MFC-L5900DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ข้อความ "Error" หรือ "NG" ปรากฏบนรายงานการตรวจสอบความถูกต้องการส่งสัญญาณเมื่อฉันพยายามจะส่งแฟกซ์

ข้อความเหล่านี้โดยทั่วไปเกิดจากทั้งการรบกวนบนสายสัญญาณโทรศัพท์ การเชื่อมต่อสายโทรศัพท์ และหรือระบบสัญญาณเตือน หรืออุปกรณ์อื่นที่อยู่บนสายเดียวกันกับเครื่องบราเดอร์ ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

 1. ตรวจสอบคุณภาพของเสียงสัญญาณโทรออก คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการตรวจสอบหากเครื่องบราเดอร์ของคุณมีเสียงหมุนโทรออก หากคุณภาพของเสียงสัญญาณโทรออกไม่ดี (เสียงนิ่ง เสียงดังแทรก เป็นต้น) คุณควรติดต่อบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์ในท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบสาเหตุ หากคุณภาพของเสียงสัญญาณโทรออกชัดเจน ไปยังขั้นตอนที่ 2
   
 2. ถ้าข้อความเป็น NG หรือ ERROR ปรากฏบนรายงานการตรวจสอบความถูกต้องการส่งสัญญาณเป็นส่วนใหญ่เมื่อส่งแฟกซ์ ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่  4 หากข้อความปรากฏเป็นครั้งคราว ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่  3
   
 3. เพื่อดำเนินการแก้ไขปํญหาที่เกิดขึ้นเมื่อส่งแฟกซ์ไปยังหมายเลขแฟกซ์บางหมายเลข ให้คุณพิมพ์รายงาน Fax Journal (รายงานบันทึกโทรสาร)
  1. กด Settings(Settings)
    
  2. กด  All Settings
    
  3. กดปุ่มลูกศร ขึ้น หรือ ลง เพื่อแสดง Print Reports
    
  4. กด Print Reports
    
  5. กด Fax Journal
    
  6. กด OK
    
  7. กด Home(Home)
    

  ในรายงานนี้ได้รวบรวมข้อมูลในการอ้างอิงแฟกซ์ขาเข้าและขาออก 200 รายการล่าสุด วันที่และเวลา หมายเลขแฟกซ์หรือชื่อ (จะมีข้อมูลแสดงขึ้นหากมีการบันทึกข้อมูลเหล่านี้ในเครื่องที่ส่งแฟกซ์) ระยะเวลาในการส่ง  จำนวนหน้ากระดาษ ผลลัพธ์และรายละเอียดอื่นๆ

   

   

  หากคุณได้ตั้งค่าเครื่องให้พิมพ์รายงาน fax journal ตามเวลาที่กำหนดไว้ (ทุกๆ 50 รายการ, 6 12 หรือ 24 ชั่วโมง, 2 หรือ 7 วัน) ตัวเครื่องจะพิมพ์รายงานออกมาและจากนั้นจะลบข้อมูลในหน่วยความจำ

   
  1. ตรวจดูข้อมูลที่ระบุในช่องที่เขียนว่า  Comment และ Result

    

   • TX ในช่อง Comment  คือการสื่อสารของแฟกซ์ที่ส่งออกไป (แฟกซ์ที่คุณส่ง)
     
   • NG ในช่อง Result ได้ระบุว่ามีปัญหาการส่งแฟกซ์เกิดขึ้น
     
  2. หาก NG ปรากฏในรายงาน (TX ในช่อง comment) เป็นระยะๆ ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 4
    
  3. หาก NG ปรากฏบนรายงานที่บางหมายเลขแฟกซ์เท่านั้น ปัญหาอาจจะเกี่ยวข้องกับหมายเลขแฟกซ์บางหมายเลข เราแนะนำให้คุณติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องในหมายเลขนั้นและตรวจสอบว่าพวกเขาไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือสายสัญญาณโทรศัพท์ หากผู้เกี่ยวข้องในหมายเลขนั้นแจ้งว่าพวกเขาไม่ได้ประสบปัญหาดังกล่าว ปัญหาอาจจะเกิดจากบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เป็นการชั่วคราว คุณสามารถลองส่งแฟกซ์อีกครั้งในเวลาอื่นๆหรือในวันต่อไป

