Umowa licencyjna użytkownika końcowego oprogramowania Brother
WAŻNE — NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ
Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego („EULA”) jest prawną umową pomiędzy Użytkownikiem a firmą Brother Industries, Ltd. („Brother”), która reguluje korzystanie przez Użytkownika z pobranego z tej witryny na komputer lub inne urządzenie oprogramowania Brother (w tym powiązanych podręczników użytkownika i dokumentów w formie elektronicznej, np. plików „help” i „read me”) (łącznie zwanych „OPROGRAMOWANIEM”). Jeśli Użytkownik zgadza się przestrzegać warunków niniejszej umowy EULA, może pobrać oprogramowanie dostępne na niniejszej witrynie zgodnie z warunkami tej umowy. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje warunków EULA, spółka Brother nie udzieli użytkownikowi licencji na OPROGRAMOWANIE. W takim przypadku Użytkownik nie jest upoważniony przez spółkę Brother i nie może korzystać z OPROGRAMOWANIA.
Warunki ogólne
1. Prawo własności

Wszelkie prawa, tytuły i udziały związane z OPROGRAMOWANIEM są własnością firmy Brother i jej dostawców. Użytkownik uzyskuje powyższe prawa do OPROGRAMOWANIA na podstawie licencji w ograniczonym zakresie, zgodnie z poniższym art. 2. W żadnym wypadku niniejsze postanowienie nie może być rozumiane jako stwierdzenie przekazania lub sprzedaży użytkownikowi przez firmę Brother jakichkolwiek praw autorskich ani żadnych innych praw związanych z własnością intelektualną względem OPROGRAMOWANIA.

2. Udzielenie licencji
2.1   Firma Brother udziela Użytkownikowi niewyłącznej i niezbywalnej licencji na zainstalowanie i korzystanie z kopii OPROGRAMOWANIA na komputerze lub sprzęcie.
2.2   Oprócz praw wyraźnie opisanych w punkcie 2.1 powyżej, firma Brother nie udziela żadnej innej licencji w związku z OPROGRAMOWANIEM. Z wyjątkiem zakresu wyraźnie dozwolonego przez obowiązujące prawo Użytkownik nie może (i) modyfikować OPROGRAMOWANIA, (ii) odtwarzać kodu źródłowego, rozmontowywać ani dekompilować Oprogramowania, ani też wykorzystywać OPROGRAMOWANIE do utworzenia jakiegokolwiek oprogramowania pochodnego, (iii) wypożyczać lub wynajmować OPROGRAMOWANIA jakiejkolwiek osobie trzeciej, ani (iv) upubliczniać OPROGRAMOWANIA w celu pobierania.

3. WYŁĄCZENIA GWARANCJI

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE UŻYTKOWNIKOWI W AKTUALNIE DOSTĘPNYM STANIE BEZ GWARANCJI LUB WSZELKIEGO RODZAJU WARUNKÓW, CZY TO USTNYCH CZY PISEMNYCH, JAWNYCH LUB DOROZUMIANYCH. FIRMA BROTHER W SZCZEGÓLNOŚCI ZRZEKA SIĘ WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW POKUPNOŚCI, ZWIĄZANYCH Z ZADOWALAJĄCĄ JAKOŚCIĄ, BRAKIEM NARUSZENIA PRAW ORAZ/LUB PRZYDATNOŚCIĄ DO OKREŚLONEGO CELU.

4. Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA BROTHER NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK UTRATY ZYSKÓW, UTRATY MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, UTRATY PRZYDATNOŚCI DANYCH, ZAKŁÓCENIA W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ANI JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, KARNE, PRZYKŁADOWE LUB WYNIKOWE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA, NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA LUB KONSEKWENCJI UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY WYNIKAJĄ Z UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO CZY INNEGO POWODU. UŻYTKOWNIK PONOSI PEŁNE RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z OPROGRAMOWANIA. W RAZIE WADLIWOŚCI OPROGRAMOWANIA UŻYTKOWNIK PONOSI PEŁNE KOSZTY WSZYSTKICH USŁUG, NAPRAW LUB DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH ORAZ, W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, ZRZEKA SIĘ WSZELKICH USTAWOWYCH I INNYCH PRAW PRZECIWKO FIRMIE BROTHER W ZWIĄZKU Z TAKĄ WADĄ. Niezależnie od powyższego, poniższe warunki nie powodują ograniczenia ustawowych praw konsumenta, których nie można wyłączyć w ramach obowiązującego prawa.

5. Okres obowiązywania

Umowa EULA wchodzi w życie w chwili jej zaakceptowania przez Użytkownika i obowiązuje do chwili zaprzestania korzystania z OPROGRAMOWANIA przez Użytkownika. Firma Brother, jednakże, może wypowiedzieć niniejszą umowę EULA bez zachowania okresu wypowiedzenia.

6. Polityka prywatności

Szanujemy prywatność użytkowników, w związku z czym zbieranie bądź wykorzystywanie przez firmę Brother danych osobowych podlegać będzie najnowszemu wydaniu Polityki prywatności, a wszystkie postanowienia tejże Polityki prywatności stanowić będą część niniejszej umowy EULA i będą obowiązywać użytkowników wraz z warunkami niniejszej umowy EULA.

7. Prawo właściwe

Prawem właściwym dla niniejszej umowy EULA jest prawo japońskie. W przypadku uznania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy za nieważne, postanowienie to odłącza się od niniejszej Umowy EULA i jej pozostałych postanowień, które pozostaną wiążące, podobnie jak cała Umowa EULA.

8. Przepisy dotyczące eksportu

O ile właściwe prawo wyraźnie nie stanowi inaczej, Użytkownikowi zabrania się eksportowania czy też ponownego eksportowania OPROGRAMOWANIA bądź jakiejkolwiek jego kopii lub adaptacji na mocy postanowień niniejszej licencji.

9. Pozostałe warunki

Zgoda Użytkownika i akceptacja wszystkich warunków wytyczonych przez firmę Brother lub dowolnego innego licencjodawcę zewnętrznego („Warunki opcjonalne”), dotyczących użytkowania Oprogramowania zgodnie z niniejszą Umową oznaczają, że Warunki opcjonalne mają pod każdym względem pierwszeństwo w przypadku wystąpienia ewentualnego konfliktu z warunkami określonymi przez niniejszą Umowę, oraz braku stosownych warunków w niniejszej Umowie.