Funkcie v tomto ovládači tlačiarne (pre počítač Macintosh)

Táto tlačiareň podporuje systém Mac OS X 10.3.9 alebo vyšší.
Poznámka Poznámka
Jednotlivé obrazovky v tejto časti pochádzajú zo systému Mac OS X 10.5. Jednotlivé obrazovky na vašom počítači Macintosh budú odlišné v závislosti od operačného systému.
Výber možností nastavenia strany
Môžete nastaviť funkcie Paper Size (Veľkosť papiera), Orientation (Orientácia) a Scale (Stupnica).
1
Z aplikácie, ako napr. Apple TextEdit, kliknite na položku File (Súbor) a potom Page Setup (Nastavenie strany). Skontrolujte, či je v kontextovej ponuke Format for (Formát pre) vybratá položka HL-XXXX (kde XXXX je názov vášho modelu.). Môžete zmeniť nastavenia pre možnosti Paper Size (Veľkosť papiera), Orientation (Orientácia) a Scale (Stupnica), a potom kliknite na OK.
Obrazovka
2
Z aplikácie, ako napr. Apple TextEdit, kliknutím na položku File (Súbor) a potom Print (Tlač) spustíte tlač.
• 
Pre systém Mac OS X 10.3 a 10.4.
Obrazovka
• 
Pre systém Mac OS X 10.5
Viac možností nastavenia strany nájdete po kliknutí na vysvetlenie v trojuholníku vedľa kontextovej ponuky tlačiarne.
Obrazovka
Obrazovka
Výber možnosti tlače
Ak chcete kontrolovať špeciálne tlačové funkcie, vyberte si možnosti v dialógovom okne Print (Tlač).
Obrazovka
Cover Page (Titulná strana)
Môžete nastaviť nasledujúce nastavenia titulnej strany:
Obrazovka
• 
Print Cover Page (Vytlačiť titulnú stranu)
Ak chcete pridať titulnú stranu dokumentu, použite túto funkciu.
• 
Cover Page Type (Typ titulnej strany)
Vyberte šablónu pre titulnú stranu.
• 
Billing Info (Fakturačné informácie)
Ak chcete na titulnú stranu pridať účtovacie informácie, vložte do dialógového okna text Billing Info (Fakturačné informácie).
Paper Feed (Podávanie papiera)
Obrazovka
Môžete vybrať možnosti Auto Select (Automatický výber), Tray1 (Zásobník 1), Tray2 (Zásobník 2)1, Tray3 (Zásobník 3)1, MP Tray (Zásobník MP)2 alebo Manual (Manuálne) a určiť rozdielne zásobníky na tlač prvej strany a na tlač druhej a nasledujúcich strán.
1
Zásobník 2 a Zásobník 3 sú voliteľné.
2
Ak do zásobníka Multi-purpose Tray (Viacúčelový zásobník) vložíte papier, v tlačiarni sa automaticky zapne režim manuálneho podávania.
Layout (Rozloženie)
Obrazovka
• 
Pages per Sheet (Počet strán na hárok)
Vyberte počet strán na každú stranu papiera.
• 
Layout Direction (Smer rozloženia)
Okrem určenia počtu strán na list môžete určiť aj smer rozloženia.
• 
Border (Ohraničenie)
Ak chcete pridať okraj, použite túto funkciu.
• 
Two-sided (Obojstranne)
Pozrite časť Obojstranná tlač.
• 
Reverse Page Orientation (Orientácia obrátenej strany) (pre systém Mac OS X 10.5)
Začiarknutím možnosti Reverse Page Orientation (Orientácia obrátenej strany) sa údaje obrátia zhora nadol.
Secure Print (Bezpečná tlač)
Obrazovka
bezpečné dokumenty sú pri odoslaní do tlačiarne chránené heslom. Dokumenty môžu vytlačiť len osoby, ktoré poznajú heslo. Keďže dokumenty sú uložené v zariadení, heslo pre tlač musíte zadať pomocou ovládacieho panelu tlačiarne.
