Правила за поверителност на Brother Industries, Ltd.

1-ВИ ЯНУАРИ 2021 Г.

Настоящата бележка за поверителност описва как Brother Industries, Ltd., фирма със седалище в Япония с адрес 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Япония (“ние”, “нас”), събира и обработва ваши лични данни, как ние използваме и пазим тази информация и вашите права по отношение на тези данни.

Настоящата бележка за поверителност се отнася за всички ваши лични данни, които събираме или обработваме. Личните данни са информация или съчетание от информационни елементи, с които може в достатъчна степен да бъдете идентифицирани.

Моля, имайте предвид, че ние оперираме по целия свят, пряко или чрез нашите дъщерни фирми (“Фирми от Brother Group”). Фирмите от Brother Group имат собствени бележки за поверителност и когато събират и обработват ваши лични данни, важи съответната тяхна бележка за поверителност.

Италианският клон на Brother International Europe, Ltd., фирма със седалище във Великобритания и адрес Brother House, 1 Tame Street, Audenshaw, Manchester M34 5JE, U.K. (“BIE”), е нашият представител за Европейския съюз.


1. Лични данни, които използваме

Ще събираме ваши лични данни от различни източници, включително събрани директно от вас (напр. ако сте клиент, когато регистрирате продуктите си на Brother, ако сте бизнес партньор, когато се свържете с нас и/или ни предоставите услуги), от информация, която събираме от фирмите на Brother Group, и информация, която събираме за вас от други източници, включително достъпни по търговски канали, например публични бази данни (когато това е разрешено от закона).

Може да сме задължени по закон да събираме някои ваши лични данни или като следствие от договорни отношения с вас. Невъзможността за предоставяне на тези данни може да осуети или забави изпълнението на тези задължения.

1.1 Информация, която събираме директно от вас

Категориите информация, която може да събираме директно от вас, включват следното:

 1. лични данни (напр. име, дата на раждане, професионално звание);
 2. данни за контакт (напр. телефонен номер, имейл адрес, пощенски адрес или мобилен номер);
 3. данни за разплащания и транзакции;
 4. ако сте клиент, серийни номера на продуктите на Brother (те ще ви идентифицират, след като регистрирате при нас своя продукт на Brother);
 5. IP адреси и MAC идентификатори (при достъпа ви до нашите уеб сайтове и други онлайн услуги).

1.2 Информация, която събираме от други източници:

Следват примери за категориите информация, която може да събираме от други източници:

 1. лични данни (напр. име, дата на раждане, професионално звание, данни за кредит);
 2. данни за контакт (напр. телефонен номер, имейл адрес, пощенски адрес или мобилен номер);

1.3 Други ваши данни, които използваме

Включва генерирана информация, например профили, хронология на връзките ни с вас и т.н.

2. Как използваме вашите лични данни и базата, на която ги използваме

Ако сте клиент, ние използваме вашите лични данни за:

 1. гарантиране, че записаните при нас данни се поддържат точни и актуални;
 2. съобразяване с наложени ни от закона задължения;
 3. проверка и поддържане на контрол върху качеството;
 4. извършване на анализи на складовите ни запаси, осигуряване на правилно функциониране на логистиката и проверка по артикули;
 5. обслужването ви като клиенти, следпродажбена поддръжка и актуализации на софтуер;
 6. доставка на продуктите до вас;
 7. връщане на продукти.

Ако сте бизнес партньор, ние използваме вашите лични данни за:

 1. извършване на фонови проверки преди ангажирането ви като бизнес партньор;
 2. връзка с вас за въпроси и друга информация по отношение на предлаганите от вас услуги;
 3. гарантиране, че записаните при нас данни се поддържат точни и актуални, когато вие, ваши служители или контрагенти работите в наши сгради и производствени съоръжения;
 4. заплащане по фактури;
 5. съобразяване с наложени ни от закона задължения.

Трябва да имаме законова основа за обработването на ваши лични данни. В повечето случаи законовата основа е едно от следните:

 1. за да изпълним договорните си задължения към вас. Ако сте клиент, нашите договорни задължения към вас включват доставката на продуктите, осигуряването на обслужване, следпродажбена поддръжка, актуализации на софтуер и връщане на продуктите, когато е необходимо. Ако сте бизнес партньор, нашите договорни задължения към вас включват точно заплащане по фактурите и осигуряване на достъп до нашите помещения, когато е наложително;
 2. за да изпълняваме задълженията си по закон към вас, например задължения за опазване на здравето и безопасност по време на пребиваването ви в нашите помещения или към трети лица (напр. данъчните власти) и
 3. за да упражняваме законните си интереси. Ако сте клиент, нашите законни интереси са например поддържането на контрол върху качеството и логистиката, извършването на анализи за разработването на продукти и пазарни проучвания, проверката на складовите запаси и гарантирането, че записаните при нас данни се поддържат точни и актуални. Ако сте бизнес партньор, нашите законни интереси са например гарантирането, че предоставяните от вас услуги съответстват на нашите нужди, че вашите услуги функционират правилно с нашите системи, че евентуални рекламации или забележки могат бързо да достигнат до вас и че записаните при нас данни се поддържат точни и актуални.

