DCP-9040CN

常见问题解答与故障排除

常见问题解答与故障排除

从打印队列里删除打印作业。

To要从打印队列里删除打印作业,请遵循下列步骤:

注意事项: 以下屏幕显示取决于您正在使用的操作系统和Brother设备

 

(Windows)

(Macintosh)

 

(Windows)

 1. 打开打印机文件夹.

   

  (Windows 7 或 Server 2008 R2)

  点击 开始 => 设备和打印机.

   

  (Windows 8 或 10)

   

  1. 打印控制面板. (点击这里查看如何打开控制面板.)
  2. 点击硬件和声音 => 设备和打印机.

  (Windows 11)

  点击 开始 => 设置 => 蓝牙和其他设备 => 打印机和扫描仪.
   

 2. 打开打印队列。

   

  (Windows 7/8/10/2008 R2)

  右击Brother打印机驱动并选择查看正在打印查看正在打印.

   

  在Windows 7/2008 R2中,打印机驱动程序图标有时会与Brother PC Fax 驱动程序或另一个使用相同端口的驱动程序显示在一起。如果是这种情况,则鼠标右击可用的驱动程序,然后左击打印机属性。如果Brother打印机驱动程序选项出现,则表示安装已经完成。

   

  image

   

  (Windows 11)

  点击Brother打印驱动程序并点击打开打印队列
   

   

 3. 取消打印作业。


  (Windows 10 或更早版本)

  • 要取消所有的文档点击打印机 => 取消所有文档(或者清除打印文档)。 
  • 要取消仅选中的打印作业,点击指定的作业使之高亮。然后点击文档  => 取消
    
   image

   

  如果取消所有文档为灰色,点击以管理员身份打开。为管理员输入一个密码并点击 。

   

  (Windows 11)

  • 要取消所有的文档点击 dot 并选择取消所有
  • 要取消已选择的打印作业 ,右击指定的作业并选择取消
    
   Cancel all


   

 4. 点击 。将清除打印队列。
   

  您可能需要进行几次尝试才能完全清除打印队列。如果在多次尝试之后,打印队列里仍有打印作业,请重启计算机。

   

   

 

 

(Macintosh)

(macOS 13 或 later)

(Mac OS X 10.8 - macOS 12)

 

(macOS 13 或更早版本)

 1. 点击Apple菜单并选择系统设置
 2. 滚动并在左侧导航栏中选择打印机和扫描仪
 3. 选择您的Brother设备,然后点击打印队列...
 4. 如果队列中有打印作业,请选择要删除的打印作业。点击 image

(Mac OS X 10.8 - macOS 12)

 1. 点击Apple菜单并选择系统首选项...
 2. 点击 打印和传真, 打印和扫描 打印机和扫描仪
 3. 选择您的Brother设备,然后点击打开打印队列...
 4. 如果队列中有打印作业,请选择要删除的打印作业。点击 image

您的问题未被解答时,是否查看过其它常见问题解答?

是否查看过说明书?

如果需要更多的帮助,请联系 Brother 客户服务中心:

