ADS-2800W

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

เลือกระบบปฏิบัติการ (OS) ของท่าน

มีอะไรใหม่?

30/06/2022
Brother iPrint&ScanWin11 / Win10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64
23/06/2022
Uninstall Tool (เครื่องมือถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์)Win11 / Win10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64
23/06/2022
Uninstall Tool (เครื่องมือถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์)Win7 / Win7 x64 / Vista / Vista x64 / XP
09/06/2022
ซอฟต์แวร์ BRAdmin Professional 4Win11 / Win10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64 / 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012