MFC-L2750DW

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

เลือกระบบปฏิบัติการ (OS) ของท่าน

ข้อมูล

  • Windows 10 Compatibility
    หากท่านอัพเกรดจาก Windows 7 หรือ Windows 8.1 เป็น Windows 10 คุณสมบัติบางอย่างของไดร์เวอร์และซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอาจทำงานไม่ถูกต้อง โปรดถอนการติดตั้งไดร์เวอร์และซอฟต์แวร์ทั้งหมดในระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือ Windows 8.1 ก่อนจะทำการอัพเกรดเป็น Windows 10

มีอะไรใหม่?

13/07/2020
Brother iPrint&ScanWin10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64 / Win7 SP1 x32 / Win7 SP1 x64
04/06/2020
Driver Install Tool (เครื่องมือติดตั้งไดร์เวอร์)Linux (rpm) / Linux (deb)
04/06/2020
Scanner driver 64bit (deb package)Linux (deb)
04/06/2020
Scanner driver 32bit (deb package)Linux (deb)
04/06/2020
Scanner driver 32bit (rpm package)Linux (rpm)
04/06/2020
Scanner driver 64bit (rpm package)Linux (rpm)
02/06/2020
Scan-key-tool 32bit (rpm package)Linux (rpm)
02/06/2020
Scan-key-tool 64bit (rpm package)Linux (rpm)
02/06/2020
Scan-key-tool 32bit (deb package)Linux (deb)
02/06/2020
Scan-key-tool 64bit (deb package)Linux (deb)
27/05/2020
Driver Deployment Wizard (ตัวช่วยจัดระเบียบการใช้งานไดร์เวอร์)Win7 SP1 x32 / Win7 SP1 x64 / 2008 R2 / 2008 / 2008 x64
27/05/2020
Driver Deployment Wizard (ตัวช่วยจัดระเบียบการใช้งานไดร์เวอร์)Win10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64 / 2016 / 2012 R2 / 2012
27/05/2020
Uninstall Tool (เครื่องมือถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์)Win10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64
27/05/2020
Uninstall Tool (เครื่องมือถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์)Win7 SP1 x32 / Win7 SP1 x64
27/05/2020
PaperPort™ Install Tool (เครื่องมือการติดตั้งซอฟต์แวร์ PaperPort™)Win10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64 / Win7 SP1 x32 / Win7 SP1 x64