Ak chcete vytvoriť bezpečnú tlačovú úlohu, začiarknite políčko Secure Print (Bezpečná tlač). Zadajte meno užívateľa, názov úlohy, heslo a kliknite na tlačidlo Print (Tlač).
(Viac informácií o funkcii Bezpečná tlač nájdete v časti Tlač bezpečných údajov.)
Poznámka Poznámka
Ak chcete zabrániť iným ľuďom v tlači vašich dát, začiarknite políčko Secure Print (Bezpečná tlač).
Print Settings (Nastavenia tlače)
V zozname Print Settings (Nastavenia tlače) môžete meniť nastavenia:
Karta Basic (Základná)
Obrazovka
• 
Media Type (Typ média)
Typ média môžete zmeniť na jeden z nasledovných:
• 
Plain Paper (Obyčajný papier)
• 
Thin Paper (Tenký papier)
• 
Thick Paper (Hrubý papier)
• 
Thicker Paper (Hrubší papier)
• 
Bond Paper (Kancelársky papier)
• 
Transparencies (Priesvitky)
• 
Envelopes (Obálky)
• 
Env. Thick (Obálka Hrubá)
• 
Env. Thin (Obálka Tenká)
• 
Recycled Paper (Recyklovaný papier)
• 
Resolution (Rozlíšenie)
Rozlíšenie vyberiete nasledujúcim spôsobom:
• 
300 dpi
• 
600 dpi
• 
Vysoká kvalita 1200
• 
1200 dpi
• 
Toner Save Mode (Režim úspory tonera)
Pomocou tejto funkcie môžete šetriť toner. Zapnutím funkcie Toner Save Mode (Režim úspory tonera) bude výtlačok vyzerať svetlejší. Predvolené nastavenie je Off (Vypnuté).
Poznámka Poznámka
• 
Neodporúča sa používať funkciu Toner Save (Úspora tonera) na tlač fotografií alebo obrázkov s odtieňmi šedej.
• 
Toner Save Mode (Režim úspory tonera) nie je dostupný pre rozlíšenie 1200 dpi alebo HQ 1200 (Vysoká kvalita 1200).
• 
Reverse Print (Obrátená tlač) (pre systém Mac OS X 10.3 a 10.4)
Začiarknutím možnosti Reverse Print (Obrátená tlač) sa údaje obrátia zhora nadol.
Karta Advanced (Rozšírené)
Obrazovka
• 
Graphics Quality (Kvalita grafiky)
Kvalitu tlače zmeníte nasledujúcim spôsobom:
• 
Photo (Fotografia)
Režim fotografie (priorita odstupňovania farieb). Toto nastavenie vyberte pri tlači fotografií, ktoré majú postupné odstupňovanie farieb. Môžete vystihnúť jemné kontrasty medzi rozličnými odtieňmi šedej.
• 
Graphics (Grafika)
Grafický režim (priorita kontrastu). Toto nastavenie vyberte pri tlači textu a diagramov, akými sú obchodné dokumenty a dokumenty určené na prezentáciu. Môžete vystihnúť ostré kontrasty medzi tieňovanými oblasťami.
• 
Chart/Graph (Tabuľka/Graf)
Toto je najvhodnejší vzor vyjadrenia farebných odtieňov pre obchodné dokumenty (napríklad prezentácie), ktoré obsahujú slová, grafy a tabuľky. Zvlášť vhodné pre jednoliate farby.
• 
Text
Toto je najvhodnejší režim pre tlač textových dokumentov.
• 
Improve Print Output... (Zlepšenie výstupu tlače)
Táto možnosť vám umožní vylepšiť kvalitu tlače.
• 
Reduce Paper Curl (Zníženie krčivosti papiera)
Ak zvolíte toto nastavenie, obmedzí sa vlnenie papiera. Pri tlači iba niekoľkých stránok nie je potrebné toto nastavenie. Odporúča sa, aby ste v ponuke Media Type (Typ média) zmenili nastavenie ovládača tlačiarne na tenký papier.
