ADS-3100

常见问题解答与故障排除

常见问题解答与故障排除

从随机光盘或全套驱动程序和软件包安装Brother设备软件。(Windows)

根据以下步骤操作。

 

 1. 如果已连接了线缆,请从您的计算机断开与 Brother设备的连接。
 2. 确认设备已开启。
 3. 确认您的计算机已打开,并且 以管理员权限 登录。
 4. 确认您Brother设备的屏幕上或 LED指示灯无任何报错。
 5. 请查看以下适用您的解决方案。

   

  从Brother随机光盘安装。(不是适用所有国家)
  将Brother设备随机附带的安装光盘插入您计算机的光盘驱动器中。光盘驱动文件夹将自动打开。
  > 进入步骤 6。

  如果 Brother 安装屏幕未出现,请从文件资源管理器中打开光盘驱动器 ,然后双击start.exe文件。

   
  从本网站下载并安装“全套驱动程序和软件包”。点击此处从下载 页面下载安装 全套驱动程序和软件包 。
  转到本网站上的下载选项下载全套驱动程序和软件包。下载页面上有安装指示。
  > 点击此处从下载页面下载安装 全套驱动程序和软件包

  如果 Brother 安装屏幕未出现,请打开解压缩文件,然后双击start.exe文件。

   

  • 全套驱动程序和软件包安装的解压缩文件夹为临时文件夹,其文件名为install或您的型号名称。
   例如. ADS-2700W: ADS-2200_2700W_Windows_Installer_v1.3
  • 若要查找解压缩文件夹的保存路径,请从下载的全套驱动程序和软件包文件夹将其打开。
   如果无法找到下载的文件, 点击此处查看如何下载文件。
 6. 遵循屏幕提示进行操作。
  • 如果出现 Windows 安全对话框,请勾选总是信任来自"Brother Industries, ltd."的软件并且点击安装
  • 当安装对话框指示重新重启计算机以应用所做的更改,请勿立即重启您的计算机。请继续安装直到完成。 安装完成后,请重启您的计算机。

您的问题未被解答时,是否查看过其它常见问题解答?

是否查看过说明书?

如果需要更多的帮助,请联系 Brother 客户服务中心:

相关型号

ADS-1100W, ADS-1200, ADS-1600W, ADS-1700W, ADS-2100, ADS-2100e, ADS-2200, ADS-2200e, ADS-2400N, ADS-2600W, ADS-2600We, ADS-2700W, ADS-2700We, ADS-2800W, ADS-3000N, ADS-3100, ADS-3300W, ADS-3600W, ADS-4300N, ADS-4900W, DCP-1518, DCP-1519, DCP-1608, DCP-1618W, DCP-1619, DCP-7010, DCP-7025, DCP-7030, DCP-7040, DCP-7055, DCP-7057, DCP-7060D, DCP-7080, DCP-7080D, DCP-7090DW, DCP-7180DN, DCP-7190DW, DCP-7195DW, DCP-8060, DCP-8070D, DCP-8085DN, DCP-9010CN, DCP-9020CDN, DCP-9030CDN, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9055CDN, DCP-B7500D, DCP-B7520DW, DCP-B7530DN, DCP-B7535DW, DCP-B7548W, DCP-B7558W, DCP-B7578DW, DCP-B7608W, DCP-B7628DW, DCP-B7638DN, DCP-B7648DW, DCP-B7658DW, DCP-C421W, DCP-J100, DCP-J105, DCP-L2508DW, DCP-L2518DW, DCP-L2535DW, DCP-L2548DW, DCP-L2550DW, DCP-L2628DW, DCP-L2648DW, DCP-L3528CDW, DCP-L3568CDW, DCP-L5518DN, DCP-L8400CDN, DCP-T220, DCP-T226, DCP-T300, DCP-T310, DCP-T420W, DCP-T425W, DCP-T426W, DCP-T428W, DCP-T500W, DCP-T510W, DCP-T520W, DCP-T700W, DCP-T710W, DCP-T720DW, DCP-T725DW, DCP-T820DW, DS-720D, FAX-2820, FAX-2890, FAX-2920, FAX-2990, HL-1118, HL-1208, HL-1218W, HL-2040, HL-2045, HL-2070N, HL-2075N, HL-2130, HL-2140, HL-2150N, HL-2170W, HL-2240, HL-2240D, HL-2250DN, HL-2260, HL-2260D, HL-2560DN, HL-2595DW, HL-3040CN, HL-3070CW, HL-3150CDN, HL-3170CDW, HL-4040CN, HL-4050CDN, HL-4150CDN, HL-4570CDW, HL-5240, HL-5250DN, HL-5340D, HL-5350DN, HL-5370DW, HL-5440D, HL-5445D, HL-5450DN, HL-5580D, HL-5585D, HL-5590DN, HL-5595DN(H), HL-6180DW, HL-B2000D, HL-B2050DN, HL-B2158W, HL-B2188DW, HL-L3228CDW, HL-L3288CDW, HL-L5218DN, HL-L5228DW, HL-L6418DW, HL-L8250CDN, HL-L8260CDN, HL-L9200CDW, HL-L9310CDW, HL-L9430CDN, HL-L9470CDN, HL-T4000DW, MFC-1813, MFC-1816, MFC-1818, MFC-1819, MFC-1906, MFC-1908, MFC-1919NW, MFC-3360C, MFC-5460CN, MFC-7220, MFC-7290, MFC-7340, MFC-7360, MFC-7380, MFC-7420, MFC-7450, MFC-7470D, MFC-7480D, MFC-7840N, MFC-7860DN, MFC-7880DN, MFC-7895DW, MFC-795CW, MFC-8220, MFC-8370DN, MFC-8460N, MFC-8510DN, MFC-8515DN, MFC-8520DN, MFC-8530DN, MFC-8535DN, MFC-8540DN, MFC-8860DN, MFC-8880DN, MFC-9120CN, MFC-9140CDN, MFC-9150CDN, MFC-9320CW, MFC-9340CDW, MFC-9350CDW, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9465CDN, MFC-9840CDW, MFC-B7700D, MFC-B7720DN, MFC-J200, MFC-J220, MFC-J2320, MFC-J2330DW, MFC-J2340DW, MFC-J2510, MFC-J265W, MFC-J2720, MFC-J2730DW, MFC-J3520, MFC-J3530DW, MFC-J3540DW, MFC-J3720, MFC-J3930DW, MFC-J3940DW, MFC-J410, MFC-J430W, MFC-J5910DW, MFC-J615W, MFC-J625DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW, MFC-J825DW, MFC-L3768CDW, MFC-L5718DN, MFC-L5728DW, MFC-L8650CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9670CDN, MFC-T4500DW, MFC-T800W, MFC-T810W, MFC-T910DW, MFC-T920DW

内容反馈

请在下方提供您的反馈,帮助我们改进支持服务。

步骤 1:本页上的信息对您有帮助吗?

步骤 2:您是否有其它意见需要添加?

请注意本表格仅用于提供反馈。