相关型号

DCP-110C, DCP-115C, DCP-120C, DCP-130C, DCP-145C, DCP-1518, DCP-1519, DCP-155C, DCP-1608, DCP-1618W, DCP-1619, DCP-165C, DCP-185C, DCP-330C, DCP-350C, DCP-385C, DCP-540CN, DCP-560CN, DCP-585CW, DCP-6690CW, DCP-7010, DCP-7025, DCP-7030, DCP-7040, DCP-7055, DCP-7057, DCP-7060D, DCP-7080, DCP-7080D, DCP-7090DW, DCP-7180DN, DCP-7190DW, DCP-7195DW, DCP-8060, DCP-8070D, DCP-8085DN, DCP-9010CN, DCP-9020CDN, DCP-9030CDN, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9055CDN, DCP-B7500D, DCP-B7520DW, DCP-B7530DN, DCP-B7535DW, DCP-B7548W, DCP-B7558W, DCP-B7578DW, DCP-B7608W, DCP-B7628DW, DCP-B7638DN, DCP-B7648DW, DCP-B7658DW, DCP-C421W, DCP-J100, DCP-J105, DCP-L1628, DCP-L1638W, DCP-L1848W, DCP-L2508DW, DCP-L2518DW, DCP-L2535DW, DCP-L2548DW, DCP-L2550DW, DCP-L2628DW, DCP-L2648DW, DCP-L3528CDW, DCP-L3568CDW, DCP-L5518DN, DCP-L8400CDN, DCP-T220, DCP-T226, DCP-T300, DCP-T310, DCP-T420W, DCP-T425W, DCP-T426W, DCP-T428W, DCP-T500W, DCP-T510W, DCP-T520W, DCP-T700W, DCP-T710W, DCP-T720DW, DCP-T725DW, DCP-T820DW, DS-600, DS-700D, FAX-1360, FAX-1840C, FAX-2480C, FAX-2820, FAX-2890, FAX-2920, FAX-2990, FAX-878, FAX-888, HL-1118, HL-1208, HL-1218W, HL-1850, HL-1870N, HL-2040, HL-2045, HL-2070N, HL-2075N, HL-2130, HL-2140, HL-2150N, HL-2170W, HL-2240, HL-2240D, HL-2250DN, HL-2260, HL-2260D, HL-2560DN, HL-2595DW, HL-3040CN, HL-3070CW, HL-3150CDN, HL-3160CDW, HL-3170CDW, HL-3190CDW, HL-4040CN, HL-4050CDN, HL-4150CDN, HL-4570CDW, HL-5240, HL-5250DN, HL-5340D, HL-5350DN, HL-5370DW, HL-5440D, HL-5445D, HL-5450DN, HL-5580D, HL-5585D, HL-5590DN, HL-5595DN(H), HL-6050D, HL-6050DN, HL-6180DW, HL-B2000D, HL-B2050DN, HL-B2158W, HL-B2188DW, HL-L1228, HL-L1238W, HL-L1808W, HL-L3228CDW, HL-L3288CDW, HL-L5218DN, HL-L5228DW, HL-L6418DW, HL-L8250CDN, HL-L8260CDN, HL-L9200CDW, HL-L9310CDW, HL-L9430CDN, HL-L9470CDN, HL-T4000DW, MFC-1813, MFC-1816, MFC-1818, MFC-1819, MFC-1906, MFC-1908, MFC-1919NW, MFC-210C, MFC-215C, MFC-230C, MFC-240C, MFC-250C, MFC-265C, MFC-290C, MFC-3240C, MFC-3360C, MFC-410CN, MFC-425CN, MFC-440CN, MFC-465CN, MFC-490CW, MFC-5440CN, MFC-5460CN, MFC-5490CN, MFC-5890CN, MFC-640CW, MFC-6490CW, MFC-665CW, MFC-685CW, MFC-6890CDW, MFC-7220, MFC-7290, MFC-7340, MFC-7360, MFC-7380, MFC-7420, MFC-7450, MFC-7470D, MFC-7480D, MFC-7840N, MFC-7860DN, MFC-7880DN, MFC-7895DW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-8220, MFC-8370DN, MFC-8440, MFC-8460N, MFC-8510DN, MFC-8515DN, MFC-8520DN, MFC-8530DN, MFC-8535DN, MFC-8540DN, MFC-8860DN, MFC-8880DN, MFC-9120CN, MFC-9140CDN, MFC-9150CDN, MFC-9320CW, MFC-9340CDW, MFC-9350CDW, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9465CDN, MFC-9840CDW, MFC-B7700D, MFC-B7720DN, MFC-J200, MFC-J220, MFC-J2320, MFC-J2330DW, MFC-J2340DW, MFC-J2510, MFC-J265W, MFC-J2720, MFC-J2730DW, MFC-J3520, MFC-J3530DW, MFC-J3540DW, MFC-J3720, MFC-J3930DW, MFC-J3940DW, MFC-J410, MFC-J430W, MFC-J5910DW, MFC-J615W, MFC-J625DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW, MFC-J825DW, MFC-L3768CDW, MFC-L5718DN, MFC-L5728DW, MFC-L8650CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9670CDN, MFC-T4500DW, MFC-T800W, MFC-T810W, MFC-T910DW, MFC-T920DW

内容反馈

请在下方提供您的反馈,帮助我们改进支持服务。

步骤 1:本页上的信息对您有帮助吗?

步骤 2:您是否有其它意见需要添加?

请注意本表格仅用于提供反馈。