3. Вашите права върху вашите лични данни

Вие имате определени права по отношение на личните си данни по силата на местните закони. Това включва следните права:Приканваме ви да се свързвате с нас за актуализиране или коригиране на вашите данни, ако те са се променили или ако съхраняваните от нас са неточни.

Моля, имайте предвид, че вероятно ще изискаме от вас допълнителна информация, за да сме в състояние да удовлетворим заявките ви.

Ако пожелаете да се консултирате или да упражните тези права, свържете се с нас на дадените по-долу адреси.

4. Автоматизирани решения от ваше име

Ние може също да вземаме автоматизирани решения от ваше име въз основа на вашите лични данни при следните обстоятелства:Когато за предоставянето на нашите услуги внедрим автоматизирано вземане на решения въз основа на вашите лични данни, ще ви информираме отделно за използваните логически алгоритми и ефектите от автоматизираните решения и ще поискаме съгласието ви.

5. Споделяне на информация

Ние може да споделяме ваши лични данни с трети лица при следните обстоятелства:

6. Защита и съхранение на информацията

Ние използваме технически и организационни средства за осигуряване на ниво на сигурност, съответстващо на опасностите за личните данни, които обработваме. Тези мерки целят осигуряване на непрекъснато поддържане на цялост и конфиденциалност на личните данни. Ние редовно правим оценка на тези мерки, за да осигурим сигурността на обработката.

Ние ще пазим вашите лични данни за толкова дълго, колкото са взаимоотношенията ни с вас. За решението колко дълго да пазим вашите лични данни след приключване на взаимоотношенията ни с вас ще вземем предвид нашите законови задължения и регулаторните предвиждания. Може също да запазим архиви за разследване или защита срещу евентуални съдебни искове.

Ние ще пазим вашите лични данни в съответствие с нашите правила за съхранение на данни, които предписват периоди за съхранение на данните според изискванията или допустимото по силата на действащите закони.

7. Използване на Google Analytics

Използваме Google Analytics, инструмент за уеб анализ, предоставян от Google LLC („Google“), за да осъществяваме проследяване и наблюдение как използвате нашия уебсайт. Във връзка с използването на Google Analytics използваме бисквитки за разграничаване на уникалните потребители чрез присвояването на случайно генериран клиентски ID. Той се използва за отчитане и изчисляване на посетители, сесии и данни за кампании и представянето им в аналитичен доклад за сайта.

Възможно е също да прилагаме Google Analytics Demographics and Interest Reporting, функция на Google Analytics Advertising, която да ни помогне да разберем демографските характеристики и интереси на потребителите на нашия уебсайт. Във връзка с използването на Google Analytics Advertising нашият уебсайт и доставчиците трети лица, включително Google, използват съвместно собствени бисквитки (например бисквитки на Google Analytics) или други собствени идентификатори и бисквитки на трети лица (например бисквитки за реклама на Google) или други идентификатори на трети лица.

За повече информация относно начина на обработка на ваша информация от страна на Google вижте https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Ако желаете да не допуснете събирането и обработването на вашите данни от Google Analytics, можете да се откажете от Google Analytics, като изтеглите и инсталирате добавката за отказване от Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

8. Задгранично прехвърляне на данни

Моля, имайте предвид, че Brother Industries, Ltd. се намира в Япония и затова вашите лични данни ще бъдат подавани към, съхранявани и обработвани в Япония, за която към момента се счита, че гарантира достатъчно ниво на защита на лични данни според закона за защита на данните в Европейския съюз. Освен това може да работим с външни доставчици на услуги при съхраняването или обработката на вашите лични данни; например вашите лични данни може да се съхраняват в облака от нашите доставчици на услуги в облака, а те може да държат личните ви данни на места извън Европейското икономическо пространство, с което да не осигуряват достатъчно ниво на защита.

Ние сме предвидили достатъчни предпазни механизми (например договорни клаузи) в съответствие с действащите законови изисквания, за да осигурим нужното ниво на защита на вашите данни. За повече информация относно приложените достатъчни предпазни механизми се свържете с нас на дадените по-долу адреси.

9. Свържете се с нас

Brother Industries, Ltd. е операторът, отговорен за личните данни, които събираме и обработваме.

Ако имате въпроси или забележки относно начина на използване на вашите лични данни, свържете се с нас на посочения по-долу имейл адрес. Моля, имайте предвид, че в зависимост от естеството на вашата заявка или запитване може да се наложи да потвърдим самоличността ви, преди да ги обработим.

data.protection@brother.co.jp

10. Изменения в Бележката

Можете да поискате от нас електронно копие на настоящата бележка за поверителност, като използвате посочените данни за контакт. Ние имаме право да променяме или актуализираме настоящата бележка за поверителност от време на време. Ще можете да видите кога за последно сме променили бележката за поверителност, защото ще включваме дата на редакцията. Измененията и добавките към настоящата бележка за поверителност влизат в сила от датата, на която са публикувани. Моля, преглеждайте от време на време настоящата бележка за поверителност, за да проверите дали сме направили изменения в начина, по който използваме вашите лични данни.

назад | най-горе