Zásady ochrany osobních údajů společnosti Brother Industries, Ltd.

1. LEDNA 2021

Toto oznámení o ochraně osobních údajů popisuje, jak Brother Industries, Ltd., společnost působící v Japonsku se sídlem na adrese 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japonsko („my“) shromažďuje a zpracovává osobní informace o vás, jak tyto informace používáme a chráníme, a vaše práva ve vztahu k těmto informacím.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na veškeré osobní informace, které o vás shromažďujeme a zpracováváme. Osobní informace jsou informace nebo jejich části, které by mohly být v přiměřené míře použity k vaší identifikaci.

Mějte prosím na paměti, že působíme celosvětově, a to buď přímo, nebo prostřednictvím našich dceřiných společností („Společnosti skupiny Brother“). Společnosti skupiny Brother mají vlastní oznámení o ochraně osobních údajů, a pokud shromažďují a zpracovávají vaše osobní informace, platí jejich vlastní příslušné oznámení o ochraně osobních údajů.

Italská pobočka Brother International Europe, Ltd., společnosti působící ve Spojeném království se sídlem na adrese Brother House, 1 Tame Street, Audenshaw, Manchester M34 5JE, VB („BIE“), je naším zástupcem v Evropské unii.


1. Osobní informace, které používáme

Vaše osobní údaje shromažďujeme z různých zdrojů a patří mezi ně údaje, které shromažďujeme přímo od vás (např. pokud jste zákazník a zaregistrujete své produkty Brother, pokud jste obchodní partner a kontaktujete nás a/nebo nám poskytujete služby), údaje shromážděné od společností ze skupiny Brother Group a údaje, které o vás shromažďujeme z jiných zdrojů, jako jsou komerčně dostupné zdroje, např. veřejné databáze (v případech, kde to umožňuje zákon).

Zákon nám může ukládat shromažďovat o vás určité osobní informace nebo v důsledku případného smluvního vztahu, který s vámi máme. Neposkytnutí těchto informací může znemožnit nebo zdržet plnění těchto povinností.

1.1 Informace, které shromažďujeme přímo od vás

Přímo od vás můžeme shromažďovat informace z následujících kategorií:

 1. osobní údaje (např. jméno, datum narození, pracovní pozice);
 2. kontaktní údaje (např. telefonní číslo, e-mailová adresa, poštovní adresa nebo číslo mobilního telefonu);
 3. platební údaje a transakce;
 4. výrobní čísla produktů Brother, pokud jste zákazníkem (ta vás identifikují, jakmile u nás zaregistrujete váš produkt Brother);
 5. IP adresy a identifikátory MAC (když navštěvujete naše webové stránky a jiné služby online).

1.2 Informace, které shromažďujeme z jiných zdrojů:

Z jiných zdrojů můžeme shromažďovat informace z následujících kategorií:

 1. osobní údaje (např. jméno, datum narození, pracovní pozice, úvěrové informace);
 2. kontaktní údaje (např. telefonní číslo, e-mailová adresa, poštovní adresa nebo číslo mobilního telefonu);

1.3 Další informace o vás, které používáme

Zahrnují vytvořené informace, jako profily, historie našich vztahů s vámi atd.

2. Jak a na jakém základě používáme osobní informace

Pokud jste zákazník, používáme vaše osobní informace k následujícím činnostem:

 1. zajišťování přesnosti a aktuálnosti našich záznamů;
 2. plnění zákonných povinností, které se na nás vztahují;
 3. kontrola a zajišťování řízení jakosti;
 4. provádění analýzy našich zásob, zajišťování správné funkce logistiky a kontroly skladů;
 5. poskytování zákaznického servisu vaší osobě a poprodejní podpora a aktualizace softwaru;
 6. dodávka produktů vaší osobě;
 7. stahování produktů.

Pokud jste obchodní partner, používáme vaše osobní informace k následujícím činnostem:

 1. prověřování předtím, než se stanete naším obchodním partnerem;
 2. kontaktování vaší osoby za účelem dotazů a dalších informací ohledně služeb, které poskytujete;
 3. zajišťování přesnosti a aktuálnosti našich záznamů v případě, že vy, vaši zaměstnanci nebo subdodavatelé pracují v našich provozovnách;
 4. úhrada faktur;
 5. plnění zákonných povinností, které se na nás vztahují.

Ke zpracování vašich osobních informací musíme mít právní základ. Ve většině případů bude právním základem jeden z následujících důvodů:

 1. plnění našich smluvních povinností pro vaši osobu. Pokud jste zákazník, naše smluvní povinnosti vůči vám zahrnují dodávku produktů, poskytování zákaznického servisu, poprodejní podporu, aktualizace softwaru a stahování produktů, pokud je to nutné. Pokud jste obchodní partner, naše smluvní povinnosti vůči vám zahrnují řádnou úhradu faktur a zajišťování vašeho přístupu do našich prostor, pokud je to zapotřebí;
 2. abychom dodrželi naše zákonné povinnosti vůči vám, např. zdravotní a bezpečnostní povinnosti, když se nacházíte v našich prostorách, nebo vůči třetím stranám (např. orgánům vykonávajícím správu daní); a
 3. abychom dosáhli našich oprávněných zájmů. Pokud jste zákazník, mezi naše oprávněné zájmy patří např. zajišťování řízení jakosti a logistiky, provádění analýzy pro vývoj produktů a průzkum trhu, kontrola zásob a zajišťování aktuálnosti a přesnosti našich záznamů. Pokud jste obchodní partner, mezi naše oprávněné zájmy patří např. zajišťování toho, aby služby, které poskytujete, odpovídaly našim potřebám, aby vaše služby správně fungovaly s našimi systémy, aby vám byly rychle předány případné stížnosti a znepokojení a aby byly naše záznamy aktuální a přesné.

