MFC-9320CW

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Мога ли да използвам Гласова поща (Voice Mail) на същата линия с моето Brother устройство?

Ако имате Гласова поща (Voice Mail) на същата телефонна линия с вашето Brother устройство, има голяма вероятност Гласовата поща (Voice Mail) и Brother устройството ще си пречат едно друго докато получават входящи повиквания. Взависимост кое от двете (Brother устройство и гласова поща) отговори първо, ще се определи къде входящото повикване ще бъде получено.

Има няколко неща, които можете да направите за да избегнете конфликт между вашето Brother устройство и услугата гласова поща:

 • Променете режима на получаване на вашето Brother устройство на "Manual (Ръчен)", така че, никога да не отговаря на входящи повиквания. В режим Manual (Ръчен), входящите повиквания ще отидат към вашата гласова поща освен, ако не изберете да активирате вашето Brother устройство.
  Вижте раздел "Използване на режим Manual (Ръчен)".

 • Пуснете си услуга Отличително звънене (Distinctive Ring) от вашата телефонна компания и програмирайте вашето Brother устройство само да отговаря на един от двата номера. Потебители, коитосе обаждат на първия номер ще могат да оставят съобщения на гласовата ви поща, и вашето Brother устройство ще отговори на одаждания от вашия номер с Отличително звънене.
  Вижте раздел "Използване на Отличително звънене".

  Функцията Отличитително Звънене не се поддържа в някой страни.

  *Distinctive Ring (Отличително звънене) е функция на вашето Brother устройство, която позволява на потребител с една линия да получава факс и гласови повиквания през два различни телефонни номера на същатата линия. Brother използва термина "Отличително звънене" (Distinctive Ring), но телефонните компании предлагат услугата под различни имена, като Custom Ringing, Personalized Ring, Smart Ring, Ring Master, Ident-a-Ring, Ident-a-Call, Data Ident-A-Call, Teen Ring, SimpleBiz Fax & Alternate Number Ringing, FaxAbility и BT Call Sign.

 • Свържете физическия телефонен секретар към букса EXT на вашето Brother устройство и го използвайте за да запишете гласово съобщение. Ако направите това, можете да отмените услугата гласова поща.
  Вижте раздел "Използване на външен телефонен секретар".

Използване на режим Ръчен (Manual Mode) :
 1. В Ръчен режим, вашето Brother устройство няма да може да отговаря автоматично освена ако не използвате услугата на вашате телефонна компания Отличително звънене. Вижте раздел "Използване на Отличително звънене" за информация относно функцията Отличително звънене.

  Ръчен режим изисква вие да отговаряте на всяко входящо повикване като вдигате слушалката на телефона. който дели същата линия както вашето Brother устройство. Ако входящото повикване е телефонно обаждане, извършете обаждането както нормално бихте. Ако чуете факс сигнали, когато вдигнете слушалката, натиснете *51(*91 за Нова Зеландия) и вашето Brother устройство ще започне да получава факс. Когато чуете сигнали за получаване от вашето Brother устройство, опставете обратно слушалката и вашето устройство ще получи и отпечата факс.


  За да пуснете режим Ръчно на вашето Brother усройство, следвайте тези стъпки:

  За потребители на FAX-1360/FAX-1860C:

  1. Натиснете Receive Mode.
  2. Продължете да натискате Receive Mode докато Manual се появи. Натиснете OK.
   След 2 секунди дисплея се връща към дата и час, заедно с новата настройка на режима на получаване.

  За други потребители:

  1. Щракнете Menu.
  2. Изберете Initial Setup => Receive Mode => Manual.
  3. Натиснете Stop/Exit за да излезете от менюто.

 2. Ако вашето Brother устросйтво има включена функция Easy Receive (Fax Detect)(Лесно получаване (Факс засичане)), не е нужно да натискате *51(*91 за Нова Зеландия) за да получите факс в Ръчен режим. Просто вдигнете слушалката на телефона, който дели същата линия както вашето Brother устройство, изчакайте докато не чуете фаск сигнали от вашето Brother устройство, затворете телефонната слушалка, и вашето Brother устройство трябва да получи входящ факс автоматично. В допълнение, ако потербителя, който се обажда, иска да пусне факс след като е говорил с вас, просто натиснете *51(*91 за Нова Зеландия) когато те са готови да изпратят факса.