   

 4. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์ หากสายสัญญาณโทรศัพท์ถูกเสียบเข้ากับอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่เต้าเสียบบนผนัง เช่นอุปกรณ์กันไฟกระชาก อุปกรณ์แชร์สัญญาณ เป็นต้น ถอดสายโทรศัพท์ออกจากอุปกรณ์ดังกล่าวและเสียบสายโทรศัพท์เข้ากับเต้าเสียบบนผนังโดยตรง การถอดอุปกรณ์เหล่านี้ออกจะช่วยในการทดสอบว่าปัญหาเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เหล่านี้หรือไม่  หากการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์ไม่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขให้ไปยังขั้นตอนที่ 5  หากมีการแก้ไขการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์ให้ทดสอบส่งแฟกซ์อีกครั้งหลังจากการแก้ไขนั้น หากการส่งแฟกซ์สำเร็จลุล่วงแสดงว่าปัญหาอาจเกิดจากการเชื่อมต่อเครื่องบราเดอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ หรืออุปกรณ์พ่วงบนสายที่เป็นสาเหตุ หากข้อความผิดพลาดยังคงปรากฏอยู่บนรายงานการตรวจสอบความถูกต้องการส่งสัญญาณ ดำเนินการต่อยังขั้นตอนที่ 5

  เพื่อป้องกันอุปกรณ์ของคุณจากไฟกระชากและฟ้าแลบ บราเดอร์แนะนำให้คุณเชื่อมต่อเครื่องของคุณกับอุปกรณ์กันไฟกระชาก ในกรณีนี้เราแนะนำให้คุณใช้อุปกรณ์กันไฟกระชากที่สามารถใช้งานได้กับสายไฟมาตรฐาน A.C. และสายโทรศัพท์  อุปกรณ์กันไฟกระชากที่มาพร้อมกับช่องเสียบสายโทรศัพท์จะช่วยปกป้องเครื่องของคุณจากไฟกระชากที่เดินทางผ่านมายังสายโทรศัพท์ได้

   
 5. คุณสามารถปรับโหมด Compatibility  วิธีนี้สามารถปรับความไวในการรับรู้ของตัวเครื่องต่อการรบกวนบนสายสัญญาณโทรศัพท์ด้วยการลดระดับความเร็วในการส่ง

   

  1. กด Settings(Settings)
    
  2. กด All Settings
    
  3. กดปุ่มลูกศร ขึ้น หรือ ลง เพื่อแสดง Initial Setup
    
  4. กด Initial Setup
    
  5. กดปุ่มลูกศร ขึ้น หรือ ลง เพื่อแสดง Compatibility
    
  6. กด Compatibility
    
  7. กด Basic (สำหรับ VoIP)
    
  8. กด Home(Home)

   

   

  เมื่อคุณเปลี่ยนโหมด compatibility เป็น Basic (for VoIP), คุณลักษณะของ ECM (โหมดการแก้ไขข้อผิดพลาด) จะสามารถใช้งานได้กับการส่งแฟกซ์สีเท่านั้น

   
 6. ทดลองส่งแฟกซ์อีกครั้ง

หากสายสัญญาณโทรศัพท์ได้รับการตรวจสอบจากบริษัทที่ให้บริการโทรศัพท์ หรือคุณได้ทดสอบเครื่อง FAX หรือเครื่อง MFC บนสายโทรศัพท์หมายเลขอื่น แต่ตัวเครื่องยังคงมีข้อความผิดพลาดปรากฎอยู่ ปัญหานี้อาจจะเกิดจากตัวเครื่อง โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์ได้จากส่วน  "Contact Us" (ติดต่อเรา)

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

MFC-J2320, MFC-J2330DW, MFC-J2720, MFC-J2730DW, MFC-J3530DW, MFC-J3930DW, MFC-L5900DW, MFC-L6900DW, MFC-L8690CDW, MFC-L8850CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9550CDW

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น