QL-820NWB

下载

下载

选择您的操作系统 (OS)

信息

最新消息

2022-06-23
Printer Setting Tool11 / 10 / 10x64 / 8.1 / 8.1x64 / 7 / 7x64 / Server 2022 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012 R2 / Server 2012
2022-06-15
Printer Setting ToolmacOS 12 / macOS 11 / macOS 10.15.x
2022-06-09
BRAdmin Professional 411 / 10 / 10x64 / 8.1 / 8.1x64 / 7 / 7x64 / Server 2022 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012 R2 / Server 2012
2022-06-06
软件/文档安装程序 軟件安裝 (推荐)11 / 10 / 10x64 / 8.1 / 8.1x64 / 7 / 7x64 / Server 2022 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012 R2 / Server 2012
2022-06-06
P-touch Editor5.x11 / 10 / 10x64 / 8.1 / 8.1x64 / 7 / 7x64 / Server 2022 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012 R2 / Server 2012
2022-06-06
P-touch Update Software11 / 10 / 10x64 / 8.1 / 8.1x64 / 7 / 7x64 / Server 2022 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012 R2 / Server 2012
2022-06-06
P-touch Transfer Express11 / 10 / 10x64 / 8.1 / 8.1x64 / 7 / 7x64 / Server 2022 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012 R2 / Server 2012
2022-06-01
驱动程序配置向导11 / 10 / 10x64 / 8.1 / 8.1x64 / 8 / 8x64 / 7 / 7x64 / Vista / Vistax64 / Server 2022 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012 R2 / Server 2012 / Server 2008 R2 / Server 2008 / Server 2008 64