Sarf Malzemeleri ve Aksesuarlar

Kapat

Sarf Malzemeleri ve Aksesuarlar

Bant

18mm (0.7")

TZe-141
18mm 0.7"

Siyah Şeffaf
Lamine

8 m

TZe-145
18mm 0.7"

Beyaz Şeffaf
Lamine

8 m

TZe-241
18mm 0.7"

Siyah Beyaz
Lamine

8 m

TZe-242
18mm 0.7"

Kırmızı Beyaz
Lamine

8 m

TZe-243
18mm 0.7"

Mavi Beyaz
Lamine

8 m

TZe-344
18mm 0.7"

Altın Siyah
Lamine

8 m

TZe-345
18mm 0.7"

Beyaz Siyah
Lamine

8 m

TZe-441
18mm 0.7"

Siyah Kırmızı
Lamine

8 m

TZe-541
18mm 0.7"

Siyah Mavi
Lamine

8 m

TZe-545
18mm 0.7"

Beyaz Mavi
Lamine

8 m

TZe-641
18mm 0.7"

Siyah Sarı
Lamine

8 m

TZe-741
18mm 0.7"

Siyah Yeşil
Lamine

8 m

TZe-B41
18mm 0.7"

Siyah Flu. Turuncu
Lamine

5 m

TZe-CL4
18mm 0.7"

Siyah Beyaz
Temizliyor      100 kullanım

TZe-FX241
18mm 0.7"

Siyah Beyaz
Esnek No

8 m

TZe-FX641
18mm 0.7"

Siyah Sarı
Esnek No

8 m

TZe-M941
18mm 0.7"

Siyah Mat Gümüş
Lamine

8 m

TZe-N241
18mm 0.7"

Siyah Beyaz
Laminesiz

8 m

TZe-S141
18mm 0.7"

Siyah Şeffaf
Güçlü Yapıştırıcı

8 m

TZe-S241
18mm 0.7"

Siyah Beyaz
Güçlü Yapıştırıcı

8 m

TZe-S641
18mm 0.7"

Siyah Sarı
Güçlü Yapıştırıcı

8 m

TZe-SE4
18mm 0.7"

Siyah Beyaz
Emniyet Bantı

8 m

TZe-SM941
18mm 0.7"

Siyah Mat Gümüş
Güçlü Yapıştırıcı

8 m

HGe-141
18mm 0.7"

Siyah Şeffaf
Yüksek Derece

8 m

HGe-241
18mm 0.7"

Siyah Beyaz
Yüksek Derece

8 m

HGe-641
18mm 0.7"

Siyah Sarı
Yüksek Derece

8 m

HGe-M941
18mm 0.7"

Siyah Mat Gümüş
Yüksek Derece

8 m

17.7mm (0.69")

HSe-241
17.7mm 0.69"

Siyah Beyaz
Isı ile daralan tüp

1.5m

12mm (0.47")

TZe-131
12mm 0.47"

Siyah Şeffaf
Lamine

8 m

TZe-132
12mm 0.47"

Kırmızı Şeffaf
Lamine

8 m

TZe-133
12mm 0.47"

Mavi Şeffaf
Lamine

8 m

TZe-135
12mm 0.47"

Beyaz Şeffaf
Lamine

8 m

TZe-231
12mm 0.47"

Siyah Beyaz
Lamine

8 m

TZe-232
12mm 0.47"

Kırmızı Beyaz
Lamine

8 m

TZe-233
12mm 0.47"

Mavi Beyaz
Lamine

8 m

TZe-334
12mm 0.47"

Altın Siyah
Lamine

8 m

TZe-335
12mm 0.47"

Beyaz Siyah
Lamine

8 m

TZe-431
12mm 0.47"

Siyah Kırmızı
Lamine

8 m

TZe-435
12mm 0.47"

Beyaz Kırmızı
Lamine

8 m

TZe-531
12mm 0.47"

Siyah Mavi
Lamine

8 m

TZe-535
12mm 0.47"

Beyaz Mavi
Lamine

8 m

TZe-631
12mm 0.47"

Siyah Sarı
Lamine

8 m

TZe-731
12mm 0.47"

Siyah Yeşil
Lamine

8 m

TZe-735
12mm 0.47"

Beyaz Yeşil
Lamine

8 m

TZe-AF131
12mm 0.47"

Siyah Şeffaf
Asitsiz Bant

8 m

TZe-AF231
12mm 0.47"

Siyah Beyaz
Asitsiz Bant

8 m

TZe-B31
12mm 0.47"

Siyah Flu. Turuncu
Lamine

5 m

TZe-C31
12mm 0.47"

Siyah Flu. Sarı
Lamine

5 m

TZe-CL3
12mm 0.47"

Temizliyor      100 kullanım

TZe-FA3
12mm 0.47"

Mavi Beyaz
Kumaş Bantı

3 m

TZe-FA3S
12mm 0.47"