  За да активирате функцията на вашето Brother устройство Easy Receive (Fax Detect), следвайте тези стъпки:
  1. Щракнете Menu.
  2. Изберете Fax => Setup Receive => Easy Receive или Fax Detect => On.
  3. Натиснете Stop/Exit за да излезете от менюто.
  Използване на Отличително звънене (Distinctive Ring) :

  Можете да избегнете конфликт между вашата гласова поща и вашето Brother устройство като използвате услугата на вашата телефонна компания Отличително звънене. Отличителното звънене ви позволява да имате два различни номера на една и съща телефонна линия, всеки със собствен модел на звънене. Затова, можете да определите вашата гласова поща да отговаря само на "основния" ви телефонен номер и да програмирате вашето Brother устройство да отговаря само на втория номер. Понеже гласовата поща и Brother устройството няма да опитат да отговорят с еднакъв модел на звънене, конфликтът между тях е избегнат.


  Трябва да платите на телефонната компания за услугата Отличително Звънене преди да прграмирате вашето Brother устройство да работи с него. Свържете се с вашата телефонна компания за наличности и тарифи. Custom Ringing, Personalized Ring, Smart Ring, Ring Master, Ident-a-Ring, Ident-a-Call, Data Ident-A-Call, Teen Ring, SimpleBiz Fax & Alternate Number Ringing, FaxAbility и BT Call Sign са някой от имената давани за този тип услуга.

  За да програмирате вашето Brother устройство да работи с услугата Отличително звънене на вашата телефонна компания, следвайте тези стъпки:
  1. Щракнете Menu.
  2. Изберете Fax => Miscellaneous => Distinctive, BT Call Sign или FaxAbility => Set(On).
  3. Brother устройството ще започне да възпроизвежда модел на звънене.
   Ако не чуете никакви модели на звънене тук, отидете към СТЪПКА 4.
   Ако чуете модели на звънене, те мога да бъдат програмирани в устройството. Има четири модела на звънене налични, и трябва да изберете този, който съвпада с модела на Отличително звънене от вашата телефонна компания. Ще чуете всеки модел като го изберете, което трябва да ви помогне да направите правилния избор.
   Тези модели са както следва:
   • Дълго - Дълго (този модел често е наричан "Късо - Късо" от телефонни компании)
   • Късо - Дълго - Късо
   • Късо - Късо - Дълго
   • Много Дълго (това е стандартния телефонен Модел на Звънене)

   Отбележете,че можете да изберете само един от тези модели на звънене. Ако модела на звънене определен за вас от телефонната компания не е включен, свържете се с телефонната компания и поискайте да ви определят един от моделите на звънене, които могат да се избират.
  4. Натиснете Stop/Exit за да излезете от менюто.

  Когато използвате функцията на Отличително Звънене, режимът на получаване на вашето Brother устройство автоматично се превключва на MANUAL (Ръчно). Ако изключите Отличителното звънене, режимът на получаване ще бъде все още MANUAL (Ръчен) докато не го промените.


  Използване на Външен Телефонен Секретар :

  Можете да свържете външен телефонен секретар към букса EXT на вашето Brother устройство, което ще ви позволи да получавате и факсове и гласови съобщения автоматично.

  Когато някой избира вашият телефонен/факс номер на линията, включително и Brother устройството, ще звънят спрямо броя на позвъняванията, които сте задали на телефонния секретар. Ако не отговорите на повикването, вашият телефонен секретар ще. Докато отговаряте изходящото съобщение на телефонния секретар върви, Brother устройството слуша за факс сигнали. Ако вашето Brother устройство засече факс сигнали, ще заеме линията и ще получи факс. Ако вашето Brother устройство не засече изпращащи сигнали, вашия телефонен секретар ще продължи да възпроизвежда вашето изходящо съобщение, за да може този, който се обажда да остави съобщение.

  За да настройте телефонния секретар да споделя телефонната линия с вашето Brother устройство, следвайте тези инструкции:

  1. Физически свържете телефонния секретар към Brother устройството:

   1. Свържете телефонния кабел от буксата с надпис "LINE" на Brother устройството директно към телефонната букса на стената.
   2. Включете вашия телефонен секретар директно в буксата EXT на вашето Brother устройство.
   3. Настройте телефонният секретар да отговаря в рамките на 4 позвънявания.

