Лицензионно споразумение с краен потребител за софтуер на Brother
ВАЖНО – ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО
Това лицензионно споразумение с краен потребител (“ЛСКП”) представлява договор между вас и Brother Industries, Ltd. (“Brother”), който урежда използването на софтуера на Brother (включително съответните ръководства за потребителя и електронни документи, като например файловете “помощ” и “прочети ме”), които ще бъдат изтеглени от този уеб сайт в компютъра или хардуерното ви устройство (заедно наричани “СОФТУЕР”). Ако сте съгласни да бъдете правно обвързани от условията на това ЛСКП, можете да изтеглите наличния софтуер от този уеб сайт в съответствие с условията на това ЛСКП. Ако не приемате условията на това ЛКСП, Brother няма да има задължение да ви предостави лиценз за СОФТУЕРА. В такъв случай няма да сте упълномощени от Brother и нямате право да използвате СОФТУЕРА.
Правила и условия
1. Собственост

Всички права и ползи от СОФТУЕРА са собственост на фирмата Brother или нейните доставчици. Гореупоменатите права върху СОФТУЕРА ви се предоставят при ограничен лиценз, както е разписано в следващия Параграф 2. При никакви обстоятелства предоставянето на тези права не може да се тълкува като намерение за преотстъпване или продажба на авторски или други права на интелектуална собственост върху СОФТУЕРА от Brother на вас.

2. Предоставяне на лиценз
2.1   Brother ви предоставя лиценз без изключителни права и без възможност за преотстъпване за инсталиране и използване на копие от СОФТУЕРА на компютър или хардуерно устройство.
2.2   Освен изрично изложеното в раздел 2.1 по-горе, Brother не ви предоставя никакви лицензи, свързани със СОФТУЕРА. С изключение на случаите, изрично разрешени от закона, нямате право да (i) модифицирате СОФТУЕРА, (ii) извършвате обратно проектиране, деасемблирате, декомпилирате или използвате СОФТУЕРА за създаване на производен софтуер, (iii) отдавате под наем или на лизинг СОФТУЕРА, или (iv) предоставяте публичен достъп до СОФТУЕРА за изтегляне.

3. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ГАРАНЦИИ

ДОКОЛКОТО Е РАЗРЕШЕНО ОТ ЗАКОНА, ТОЗИ СОФТУЕР ВИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ “КАКТО Е”, БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ, УСТНИ ИЛИ ПИСМЕНИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ. BROTHER ИЗРИЧНО НЕ ПОЕМА НИКАКВИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ЗАДОВОЛИТЕЛНО КАЧЕСТВО, НЕНАРУШАВАНЕ И/ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.

4. Ограничения на отговорността

BROTHER НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ЗАГУБА НА БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТИ, ЗАГУБА НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА ИЛИ КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, НАЗИДАТЕЛНИ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНИ ЩЕТИ ОТ ВСЯКАКЪВ ХАРАКТЕР, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПОЛЗВАНЕ, НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЛЗВАНЕ ИЛИ ОТ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ПРЕДСТАВЕНИ ВЪЗ ОСНОВА НА ДОГОВОР, ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ, ИЛИ ДРУГО. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА Е ИЗЦЯЛО НА ВАША ОТГОВОРНОСТ. В СЛУЧАЙ ЧЕ СОФТУЕРЪТ СЕ ОКАЖЕ ДЕФЕКТЕН, ВИЕ ПОЕМАТЕ ВСИЧКИ РАЗХОДИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ, ПОПРАВКИ ИЛИ КОРЕКЦИИ, КАТО В СТЕПЕНТА, ПОЗВОЛЕНА ОТ ДЕЙСТВАЩИТЕ ЗАКОНИ, СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ БЕЗУСЛОВНО ДА СЕ ОТКАЖЕТЕ ОТ ВСИЧКИ ВАШИ ЗАКОНОВИ И ДРУГИ ПРАВА, КОИТО БИХА МОГЛИ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ СРЕЩУ BROTHER ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТАКЪВ ДЕФЕКТ. Независимо от казаното по-горе, тези условия нямат за цел да ограничат законовите права на потребителя, които не могат да бъдат отменени по силата на действащите закони.

5. Срок

Настоящото ЛСКП влиза в сила при вашето приемане на условията и продължава да е в сила, докато не прекратите използването на СОФТУЕРА. Brother обаче може да прекрати настоящото ЛСКП без предизвестие до вас.

6. Правила за поверителност

Ние уважаваме вашата поверителност и събирането или използването на ваши лични данни от Brother ще се подчинява на последно публикуваните ни Правила за поверителност, като всички правила и условия в тези Правила за поверителност ще са неразделна част от настоящото ЛСКП и ще важат за вас заедно с правилата и условията на настоящото ЛСКП.

7. Приложимо законодателство

Настоящото ЛСКП се управлява и тълкува според юрисдикцията на законите на Япония. Ако някои от разпоредбите на настоящото ЛСКП бъдат обявени за недействителна, тези разпоредби са делими и независими от другите разпоредби на настоящото ЛСКП, а валидността на останалите разпоредби, както и на настоящото ЛСКП като цяло, не се засягат.

8. Разпоредби за експорт

С изключение на случаите, изрично уредени в действащите закони, нямате право да извършвате експорт или реекспорт на СОФТУЕРА или на всякакви негови копия или преработки, според условията на лиценза.

9. Други условия

В случай че сте се съгласили или приели други условия, предлагани от Brother или лицензодател трето лице (“Опционални условия”) по отношение на използването на Софтуера, предмет на настоящото Споразумение, тези Опционални условия ще имат предимство във всяко отношение, ако се окажат в противоречие с условия в настоящото Споразумение и доколкото в настоящото Споразумение няма приложими или съответстващи условия.