ADS-3100

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

หมวดหมู่ คำอธิบาย
ข้อความแสดงความผิดพลาดบน Status Monitor การแก้ปัญหาเกี่ยวกับข้อความที่แสดงภายใน Status Monitor บนหน้าจอของคอมพิวเตอร์ (PC)
การแสดงสถานะของไฟ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการแสดงสถานะของไฟ LED (Light Emitting Diode) ของตัวเครื่อง

วิธีปฏิบัติ / การแก้ปัญหา

การติดตั้ง / การตั้งค่า

วัสดุการพิมพ์ และอุปกรณ์เสริม / การดูแลรักษาตัวเครื่องตามระยะเวลา