Slutanvändarlicensavtal för Brother-programvara
VIKTIGT – LÄS NOGGRANT
Slutanvändarlicensavtalet är ett juridiskt avtal mellan dig och Brother Industries, Ltd. (”Brother”), som reglerar din användning av Brothers programvara (inklusive tillhörande användarmanualer och elektroniska dokument som hjälp- och readme-filer) som hämtas från den här webbplatsen till din dator eller maskinvara (tillsammans kallat ”PROGRAMVARA”). Om du godkänner licensavtalets villkor kan du hämta programvaran på den här webbplatsen i enlighet med licensavtalets villkor. Om du inte godkänner villkoren i det här licensavtalet ska Brother inte ha ansetts licensierat PROGRAMVARAN till dig. I sådana fall är du inte auktoriserad av Brother och får inte använda PROGRAMVARAN.
Villkor
1. Ägarskap

Alla rättigheter, äganderätter och intressen till och i denna PROGRAMVARA tillhör Brother eller företagets leverantörer. Ovannämnda rättigheter till PROGRAMVARAN tilldelas dig i form av en begränsad licens enligt beskrivning i artikel 2 nedan. Detta villkor ska aldrig på något sätt tolkas som en tilldelning eller försäljning från Brother till dig av upphovsrätten till, eller några andra immateriella rättigheter till, PROGRAMVARAN.

2. Licensgivning
2.1   Brother ger dig en icke-exklusiv, ej överförbar licens för att installera och använda kopian av PROGRAMVARAN på datorn eller maskinvara.
2.2   Utöver vad som uttryckligen anges i Avsnitt 2.1 ovan ger Brother dig ingen licens som är relaterad till PROGRAMVARAN. Förutom vad som uttryckligen tillåts i gällande lagstiftning får du inte (i) modifiera PROGRAMVARAN, (ii) bakåtkompilera, montera isär, dekompilera eller använda PROGRAMVARAN till att skapa härledd programvara, (iii) hyra eller hyra ut PROGRAMVARAN eller (iv) göra PROGRAMVARAN offentligt tillgänglig för hämtning.

3. ANSVARSFRISKRIVNING FRÅN GARANTIER

I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER TILLHANDAHÅLLS DENNA PROGRAMVARA ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGRA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. BROTHER FRÅNSÄGER SIG SPECIFIKT ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER FÖR FÖRSÄLJNINGSMÖJLIGHETER, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, FRÅNVARO AV INTRÅNG OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.

4. Begränsat skadeståndsansvar

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL BROTHER HÅLLAS ANSVARIGT FÖR UTEBLIVNA AFFÄRSMÖJLIGHETER, UTEBLIVEN VINST, DATAFÖRLUST, AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHETEN ELLER FÖR DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖRLUSTER AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅTT SOM ETT RESULTAT AV, TILL FÖLJD AV ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARANS ANVÄNDNING, OAVSETT OM DET GRUNDAS PÅ AVTAL, SKADESTÅND ELLER NÅGOT ANNAT. PROGRAMVARAN ANVÄNDS HELT PÅ EGEN RISK. OM PROGRAMVARAN VISAR SIG VARA DEFEKT ANTAR DU HELA KOSTNADEN FÖR ALL SERVICE, REPARATION ELLER ÅTGÄRDANDE OCH, I DEN OMFATTNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING, GÅR DU MED PÅ ATT OVILLKORLIGEN AVSTÅ FRÅN SAMTLIGA LAGSTADGADE ELLER ANDRA RÄTTIGHETER SOM DU KAN BESITTA MOT BROTHER MED AVSEENDE PÅ EN DYLIK DEFEKT. Oaktat ovanstående innebär villkoren inte en begränsning av konsumentens lagstadgade rättigheter som det inte går att avstå ifrån enligt gällande lagstiftning.

5. Period

Detta licensavtal börjar gälla när du godkänner det och fortsätter att gälla förutom om du slutar att använda PROGRAMVARAN. Brother kan dock avsluta licensavtalet utan föregående meddelande.

6. Sekretesspolicy

Vi respekterar din integritet och all insamling eller användning av dina personuppgifter av Brother kommer att regleras av vår senaste sekretesspolicy och alla villkor i en sådan sekretesspolicy ska vara en del av detta licensavtal och gälla för dig tillsammans med villkoren i detta licensavtal.

7. Gällande lagar

Detta licensavtal regleras och styrs av lagstiftningen i Japan. Om några av licensavtalets villkor visar sig vara ogiltiga, är dessa avskiljbara och oberoende av licensavtalets övriga villkor och ska varken påverka de övriga villkorens eller licensavtalets giltighet.

8. Exportföreskrifter

Enligt licensvillkoren får du inte, såvida inte något annat uttryckligen fastställts i gällande lagar, exportera eller vidareexportera PROGRAMVARAN eller någon kopia eller modifiering av den.

9. Övriga villkor

I den händelse du har medgett eller godkänt några andra villkor som erbjuds av Brother eller någon annan tredje partslicensgivare (”valfria villkor”) vad gäller användningen av programvaran enligt det här avtalet ska dessa valfria villkor ha företräde i alla avseenden i händelse av konflikt med villkoren som fastställs i det här avtalet liksom i händelse av obefintliga giltiga eller motsvarande villkor i det här avtalet.