Mavi Beyaz (S)
Kumaş Bantı

1 m

TZe-FA53
12mm 0.47"

Mavi Mavi
Kumaş Bantı

3 m

TZe-FA63
12mm 0.47"

Mavi Sarı
Kumaş Bantı

3 m

TZe-FAE3
12mm 0.47"

Mavi Pembe
Kumaş Bantı

3 m

TZe-FX231
12mm 0.47"

Siyah Beyaz
Esnek No

8 m

TZe-FX631
12mm 0.47"

Siyah Sarı
Esnek No

8 m

TZe-M31
12mm 0.47"

Siyah Mat Şeffaf
Lamine

8 m

TZe-M931
12mm 0.47"

Siyah Mat Gümüş
Lamine

8 m

TZe-MQ835
12mm 0.47"

Beyaz Saten Altın
Lamine

5 m

TZe-MQ934
12mm 0.47"

Altın Saten Gümüş
Lamine

5 m

TZe-MQG35
12mm 0.47"

Beyaz Lime Green
Lamine

5 m

TZe-MQL35
12mm 0.47"

Beyaz Açık Gri
Lamine

5 m

TZe-MQP35
12mm 0.47"

Beyaz Berry Pink
Lamine

5 m

TZe-N231
12mm 0.47"

Siyah Beyaz
Laminesiz

8 m

TZe-S131
12mm 0.47"

Siyah Şeffaf
Güçlü Yapıştırıcı

8 m

TZe-S231
12mm 0.47"

Siyah Beyaz
Güçlü Yapıştırıcı

8 m

TZe-S631
12mm 0.47"

Siyah Sarı
Güçlü Yapıştırıcı

8 m

HGe-131
12mm 0.47"

Siyah Şeffaf
Yüksek Derece

8 m

HGe-231
12mm 0.47"

Siyah Beyaz
Yüksek Derece

8 m

HGe-631
12mm 0.47"

Siyah Sarı
Yüksek Derece

8 m

HGe-M931
12mm 0.47"

Siyah Mat Gümüş
Yüksek Derece

8 m

11.7mm (0.46")

HSe-231
11.7mm 0.46"

Siyah Beyaz
Isı ile daralan tüp

1.5m

9mm (0.35")

TZe-121
9mm 0.35"

Siyah Şeffaf
Lamine

8 m

TZe-221
9mm 0.35"

Siyah Beyaz
Lamine

8 m

TZe-222
9mm 0.35"

Kırmızı Beyaz
Lamine

8 m

TZe-223
9mm 0.35"

Mavi Beyaz
Lamine

8 m

TZe-325
9mm 0.35"

Beyaz Siyah
Lamine

8 m

TZe-421
9mm 0.35"

Siyah Kırmızı
Lamine

8 m

TZe-521
9mm 0.35"

Siyah Mavi
Lamine

8 m

TZe-621
9mm 0.35"

Siyah Sarı
Lamine

8 m

TZe-721
9mm 0.35"

Siyah Yeşil
Lamine

8 m

TZe-FX221
9mm 0.35"

Siyah Beyaz
Esnek No

8 m

TZe-FX621
9mm 0.35"

Siyah Sarı
Esnek No

8 m

TZe-N221
9mm 0.35"

Siyah Beyaz
Laminesiz

8 m

TZe-S121
9mm 0.35"

Siyah Şeffaf
Güçlü Yapıştırıcı

8 m

TZe-S221
9mm 0.35"

Siyah Beyaz
Güçlü Yapıştırıcı

8 m

TZe-S621
9mm 0.35"

Siyah Sarı
Güçlü Yapıştırıcı

8 m

HGe-221
9mm 0.35"

Siyah Beyaz
Yüksek Derece

8 m

HGe-621
9mm 0.35"

Siyah Sarı
Yüksek Derece

8 m

8.8mm (0.34")

HSe-221
8.8mm 0.34"

Siyah Beyaz
Isı ile daralan tüp

1.5m

6mm (0.23")

TZe-111
6mm 0.23"

Siyah Şeffaf
Lamine

8 m

TZe-211
6mm 0.23"

Siyah Beyaz
Lamine

8 m

TZe-315
6mm 0.23"

Beyaz Siyah
Lamine

8 m

TZe-611
6mm 0.23"

Siyah Sarı
Lamine

8 m

TZe-FX211
6mm 0.23"

Siyah Beyaz
Esnek No

8 m

TZe-FX611
6mm 0.23"

Siyah Sarı
Esnek No

8 m

TZe-S211
6mm 0.23"

Siyah Beyaz
Güçlü Yapıştırıcı

8 m

5.8mm (0.23")

HSe-211
5.8mm 0.23"

Siyah Beyaz
Isı ile daralan tüp

1.5m

3.5mm (0.13")

TZe-N201
3.5mm 0.13"

Siyah Beyaz
Laminesiz

8 m

Sarf Malzemeleri & Aksesuarlara geri git