Gebruiksrechtovereenkomst voor software van Brother
BELANGRIJK - LEES ZORGVULDIG
Deze Gebruiksrechtovereenkomst ("EULA") is een rechtsgeldige overeenkomst tussen u en Brother Industries, Ltd. ("Brother"), en is van toepassing op uw gebruik van de software (inclusief de bijbehorende gebruikershandleidingen en elektronische documenten zoals "help"- en "read me"-bestanden) die u van deze website downloadt en op uw computer of hardware installeert (gezamenlijk "SOFTWARE"). Als u ermee instemt wettelijk gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze EULA, mag u de beschikbare software downloaden in overeenstemming met de voorwaarden van deze EULA. Als u niet akkoord kunt gaan met de voorwaarden van deze EULA, verleent Brother u geen licentie voor gebruik van de SOFTWARE. In dat geval bent u niet geautoriseerd door Brother en mag u de SOFTWARE niet gebruiken.
Voorwaarden en bepalingen
1. Eigendom

Brother en de leveranciers van Brother zijn eigenaar van alle rechten, titels en belangen met betrekking tot de SOFTWARE. De voormelde rechten op de SOFTWARE worden u in licentie verstrekt onder beperkende voorwaarden die hieronder in artikel 2 worden uiteengezet. Deze overeenkomst kan in geen geval worden geïnterpreteerd als zijnde de wil om enig auteursrecht of enig ander recht van intellectueel eigendom met betrekking tot de SOFTWARE van Brother aan u over te dragen of te verkopen.

2. Licentieverlening
2.1   Brother verleent u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het installeren en gebruik van dit exemplaar van de SOFTWARE op uw computer of hardware.
2.2   Behalve de in sectie 2.1 hierboven expliciet genoemde licentie verschaft Brother u geen enkele licentie met betrekking tot de SOFTWARE. Tenzij voor zover uitdrukkelijk door toepasselijke wetgeving toegestaan is het verboden (i) de SOFTWARE te wijzigen, (ii) de SOFTWARE aan reverse engineering te onderwerpen, te demonteren, te decompileren of te gebruiken om afgeleide software te maken, (iii) de SOFTWARE te verhuren of in lease te geven, of (iv) de SOFTWARE publiekelijk beschikbaar te maken via een download.

3. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WORDT DEZE SOFTWARE U AANGEBODEN IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDT, ZONDER ENIGE GARANTIES OF CONDITIES, MONDELING NOCH SCHRIFTELIJK, UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET. BROTHER DOET MET NAME AFSTAND VAN GEÏMPLICEERDE GARANTIES OF CONDITIES VAN VERHANDELBAARHEID, TOEREIKENDE KWALITEIT, NIET-INBREUKMAKENDHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

4. Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL BROTHER AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR GEDERFDE OMZET EN WINSTEN, VERLIES VAN GEGEVENS, BEDRIJFSONDERBREKING, OF ENIGE ANDERE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, BIJZONDERE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, STRAF- OF BOETEBEDING, VAN WELKE AARD DAN OOK, DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, DE ONMOGELIJKHEID OM ER GEBRUIK VAN TE MAKEN OF HET RESULTAAT VAN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, ONGEACHT OF DAARAAN EEN CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD EN/OF ANDERE GRONDEN TEN GRONDSLAG LIGGEN. U GEBRUIKT DEZE SOFTWARE GEHEEL VOOR EIGEN RISICO. MOCHT DE SOFTWARE GEBREKEN VERTONEN, DAN NEEMT U ALLE KOSTEN VAN ONDERHOUD, REPARATIE OF AANPASSING VOOR UW REKENING, EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT DOET U ONVOORWAARDELIJK AFSTAND VAN ALLE WETTELIJKE OF ANDERE RECHTEN DIE U MET BETREKKING TOT DERGELIJKE GEBREKEN JEGENS BROTHER ZOU KUNNEN DOEN GELDEN. Niettegenstaande het voorgaande, beperken deze voorwaarden niet de rechten van de consument die conform toepasselijk recht niet kunnen worden afgewezen.

5. Duur

Deze EULA wordt van kracht zodra u haar accepteert en zal van kracht blijven zolang u de SOFTWARE blijft gebruiken. Brother is echter gerechtigd deze EULA zonder kennisgeving te beëindigen.

6. Privacybeleid

Wij respecteren uw privacy. Het verzamelen en gebruik van uw persoonlijke gegevens door Brother is onderworpen aan ons meest recent uitgegeven Privacybeleid en alle beperkingen en voorwaarden in het Privacybeleid maken deel uit van deze EULA en zijn op u van toepassing middels de beperkingen en voorwaarden in deze EULA.

7. Toepasselijk recht

Deze EULA is onderworpen aan en wordt gereguleerd door de jurisdictie van Japan. Indien een of meer voorwaarden en/of bepalingen van deze EULA niet rechtsgeldig mocht worden verklaard, zal de desbetreffende bepaling of voorwaarde geacht worden van de overige bepalingen en voorwaarden te kunnen worden geïsoleerd, en zal de rechtsgeldigheid van die andere bepalingen en voorwaarden onverkort in stand blijven.

8. Exportbepalingen

Tenzij anders expliciet voorgeschreven bij toepasselijke wetgeving mag u de SOFTWARE of een kopie of aangepaste versie ervan niet (opnieuw) exporteren onder de bepalingen van de licentieovereenkomst.

9. Overige voorwaarden

Indien u de voorwaarden geboden door Brother of een externe licentieverlener hebt geaccepteerd of ermee akkoord bent gegaan ("optionele voorwaarden") met betrekking tot het gebruik van de Software die onder deze overeenkomst valt, zullen deze Overige voorwaarden in alle opzichten voorrang hebben bij conflicten met de voorwaarden zoals uiteengezet in deze overeenkomst en het niet-bestaan van toepasselijke of overeenkomstige voorwaarden in deze overeenkomst.