Sekretesspolicy för Brother Industries, Ltd.

1 JANUARI 2021

Den här sekretesspolicyn beskriver hur Brother Industries, Ltd., ett företag som bildats i och har sitt huvudkontor i Japan på adressen 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan (”vi”, ”oss”) samlar in och behandlar personuppgifter om dig, hur vi använder och skyddar den här informationen och vilka rättigheter du har gällande informationen.

Den här sekretesspolicyn gäller alla uppgifter om dig som vi samlar in eller behandlar. Personuppgifter är uppgifter eller en kombination av uppgifter som rimligen kan användas till att identifiera dig.

Observera att vi bedriver verksamhet globalt direkt eller genom dotterbolag (”Brother-koncernens företag”). Brother-koncernens företag har egna sekretesspolicyer och på platsen där de samlar in och bearbetar dina personuppgifter kommer deras sekretesspolicy att gälla.

Det italienska dotterbolaget som tillhör Brother International Europe, Ltd., ett företag som bildats och har sitt huvudkontor i Storbritannien på adressen Brother House, 1 Tame Street, Audenshaw, Manchester M34 5JE, Storbritannien (”BIE”), är vår representant i EU.


1. Personuppgifter som vi använder

Vi kommer att samla in personuppgifter om dig från flera olika källor, inklusive uppgifter som vi samlar in direkt från dig (om du till exempel är kund när du registrerar dina Brother-produkter, om du är affärspartner när du kontaktar oss och/eller tillhandahåller tjänster till oss), uppgifter vi samlar in från Brother-koncernens företag och uppgifter som vi samlar in om dig från andra källor, inklusive kommersiellt tillgängliga källor såsom offentliga databaser (när så tillåts av lagen).

Vi kan vara skyldiga enligt lag att samla in vissa personuppgifter om dig eller som ett resultat av ett avtalsmässigt förhållande med dig. Om dessa uppgifter inte tillhandahålls kan uppfyllandet av dessa förpliktelser förhindras eller fördröjas.

1.1 Information som vi samlar in direkt från dig

De kategorier av information som vi samlar in om dig omfattar följande:

 1. personuppgifter (som namn, födelsedatum, jobbtitel);
 2. kontaktinformation (som telefonnummer, e-postadress, postadress och mobilnummer);
 3. betalningsinformation och transaktioner;
 4. serienummer till Brother-produkter (dessa identifierar dig när du har registrerat din Brother-produkt hos oss) om du är kund;
 5. IP-adresser och MAC-identifierare (när du använder vår webbplats och andra webbtjänster).

1.2 Information som vi samlar in från andra källor:

Följande är exempel på kategorier av information som vi kan samla in om dig från andra källor:

 1. personuppgifter (som namn, födelsedatum, jobbtitel, kredituppgifter);
 2. kontaktinformation (som telefonnummer, e-postadress, postadress och mobilnummer);

1.3 Annan information som vi kan samla in om dig

Omfattar genererad information som profiler, historik över vår relation till dig m.m.

2. Hur vi använder dina personuppgifter och vår utgångspunkt för användningen

Om du är kund använder vi dina personuppgifter för följande syften:

 1. se till att vår information är korrekt och uppdaterad;
 2. följa gällande juridiska förpliktelser;
 3. kontrollera och upprätthålla kvalitet;
 4. analysera vår lagerhållning, kontrollera att logistik och lagerhållning fungerar korrekt;
 5. ge dig kundservice, ge support efter försäljning och programvaruuppdateringar;
 6. leverera produkter till dig;
 7. återkalla produkter.

Om du är affärspartner använder vi dina personuppgifter i följande syften:

 1. utföra bakgrundskontroller innan vi gör dig till affärspartner;
 2. kontakta dig med frågor och annan information angående de tjänster som du tillhandahåller;
 3. se till att våra uppgifter är korrekta och uppdaterade när du, dina medarbetare eller kontraktsanställda arbetar vid våra anläggningar;
 4. betala fakturor;
 5. följa gällande juridiska förpliktelser.

Vi måste ha en laglig grund för att använda dina personuppgifter. I de flesta fall kommer den lagliga grunden att vara någon av följande:

 1. att uppfylla våra avtalsförpliktelser till dig. Om du är kund omfattar våra avtalsförpliktelser till dig att leverera produkter, tillhandahålla kundservice, ge support efter försäljningen, erbjuda programuppdateringar och vid behov återkalla produkter. Om du är affärspartner omfattar våra avtalsförpliktelser till dig att betala fakturor korrekt och se till att du vid behov har tillgång till våra lokaler;
 2. att följa våra juridiska förpliktelser gentemot dig, till exempel hälsa och säkerhet när du befinner dig på våra lokaler eller gentemot tredje part (som skattemyndigheter); och
 3. att uppfylla våra legitima intressen. Om du är kund är våra legitima intressen exempelvis att upprätthålla kvalitetskontroll och logistik, göra analyser för produktutveckling och marknadsundersökningar, kontrollera lager och att se till att våra uppgifter är uppdaterade och korrekta. Om du är affärspartner är våra legitima intressen till exempel att se till att tjänsterna som du tillhandahåller passar för våra behov, att dina tjänster fungerar korrekt med våra system, att alla klagomål och funderingar kan förmedlas till dig i tid och att våra uppgifter är uppdaterade och korrekta.

