MFC-L5900DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ฉันมีปัญหาในการรับแฟกซ์

ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

 

 1. ตรวจสอบว่าเครื่องบราเดอร์ของคุณมีสัญญาณต่อสาย (คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดวิธีการตรวจสอบว่าเครื่องบราเดอร์ของคุณมีเสียงสัญญาณต่อสายหรือไม่)

   

  • หากมีเสียงสัญญาณต่อสาย ไปยังขั้นตอนที่ 3
  • หากไม่มีเสียงสัญญาณต่อสาย ตรวจสอบว่าสายโทรศัพท์ถูกเชื่อมต่อกับช่องเสียบบนเครื่องบราเดอร์ (ช่อง "LINE" ในบางประเทศ) และช่องเสียบสายโทรศัพท์บนผนัง

    

   • หากคุณใช้สายโทรศัพท์แบบแอนะล็อกและมีตัวแยกสัญญาณ อุปกรณ์แชร์สัญญาณ ปลั๊กพ่วง หรืออุปกรณ์กันไฟกระชากระหว่างช่องเสียบบนผนังและเครื่องบราเดอร์ ให้ถอดอุปกรณ์ดังกล่าวออก การถอดอุปกรณ์เหล่านี้ออกจะช่วยในการทดสอบว่าปัญหาเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เหล่านี้หรือเครื่องบราเดอร์
   • หากคุณใช้บริการระบบโทรศัพท์แบบ DSL หรือ Voice Over Internet Protocol (VoIP) ซึ่งมีการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์แบบหลายประเภท (โมเด็ม, กล่องเชื่อมสัญญาณ, อะแดปเตอร์โทรศัพท์, ตัวแยกสัญญาณ, และอื่นๆ) อย่างไรก็ตาม สายโทรศัพท์ต้องเชื่อมต่อที่ช่อง LINE ของเครื่องบราเดอร์

   

 2. หากไม่มีเสียงสัญญาณต่อสาย คลิกที่นี่
 3. ตรวจสอบว่าโหมดรับถูกตั้งค่าอย่างถูกต้อง (คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการตรวจสอบโหมดรับที่ถูกต้อง)
 4. หากคุณใช้ระบบโทรศัพท์แบบ Voice Over Internet Protocol (VOIP) (เป็นเทคโนโลยีระบบโทรศัพท์ที่ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแทนสายโทรศัพท์แบบดั้งเดิม (หรือแอนะล็อก)) ดูข้อมูลตามที่ระบุด้านล่าง หากคุณไม่ได้ใช้บริการแบบ VOIP ไปยังขั้นตอนที่ 5

  Voice Over Internet Protocol (VOIP)ไม่ใช่คุณสมบัติที่เครื่องบราเดอร์ให้บริการ อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าความเข้ากันได้ที่มีให้ในตัวเครื่องอาจช่วยคุณในการรับและส่งแฟกซ์เมื่อใช้บริการนี้ การปรับการตั้งค่านี้จะช่วยลดความเร็วของโมเด็ม และปิดโหมด ECM (Error Correction Mode) ในการปรับการตั้งค่าความเข้ากันได้ โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

   

  1. กด Settings(Settings) > All Settings > Initial SetupCompatibility
  2. กดที่ Basic (for VoIP)
   หมายเหตุ: โหมด Basic จะลดความเร็วของโมเด็มไปยัง 9600 bps
  3. กด Home(Home)

  แม้ว่าบริการ VOIP จะไม่ใช่คุณสมบัติโดยทั่วไปของเครื่องนี้ บราเดอร์จะมีการสำรวจความต้องการของลูกค้าเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต

 5. ทดสอบพิมพ์โดยการสั่งพิมพ์รายงานการตั้งค่าของผู้ใช้ ในการพิมพ์รายงานการตั้งค่าของผู้ใช้ กดปุ่ม Settings(Settings) และเลือก All Settings > Print Reports > User Settings > OK รายงานการตั้งค่าของผู้ใช้จะเริ่มพิมพ์ หากสามารถพิมพ์รายงานการตั้งค่าของผู้ใช้ได้ ไปยังขั้นตอนที่ 6 หากไม่สามารถพิมพ์รายงานการตั้งค่าของผู้ใช้ได้ เครื่องของคุณควรได้รับการตรวจซ่อม ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์ในส่วน "Contact Us" (ติดต่อเรา)
 6. หากเครื่องของคุณถูกติดตั้งอยู่ในระบบแบบโอนสายต่อไปยังเครื่องอื่น ให้เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับสายโทรศัพท์สุดท้ายในรูปแบบของการโอนสายต่อ คุณไม่ต้องการให้เครื่องแฟกซ์ของคุณโอนสายไปยังหมายเลขอื่นๆ
 7. หากคุณใช้บริการสายแบบ DSL ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ หากคุณไม่ได้ใช้สายแบบ DSL ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 8
  หมายเหตุ: หากคุณไม่สามารถทำตามขั้นตอนด้านล่างได้ ติดต่อผูให้บริการ DSL เพื่อขอความช่วยเหลือ

   

  1. ปิดโมเด็ม DSL หรือถอดสายไฟของโมเด็ม DSL ออก
  2. ถอดโมเด็ม DSL ออกจากตัวกรองสัญญาณโทรศัพท์
  3. ถอดตัวกรองสัญญาณออกจากช่องเสียบบนผนัง
  4. เชื่อมต่อเครื่องแฟกซ์เข้ากับช่องเสียบบนผนัง
  5. ทดสอบโดยการต่อสายไปยังบุคคลอื่นและรับแฟกซ์จากบุคคลอื่น

