PT-D600

下载

下载

选择您的操作系统 (OS)

信息

  • 在 macOS 10.15 中使用热缩管(Hse)的用户 :
    为了延长切刀的使用寿命,请在【剪切选项】中关闭【自动剪切】。
  • 如需使用打印机,请安装打印机驱动程序,P-touch Editor 和 打印机设置工具(Printer Setting Tool)。

最新消息

2022-06-06
软件/文档安装程序 軟件安裝 (推荐)11 / 10 / 10x64 / 8.1 / 8.1x64 / 7 / 7x64
2022-06-06
P-touch Editor5.x11 / 10 / 10x64 / 8.1 / 8.1x64 / 7 / 7x64
2022-06-06
P-touch Update Software11 / 10 / 10x64 / 8.1 / 8.1x64 / 7 / 7x64
2022-06-01
驱动程序配置向导11 / 10 / 10x64 / 8.1 / 8.1x64 / 8 / 8x64 / 7 / 7x64 / Vista / Vistax64