ข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ซอฟต์แวร์ของบราเดอร์
ข้อควรจำ - โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียด
ข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ (หรือ"EULA") นี้เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างท่านกับ Brother Industries, Ltd. ("หรือ บราเดอร์") ซึ่งใช้ในการควบคุมการใช้งานซอฟต์แวร์บราเดอร์ของท่าน (รวมไปจนถึงคู่มือผู้ใช้และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง เช่นไฟล์ “ความช่วยเหลือ” และ “โปรดอ่าน”) ซึ่งจะถูกดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือฮาร์ดแวร์ของท่าน (โดยรวมเรียกว่า "ซอฟต์แวร์") หากท่านยอมรับต่อข้อผูกมัดภายใต้เงื่อนไขของ EULA นี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดหรือติดตั้งซอฟต์แวร์ที่มีบริการในเว็บไซต์นี้ได้ตามเงื่อนไขของ EULA หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขของ EULA ท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์อนุญาตเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ และในกรณีเช่นนั้น ท่านจะไม่สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ของบราเดอร์ได้
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. กรรมสิทธิ์

สิทธิ์ สิทธิ์ความเป็นเจ้าของ และสิทธิประโยชน์ทั้งหมดในซอฟต์แวร์และที่มีต่อซอฟต์แวร์นี้ เป็นกรรมสิทธิ์ของบราเดอร์หรือบริษัทในเครือ สิทธิ์ที่กล่าวมาข้างต้นสำหรับซอฟต์แวร์นั้นได้รับอนุญาตให้สิทธิแก่ท่านตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อที่ 2 ดังต่อไปนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ข้อกำหนดนี้ไม่ควรตีความในลักษณะใดๆ ที่เป็นการแสดงออกถึงการมอบหมายหรือขายสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ แก่ซอฟต์แวร์จากบราเดอร์ให้แก่ท่าน

2. การอนุญาตสิทธิ์การใช้งาน
2.1   บราเดอร์ให้สิทธิ์แก่ท่านใช้งานแบบทั่วไปแบบไม่ใช่เอกสิทธิ์ โดยเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่โอนต่อไม่ได้ เพื่อติดตั้งและใช้สำเนาของซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์
2.2   การปฏิบัตินอกเหนือจากการอนุญาตตามที่กล่าวไว้ในข้อที่ 2.1 ข้างต้นนั้น บราเดอร์ไม่ได้อนุญาตให้ท่านกระทำการใดๆเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ดังต่อไปนี้ (ยกเว้นในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตจากกฎหมายที่บังคับใช้) ท่านจะต้องไม่ (i) ดัดแปลงซอฟต์แวร์ (ii) กระทำการวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วน ถอดรหัส หรือใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสร้างผลงานใดๆ (iii) ไม่ว่าจะเป็นเช่าหรือให้เช่าซอฟต์แวร์นี้ หรือ (iv) จัดให้มีการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ต่อสาธารณะ

3. ขอบเขตของการรับประกัน

ในส่วนที่อนุญาตโดยกฎหมาย ซอฟต์แวร์นี้จัดให้แก่ท่าน "ตามสภาพ" โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางปาก หรือเป็นลายลักษณ์อักษร โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย บราเดอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันหรือรับประกันสินค้าโดยนัย เกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรของสินค้า ความพึงพอใจในคุณภาพ การไม่ล้วงล้ำ และ/หรือ ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์การใช้งานเฉพาะ

4. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ไม่ว่ากรณีใดๆ บราเดอร์จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ การสูญเสียการใช้ข้อมูล การหยุดชะงักทางธุรกิจ หรือความเสียหายที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ ทั้งความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายไม่ได้ตั้งใจ ความเสียหายในเชิงบทลงโทษ หรือความเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงย่างใดๆ ไม่ว่าชนิดใดก็ตามซึ่งเกิดจากการใช้งาน การไม่สามารถใช้งาน หรือผลจากการใช้ซอฟต์แวร์นี้ ไม่ว่าจะเป็นในสัญญา การละเมิด หรืออื่นๆ การใช้ซอฟต์แวร์นั้นเป็นความเสี่ยงของท่านเองโดยสิ้นเชิง หากซอฟต์แวร์มีข้อบกพร่อง บราเดอร์จะต้องไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบริการ การซ่อมแซม การแก้ไข เนื่องด้วยขอบเขตของการได้รับข้อยกเว้นจากกฎหมายที่บังคับใช้ อีกทั้งท่านยินยอมแล้วที่จะยกเลิกกฎหมายหรือสิทธิอื่นๆ ที่ท่านพึงมีเพื่อคัดค้านต่อบราเดอร์ เกี่ยวกับข้อบกพร่องดังกล่าว แม้คำจำกัดความข้างต้น ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงการ จำกัดสิทธิตามกฎหมายของผู้บริโภค ที่ไม่สามารถยกเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

5. ระยะเวลาการอนุญาตและการสิ้นสุด

ข้อตกลง EULA นี้จะมีผลเมื่อท่านยอมรับและมีผลต่อไปเว้นแต่ท่านจะหยุดใช้ซอฟตแวร์นี้ อย่างไรก็ตาม บราเดอร์ สามารถยกเลิก EULA นี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

6. นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราให้เกียรติในความเป็นส่วนตัวของท่าน และการรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ของท่านโดยบราเดอร์จะอยู่ภายใต้นโยบายส่วนตัวที่ออกใหม่ล่าสุดของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในนโยบายส่วนตัวดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของ EULA นี้และนำไปใช้กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ EULA ด้วย

7. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลง EULA นี้ อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายประเทศญี่ปุ่น หากข้อกำหนดใดๆ ของ EULA นี้ถูกประกาศให้เป็นโมฆะ ข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกแยกส่วนออก และเป็นอิสระจากข้อกำหนดอื่นๆ ของ EULA นี้ และไม่กระทบต่อข้อกำหนดอื่นๆ และของ EULA ทั้งหมด

8. ข้อกำหนดเรื่องการส่งออก

ท่านไม่สามารถส่งออกหรือส่งออกซอฟต์แวร์หรือคัดลอกหรือปรับเปลี่ยนใดๆได้ ตามข้อกำหนดว่าด้วยการอนุญาต ยกเว้นกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

9. ข้อกำหนดอื่นๆ

ในกรณีที่ท่านยอมรับหรือยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่บราเดอร์ หรือผู้ให้อนุญาตของบุคคลที่สามรายใด ("ข้อกำหนดอื่นๆเพิ่มเติม") ที่เกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ภายใต้ข้อตกลงนี้ ข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลบังคับตาม ขอบเขตของข้อขัดแย้งกับข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ การไม่มีอยู่ของข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกันในข้อตกลงนี้และเหนือกว่าทุกประการ