   หากแฟกซ์ถูกส่งได้สำเร็จ โปรดติดต่อผู้ให้บริการ DSL เพื่อขอความช่วยเหลือในการแก้ไขสัญญาณแทรกในระบบ DSL โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการ DSL ว่าคุณได้ใช้ตัวกรองสัญญาณที่ถูกต้องเมื่อคุณรับและส่งแฟกซ์โดยใช้ระบบ DSL

   หากปัญหายังคงมีอยู่ ไปยังขั้นตอนที่ 8
    
 8. ทดสอบส่งแฟกซ์มายังเครื่องของคุณ
  1. อย่างแรก ปรับการหน่วงเวลาเสียงเรียก หากโหมดรับถูกตั้งเป็น Manual (กำหนดเอง) ไม่ต้องปรับการหน่วงเวลาเสียงเรียกและไปยังขั้นตอน b หากโหมดรับถูกตั้งเป็น Fax, Fax Only หรือ Fax/Tel ลดการหน่วงเวลาเสียงเรียกไปยัง 1 กริ่ง(หรือ 2 หรือ 3 กริ่งสำหรับยุโรปและเอเชีย/โอเชียเนีย) หากโหมดรับถูกตั้งเป็น External TAD ลดจำนวนกริ่งที่ตั้งโปรแกรมไว้กับเครื่องตอบรับโทรศัพท์ของคุณไปที่ 2 กริ่ง (หรือ 3 หรือ 4 กริ่งสำหรับยุโรปและเอเชีย/โอเชียเนีย) การทำเช่นนี้เพื่อให้แน่ใจว่าแฟกซ์ที่ถูกส่งมาจะถูกตอบรับโดยเร็ว การหน่วงเวลาเสียงเรียกจะกำหนดจำนวนครั้งของเสียงกริ่งก่อนที่เครื่องจะตอบรับ

   ในการตรวจสอบการตั้งค่าของการหน่วงเวลาเสียงเรียกของเครื่องบราเดอร์ ให้กดปุ่ม Settings(Settings) > All Settings > Fax > Setup Receive > Ring Delay จากนั้นกด 01 (หรือ 02 หรือ 03 สำหรับยุโรปและเอเชีย/โอเชียเนีย) กดปุ่ม Home(Home)

   ในการปรับการตั้งค่าการหน่วงเวลาเสียงเรียกของอุปกรณ์ตอบรับโทรศัพท์ของคุณ โปรดอ้างอิงข้อมูลจากคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ดังกล่าว
  2. ต่อไป ให้คุณทดสอบต่อสายไปหาผู้อื่นและลองรับแฟกซ์
    
  3. หากคุณสามารถรับแฟกซ์ได้ แปลว่าเครื่องของคุณทำงานตามปกติ โปรดอย่าลืมตั้งค่าการหน่วงเวลาเสียงเรียกของเครื่องและอุปกรณ์ตอบรับโทรศัพท์ หากปัญหาการรับแฟกซ์ยังคงมีอยู่หลังจากที่คุณตั้งค่าการหน่วงเวลาเสียงเรียกแล้ว อาจมีบางสิ่ง (เช่น บุคคลอื่นหรืออุปกรณ์ตอบรับอื่นๆ) รบกวนการรับแฟกซ์ก่อนที่เครื่องจะตอบรับแฟกซ์ หากคุณยังคงไม่ได้รับแฟกซ์ ไปยังขั้นตอนที่ 9
    
 9. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ส่งต่อหมายเลขถูกต้องและคุณได้แจ้งหมายเลขที่ถูกต้องให้ผู้ส่งทราบ หากคุณมีหมายเลขโทรศัพท์อีกเบอร์หนึ่งหรือมีมือถือ คุณสามารถทดสอบโดยการต่อหมายเลขดังกล่าวได้เอง โทรหาเบอร์แฟกซ์ของคุณจากหมายเลขโทรศัพท์อีกเบอร์หรือมือถือเสมือนว่าคุณกำลังจะส่งแฟกซ์ หากคุณได้ยินเสียงเรียกในสาย ให้ตรวจสอบว่าเครื่องบราเดอร์มีเสียงสัญญาณตอบรับหรือไม่ หากคุณไม่ได้ยินเสียงสัญญาณตอบรับ แสดงว่ามีปัญหาในสายหรือหมายเลข
  โทรศัพท์ คุณจำเป็นต้องติดต่อผู้ให้บริการหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพื่อขอรับความช่วยเหลือ
 10. ทดสอบเครื่องนี้กับช่องเสียบบนผนังช่องอื่นที่มีหมายเลขโทรศัพท์อื่นในสายเพื่อตรวจสอบว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากสายโทรศัพท์ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน หากเครื่องสามารถรับแฟกซ์ได้เมื่อถูกเชื่อมต่อกับสายโทรศัพท์ของอีกหมายเลข คุณจำเป็นต้องติดต่อผู้ให้บริการหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพื่อขอรับความช่วยเหลือ

หากคุณได้ทำตามขั้นตอนข้างต้น และคุณยังคงพบปัญหาในการรับแฟกซ์ เครื่องของคุณอาจจำเป็นต้องรับการตรวจซ่อม ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์ในส่วน "Contact Us" (ติดต่อเรา)

 

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-J2320, MFC-J2330DW, MFC-J2510, MFC-J2720, MFC-J2730DW, MFC-J3520, MFC-J3530DW, MFC-J3720, MFC-J3930DW, MFC-L2740DW, MFC-L2750DW, MFC-L2770DW, MFC-L3735CDN, MFC-L3750CDW, MFC-L3770CDW, MFC-L5900DW, MFC-L6900DW, MFC-L8690CDW, MFC-L8850CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9550CDW, MFC-T4500DW

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น