3. Vaše práva k vašim osobním informacím

Ve vztahu k vašim osobním informacím máte určitá práva, zaručovaná místními zákony. Zahrnují následující práva:Doporučujeme vám obrátit se na nás v případě aktualizace nebo opravy vašich informací, pokud dojde k jejich změně nebo pokud jsou informace, které o vás uchováváme, nepřesné.

Abychom vaše žádosti přijali, pravděpodobně od vás budeme vyžadovat doplňující informace.

Pokud byste tato práva rádi projednali nebo uplatnili, kontaktujte nás pomocí níže uvedených údajů.

4. Automatizovaná rozhodnutí o vaší osobě

Na základě vašich osobních informací o vás za následujících okolností můžeme učinit také automatizovaná rozhodnutí:Pokud při poskytování našich služeb zavedeme automatizované rozhodování zahrnující vytváření profilů na základě vašich osobních informací, samostatně vám poskytneme informace o zavedené logice a případných účincích automatizovaných rozhodnutí a požádáme o váš souhlas.

5. Sdílení informací

Vaše osobní informace můžeme sdílet s třetími stranami za následujících okolností:

6. Zabezpečení a uchovávání informací

Abychom zajistili úroveň zabezpečení přiměřenou riziku spojenému s osobními informacemi, které zpracováváme, zavádíme technická a organizační opatření. Tato opatření jsou zaměřena na zajištění trvalé integrity a důvěrnosti osobních informací. Opatření pravidelně vyhodnocujeme, abychom zajistili bezpečnost zpracování.

Vaše osobní informace uchováváme po dobu, kdy trvá náš vztah s vámi. Při rozhodování o době, po kterou uchováme vaše osobní informace poté, co náš vztah s vámi skončí, bereme v úvahu zákonné povinnosti a očekávání regulačních orgánů. Můžeme rovněž udržovat záznamy pro účely vyšetřování nebo obhajoby vůči potenciálním právním nárokům.

Vaše osobní informace uchováváme v souladu s našimi zásadami uchovávání dat, které stanovují období uchovávání dat vyžadované nebo povolené příslušnými zákony.

7. Používání služby Google Analytics

Ke sledování a monitorování toho, jak používáte naše webové stránky, využíváme Google Analytics, což je služba pro webovou analýzu poskytovaná společností Google LLC (dále jen „Google“). V souvislosti s používáním Google Analytics rozlišujeme uživatele pomocí souborů cookie, které uživatelům přiřadí náhodně vygenerované ID klienta. To slouží k monitorování a výpočtu údajů o návštěvách, relacích a kampaních pro analýzu stránky.

Můžeme také zavést přehledy demografických údajů a zájmů Google Analytics, což je funkce inzertních služeb Google Analytics, která nám pomáhá pochopit demografické údaje a zájmy uživatelů našich stránek. V souvislosti s používáním inzertních funkcí Google Analytics používají naše webové stránky a třetí strany, včetně společnosti Google, soubory typu cookie prvních stran (např. soubory cookie služby Google Analytics) nebo jiné identifikátory prvních stran a soubory cookie třetích stran (např. soubory cookie reklamy Google) nebo jiné identifikátory třetích stran.

Více informací o tom, jak společnost Google zpracovává vaše údaje, naleznete na adrese https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Chcete-li, aby vaše údaje nebyly shromažďovány a zpracovávány pomocí Google Analytics, můžete tuto službu zablokovat stažením a nainstalováním doplňku Google Analytics' Opt-out Add-on z této stránky https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

8. Mezinárodní přenosy údajů

Mějte prosím na paměti, že společnost Brother Industries, Ltd. se nachází v Japonsku, a proto budou vaše osobní údaje odesílány, uchovávány a zpracovávány v Japonsku, což je momentálně považováno za dostačující z hlediska přiměřené ochrany osobních údajů dle zákonů o ochraně osobních údajů platných v Evropské unii. Dále můžeme při uchovávání nebo zpracování vašich osobních údajů spolupracovat s poskytovateli služeb třetích stran; vaše osobní údaje mohou být např. uloženy v cloudu našimi poskytovateli cloudových služeb a ti mohou vaše osobní údaje uchovávat na místech mimo Evropský hospodářský prostor, která nezajišťují adekvátní úroveň ochrany.

Abychom zajistili adekvátní ochranu vašich údajů, zavedli jsme náležitá bezpečnostní opatření (např. smluvní závazky) v souladu s příslušnými zákonnými požadavky. Další informace o zavedených náležitých bezpečnostních opatřeních získáte na níže uvedených kontaktech.

9. Kontaktujte nás

Na osobní informace, které shromažďujeme a zpracováváme, dohlíží a zpracovává je společnost Brother Industries, Ltd.

V případě dotazů nebo nejasností ohledně způsobu, kterým byly použity vaše osobní informace, nás kontaktujte na níže uvedené e-mailové adrese. Mějte prosím na paměti, že v závislosti na povaze vaší žádosti nebo dotazu můžeme před jejich zpracování požádat o potvrzení vaší totožnosti.

data.protection@brother.co.jp

10. Změny oznámení

Pomocí výše uvedených kontaktních údajů si od nás můžete vyžádat digitální kopii tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. Toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času upravovat nebo aktualizovat. Prostřednictvím uvedeného data revize se budete moci přesvědčit, kdy jsme oznámení o ochraně osobních údajů naposledy aktualizovali. Změny nebo doplnění tohoto oznámení o ochraně osobních údajů vstupují v platnost ke dni, kdy byly zveřejněny. Žádáme, abyste čas od času toto oznámení o ochraně osobních údajů zkontrolovali, zda jsme neprovedli nějaké změny způsobu, jakým používáme vaše osobní informace.

předchozí | nahoru