• 
Improve Toner Fixing (Zdokonalenie priľnavosti tonera)
Ak zvolíte toto nastavenie, zlepší sa priľnavosť tonera. Ak týmto výberom nepríde k dostatočnému zlepšeniu, vyberte možnosť Thicker Paper (Hrubší papier) v nastaveniach Media Type (Typ média).
• 
Sleep Time (Čas spánku zariadenia)
Ak tlačiareň dlhšie neprijíma údaje, prepne sa do režimu spánku. Tlačiareň sa v režime spánku správa, ako keby bola vypnutá. Predvolené nastavenie času nečinnosti je 1 minúta. Ak chcete čas spánku zmeniť, vyberte možnosť Manual (Manuálne) a do dialógového okna ovládača zadajte čas.
Ak je tlačiareň v režime spánku, podsvietenie je vypnuté, LCD displej zobrazuje SPÁNOK, no tlačiareň môže stále prijímať údaje. Prijatím tlačového súboru, dokumentu alebo stlačením tlačidla Go sa tlačiareň automaticky aktivuje kvôli začatiu tlače.
Viac informácii o zmene nastavenia Sleep Time (Čas spánku zariadenia) nájdete na stránke o produktoch na adrese http://solutions.brother.com/ v časti „Information“ (Informácie).
Obrazovka
• 
Support (Podpora)
Obrazovka
• 
Brother Solutions Center
Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com/) je internetová stránka ponúkajúca informácie oproduktoch firmy Brother vrátane často kladených otázok, užívateľských príručiek, aktuálnych ovládačov arád pre užívateľov týkajúcich sa tlačiarne.
• 
Visit the Genuine Supplies website (Navštívte webovú stránku originálneho spotrebného materiálu)
Kliknutím na toto tlačidlo navštívite webovú stránku s originálnym spotrebným materiálom značky Brother.
Obojstranná tlač
• 
Použiť jednotku obojstrannej tlače
Vyberte možnosť Layout (Rozloženie).
Vyberte možnosť Long-edge binding (Predĺžený formát väzby) alebo Short-edge binding (Skrátený okraj väzby) funkcie Two-Sided (Obojstranne).
Obrazovka
• 
Ručná obojstranná tlač
Vyberte možnosť Paper Handling (Manipulácia s papierom).
• 
Pre systém Mac OS X 10.3 a 10.4
Vyberte možnosť Odd numbered pages (Nepárne číslované strany) a spustite tlač. Otočte papier a znova ho vložte do zásobníka, vyberte možnosť Even numbered pages (Párne číslované strany) a spustite tlač.
Obrazovka
• 
Pre systém Mac OS X 10.5
Vyberte možnosť Odd Only (Iba nepárne) a spustite tlač. Otočte papier a znova ho vložte do zásobníka, vyberte možnosť Even Only (Iba párne) a spustite tlač.
Obrazovka
Status Monitor (Monitor stavu)
Táto funkcia zobrazuje stav tlačiarne (všetky chyby, ktoré sa môžu objaviť) počas tlače. Ak chcete monitor stavu zapnúť, postupujte podľa týchto krokov:
• 
Pre systém Mac OS X 10.3 a 10.4
1
Spustite aplikáciu Printer Setup Utility (Nástroj nastavenia tlačiarne) (v ponuke Go vyberte Applications (Aplikácie), Utilities (Nástroje)) a vyberte tlačiareň.
2
Kliknutím na Utility (Nástroje) sa spustí Status Monitor (Monitor stavu).
• 
Pre systém Mac OS X 10.5
1
Spustite System Preferences (Predvoľby systému), vyberte možnosť Print & Fax (Tlač a fax) a vyberte tlačiareň.
2
Kliknite na možnosť Open Print Queue... (Otvoriť tlačovú radu...) a potom kliknite na Utility (Nástroje). Spustí sa Status Monitor (Monitor stavu).