CDW

  สูงสุด 23 หน้าต่อนาที (ขนาด Letter)

  สูงสุด 22 หน้าต่อนาที (ขนาด A4)

สี

 • DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW/MFC-L3710CW

  สูงสุด 19 หน้าต่อนาที (ขนาด Letter)

  สูงสุด 18 หน้าต่อนาที (ขนาด A4)

 • MFC-L3735CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

  สูงสุด 25 หน้าต่อนาที (ขนาด Letter)

  สูงสุด 24 หน้าต่อนาที (ขนาด A4)

 • MFC-L3745CDW

  สูงสุด 23 หน้าต่อนาที (ขนาด Letter)

  สูงสุด 22 หน้าต่อนาที (ขนาด A4)

การพิมพ์ 2 ด้าน

ขาวดำ

 • DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW

  สูงสุด 6 หน้าต่อนาที (สูงสุด 3 แผ่นต่อนาที) (ขนาด Letter หรือ A4)

 • MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

  สูงสุด 8 หน้าต่อนาที (สูงสุด 4 แผ่นต่อนาที) (ขนาด Letter หรือ A4)

สี

 • DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW

  สูงสุด 6 หน้าต่อนาที (สูงสุด 3 แผ่นต่อนาที) (ขนาด Letter หรือ A4)

 • MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

  สูงสุด 8 หน้าต่อนาที (สูงสุด 4 แผ่นต่อนาที) (ขนาด Letter หรือ A4)

เวลาพิมพ์ครั้งแรก *3

ขาวดำ

 • MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

  น้อยกว่า 14 วินาทีที่ 23°C / 230 V

 • DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW/MFC-L3710CW

  น้อยกว่า 15.5 วินาทีที่ 23°C / 230 V

สี

 • MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

  น้อยกว่า 14 วินาทีที่ 23°C / 230 V

 • DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW/MFC-L3710CW

  น้อยกว่า 15.5 วินาทีที่ 23°C / 230 V

*1
ความเร็วการพิมพ์อาจเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นกับประเภทของเอกสารที่คุณพิมพ์
*2
ความเร็วการพิมพ์อาจช้าลงเมื่อเครื่องเชื่อมต่อด้วย LAN ไร้สาย
*3
พิมพ์จากโหมดการเตรียมพร้อมและถาดมาตรฐาน

ข้อกำหนดอินเตอร์เฟส

USB *1 *2

 • Hi-Speed USB 2.0

  ใช้สายอินเตอร์เฟซ USB 2.0 ที่มีความยาวไม่เกิน 2 เมตร

LAN

 • DCP-L3551CDW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

  10Base-T/100Base-TX *3

LAN แบบไร้สาย

 • DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

  IEEE 802.11b/g/n (โหมดโครงสร้างพื้นฐาน)

  IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct®)

NFC

 • MFC-L3770CDW

  ใช่

*1
เครื่องพิมพ์ของคุณมีอินเตอร์เฟส USB 2.0 ความเร็วสูง เครื่องพิมพ์สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่มีอินเตอร์เฟส USB 1.1
*2
ไม่สนับสนุนพอร์ต USB ของผู้ผลิตอื่น
*3
ใช้สายเกลียวคู่ตรง ประเภท 5 (หรือสูงกว่า)

ข้อกำหนดคุณสมบัติ Direct Print

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สามารถใช้ได้สำหรับ MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

ความเข้ากันได้
 • PDF เวอร์ชัน 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (สร้างโดยไดรเวอร์เครื่องพิมพ์), TIFF (สแกนโดยผลิตภัณฑ์ของบราเดอร์), XPS เวอร์ชัน 1.0

อินเตอร์เฟส
 • อินเตอร์เฟส USB แบบตรง : ด้านหน้า x 1

โพรโทคอลที่สนับสนุนและคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัย

Ethernet

10Base-T/100Base-TX

LAN แบบไร้สาย

IEEE 802.11b/g/n (โหมดโครงสร้างพื้นฐาน), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

โปรโตคอล (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client

โปรโตคอล (IPv6)

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan)

การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (เชื่อมต่อผ่านสาย)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (ไร้สาย)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

ความปลอดภัยเครือข่ายแบบไร้สาย

WEP 64/128 บิต, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) *1

การรับรองแบบไร้สาย

การอนุญาตสัญลักษณ์ Wi-Fi Certification (WPA/WPA2 - Enterprise, Personal), การอนุญาตสัญลักษณ์ตัวระบุ Wi-Fi Protected Setup (WPS), Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct

*1
Wi-Fi Direct สนับสนุน WPA2-PSK (AES) เท่านั้น