   • Brother препоръчва използването на 2 или 3 позвънявания, като използването на 4 позвънявания може да причини проблеми с получаването на факсове. Ако вашия телефонен секретар се забави с отговарянето на входящия факс твърде много, изпращащата машина може да прекъсне обаждането.

   • Настройката на Закъснение на позвъняването на вашето Brother устройство (Ring Delay) НЕ се прилага, когато се използва външен телефонен секретар.
  2. Запис на изходящо съобщение на вашия телефонен секретар:

   1. Запишете 5 секунди тишина преди да започнете да говорите.

    *Препоръчваме в началото на вашето изходящото съобщение да е с 5 секунди тишина, защото вашето Brother устройство няма да може да засече факс сигнали при плътен или силен глас. Може да опитате да пропуснете тази пауза, но ако вашето Brother устройство има проблем с получаването, ще трябва да презапишете вашето изходящо съобщение с включена пауза.

   2. Огранитете вашето говорене до 20 секунди.
   3. Завършете вашето изходящо съобщение с даването на вашия Fax Receive Code (Код за получаване на факс) за потребители, които изпращат факсове ръчно.

    Например, "След сигнала, оставете съобщение или изпратете факс като натиснете *51(*91 за Нова Зеландия) и Start."


  3. Настройка на Режим на получаване (Receive Mode) на вашето Brother устройство:

   За потребители на FAX-1360/FAX-1860C:

   1. Натиснете Receive Mode.
   2. Продължете да натискате Receive Mode докато External TAD (външен TAD) се появи. Натиснете OK.
    След 2 секунди дисплея се връща към дата и час, заедно с новата настройка на режима на получаване.

   За други потребители:

   1. Щракнете Menu.
   2. Изберете Initial Setup => Receive Mode.
   3. Изберете режим.
    • Ако External TAD е в опциите, изберете External TAD.
    • Ако не е, изберете Manual (Ръчен).
   4. Натиснете Stop/Exit за да излезете от менюто.

   Ако изберете Manual в СТЪПКА c, следвайте следнит процедури за да включите услугата Easy Receive (Fax Detect)(Лесно Получаване (Засичане на Факс)).

   [Включване на Easy Receive (Fax Detect)]

   1. Щракнете Menu.
   2. Изберете Fax => Setup Receive => Easy Receive или Fax Detect => On.
   3. Натиснете Stop/Exit за да излезете от менюто.

   *За информация относно режим на получаване "Manual" (Ръчен) или функцията Easy Receive (Fax Detect)(Лесно получаване (Факс засичане)), вижте раздел "Използване на режим Manual (Ръчен)".

  Проверихте ли в ръководствата?

  Ако ви е необходимо допълнително съдействие, моля, свържете се с центъра за клиенти на Brother:

  Свързани модели

  FAX-1360, FAX-2845, MFC-210C, MFC-215C, MFC-235C, MFC-240C, MFC-250C, MFC-260C, MFC-290C, MFC-295CN, MFC-410CN, MFC-425CN, MFC-440CN, MFC-465CN, MFC-490CW, MFC-5460CN, MFC-5490CN, MFC-5895CW, MFC-6490CW, MFC-6890CDW, MFC-7320, MFC-7360N, MFC-7440N, MFC-7460DN, MFC-7840W, MFC-790CW, MFC-8370DN, MFC-8380DN, MFC-8460N, MFC-8510DN, MFC-8520DN, MFC-8860DN, MFC-8880DN, MFC-8950DW, MFC-9120CN, MFC-9320CW, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9460CDN, MFC-9840CDW, MFC-9970CDW, MFC-J220, MFC-J430W, MFC-J5910DW, MFC-J625DW, MFC-J6510DW, MFC-J6910DW

  Обратна връзка за съдържанието

  За да ни помогнете да подобрим нашата поддръжка, моля, оставете вашата обратна връзка по-долу.

  Стъпка 1: Как ви помага информацията на тази страница?

  Стъпка 2: €Искате ли да добавите коментар?

  Имайте предвид, че този формуляр се използва само за обратна връзка.