MFC-9140CDN

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

เลือกระบบปฏิบัติการ (OS) ของท่าน

มีอะไรใหม่?

23/12/2021
Driver Deployment Wizard (ตัวช่วยจัดระเบียบการใช้งานไดร์เวอร์)Win10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012
23/12/2021
Uninstall Tool (เครื่องมือถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์)Win11 / Win10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64
23/12/2021
Uninstall Tool (เครื่องมือถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์)Win7 / Win7 x64 / Vista / Vista x64 / XP / XP x64
22/12/2021
Driver Deployment Wizard (ตัวช่วยจัดระเบียบการใช้งานไดร์เวอร์)Win7 / Win7 x64 / Vista / Vista x64 / XP / XP x64 / 2008 R2 / 2008 / 2008 x64 / 2003 / 2003 x64
21/12/2021
Scanner driver 64bit (deb package)Linux (deb)
21/12/2021
Scanner driver 32bit (deb package)Linux (deb)
21/12/2021
Scanner driver 32bit (rpm package)Linux (rpm)
21/12/2021
Scanner driver 64bit (rpm package)Linux (rpm)
20/12/2021
Mass Deployment ToolWin11 / Win10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win7 / Win7 x64 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012
02/12/2021
ซอฟต์แวร์ BRAdmin LightWin10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64 / Win7 / Win7 x64 / Vista / Vista x64 / XP / XP x64 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 / 2008 x64 / 2003 / 2003 x64