3. Din rätt till dina personuppgifter

Du har vissa rättigheter avseende dina personuppgifter enligt lokal lagstiftning. De omfattar rätt att:Vi uppmuntrar dig att kontakta oss för att uppdatera eller rätta dina personuppgifter om de ändras eller om personuppgifterna vi har om dig är felaktiga.

Observera att vi troligen kommer att behöva ytterligare information från dig för att genomföra din begäran.

Om du vill diskutera eller utöva sådana rättigheter kan du kontakta oss med informationen nedan.

4. Automatiserade beslut om dig

Vi kan även fatta automatiserade beslut om dig baserat på dina personuppgifter under följande omständigheter:När vi tillämpar automatiskt beslutsfattande utifrån profilering baserat på dina personuppgifter kommer vi att informera dig separat om bakgrunden till det och alla effekter av de automatiska besluten samt be om ditt samtycke.

5. Informationsdelning

Under följande omständigheter kan vi dela dina personuppgifter med tredje part:

6. Informationssäkerhet och lagring

Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risknivån för de personuppgifter som vi behandlar. Dessa åtgärder syftar till att säkerställa kontinuerlig sekretess och konfidentialitet för personuppgifterna. Vi utvärderar regelbundet dessa åtgärder för att se till att behandlingen är säker.

Vi sparar dessa personuppgifter så länge som vi har en relation till dig. När vi beslutar om hur länge vi ska behålla dina personuppgifter efter att relationen har avslutats tar vi hänsyn till våra juridiska förpliktelser och lagstiftarens förväntningar. Vi kan även spara information för att undersöka eller försvara oss mot rättsliga krav.

Vi kommer att spara dina personuppgifter i enlighet med vår policy för datalagring som anger perioder för datalagring som krävs eller tillåts enligt tillämpliga lagar.

7. Bruk av Google Analytics

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC (”Google”), för att spåra och övervaka din användning av vår webbplats. Bortsett från Google Analytics använder vi även kakor för att fastställa unika användare genom att tilldela ett slumpmässigt genererat klient-ID. Vi använder dem för att övervaka och beräkna besökar-, sessions- och kampanjdata för våra rapporter med webbplatsanalys.

Vi kan även använda Google Analytics Demographics and Interest Reporting, en funktion i Google Analytics Advertising, för att hjälpa oss förstå demografin och intressena hos användare av vår webbplats. Bortsett från Google Analytics Advertising, använder våra webbplats- och tredjepartleverantörer, inklusive Google, förstapartskakor (till exempel Google Analytics-kakor) eller andra förstapartsidentifierare (till exempel Google Advertising-kakor) eller andra tredjepartsidentifierare tillsammans.

Mer information om hur Google hanterar dina uppgifter finns på https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Om du inte vill att dina uppgifter ska samlas in och behandlas av Google Analytics kan du välja bort Google Analytics genom att hämta och installera Google Analytics Opt-out-tilläget https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

8. Internationell dataöverföring

Observera att Brother Industries, Ltd. är beläget i Japan och att dina personuppgifter kommer att skickas till, lagras och behandlas i Japan och att detta i nuläget anses ge en tillräcklig nivå för skydd av personuppgifter enligt GDPR. Dessutom kan vi arbeta med leverantörer av tredjepartstjänster, vilket innebär att dina personuppgifter till exempel kan lagras i molnet av våra molntjänstleverantörer och de kan spara dina personuppgifter utanför EES, vilket innebär att skyddsnivån inte är tillräcklig.

Vi har genomfört lämpliga säkerhetsåtgärder (som avtalsförpliktelser) i enlighet med tillämpliga lagkrav för att se till att dina uppgifter får ett fullgott skydd. Om du vill ha mer information om säkerhetsåtgärderna kan du kontakta oss på nedanstående adress.

9. Kontakta oss

Brother Industries, Ltd. är den personuppgiftsansvariga för personuppgifter som vi samlar in och behandlar.

Om du har frågor om hur vi har använt dina personuppgifter kan du kontakta oss på e-postadressen nedan. Observera att beroende på vad du frågar om kan vi behöva bekräfta din identitet innan vi behandlar frågan.

data.protection@brother.co.jp

10. Ändringar av policyn

Du kan begära en digital kopia av denna sekretesspolicy genom att använda kontaktinformationen ovan. Vi kan behöva uppdatera den här sekretesspolicyn i framtiden. Vi anger ett revisionsdatum så att du kan se när vi uppdaterade sekretesspolicyn senast. Ändringar och tillägg i denna sekretesspolicy gäller från och med det datum då de publicerades. Kontrollera denna sekretesspolicy regelbundet för att se om det finns ändringar i vårt sätt att använda dina personuppgifter.

föregående | överst