MFC-J2330DW

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

เลือกระบบปฏิบัติการ (OS) ของท่าน

ข้อมูล

  • Windows 10 Compatibility
    หากท่านอัพเกรดจาก Windows 7 หรือ Windows 8.1 เป็น Windows 10 คุณสมบัติบางอย่างของไดร์เวอร์และซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอาจทำงานไม่ถูกต้อง โปรดถอนการติดตั้งไดร์เวอร์และซอฟต์แวร์ทั้งหมดในระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือ Windows 8.1 ก่อนจะทำการอัพเกรดเป็น Windows 10

มีอะไรใหม่?

15/12/2020
Driver Deployment Wizard (ตัวช่วยจัดระเบียบการใช้งานไดร์เวอร์)Win10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012
11/12/2020
Driver Deployment Wizard (ตัวช่วยจัดระเบียบการใช้งานไดร์เวอร์)Win7 / Win7 x64 / Vista / Vista x64 / 2008 R2 / 2008 / 2008 x64
11/12/2020
Uninstall Tool (เครื่องมือถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์)Win7 / Win7 x64 / Vista / Vista x64
11/12/2020
PaperPort™ Install Tool (เครื่องมือการติดตั้งซอฟต์แวร์ PaperPort™)Win10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64 / Win7 / Win7 x64 / Vista / Vista x64
10/12/2020
Uninstall Tool (เครื่องมือถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์)Win10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64