HL-5170DN

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Как се подменя барабанът?

Следвайте процедурата по-долу, за да подмените барабана.

 


НЕ използвайте възпламеними вещества или спрейове за почистване на устройството отвътре или отвън. Това може да доведе до пожар или токов удар.

 1. Натиснете бутона за освобождаване на капака и след това отворете предния капак на принтера.

 2. Извадете барабана.

  • Препоръчваме да поставите барабана на парче хартия за еднократна употреба или кърпа с цел предпазване от неволно разсипване или замърсяване с тонер.
  • За да предпазите принтера от повреда от статично електричество, не докосвайте електродите, показани по-долу.

 3. Натиснете надолу синия блокиращ лост и извадете тонер-касетата от барабана.

  • Работете внимателно с тонер-касетите. Ако се разпръсне тонер върху ръцете или дрехите ви, веднага ги почистете или ги измийте със студена вода.
  • Изхвърлете употребения барабан съгласно местните разпоредби, отделно от битовите отпадъци. Ако имате въпроси, обадете се в местния пункт за вторични суровини.
  • Уверете се, че сте запечатали добре барабана в плик, за да не се разсипе тонер извън него.

 4. Разопаковайте новия барабан.

  Изчакайте с разопаковането на новия барабан и го направете непосредствено преди поставянето му в принтера. Излагането на пряка слънчева светлина или на светлината в стаята може да доведе до повреда на барабана.

 5. Поставете тонер-касетата плътно в новия барабан – трябва да чуете, че щраква на мястото си. Ако сте поставили правилно касетата вътре, синият блокиращ лост се вдига автоматично.

  Проверете дали сте поставили тонер-касетата правилно, иначе тя може да се отдели от барабана.

  За да избегнете проблеми с качеството на печат, НЕ докосвайте частта, показана на фигурата в сиво.
  Ако случайно докоснете частта, показана на фигурата в сиво, избършете повърхността със суха, мека кърпа без влакна.

 6. Поставете барабана обратно в принтера.

  Проверете дали принтерът е включен, предният капак е отворен и светодиодът Status свети в червено.

 7. Нулирайте брояча на барабана. При отворен преден капак, натиснете и задръжте бутона Go, докато светнат всичките 4 светодиода. След като четирите светодиода светнат, отпуснете бутона Go.

   

  • Светодиодът Drum не изгасва, докато не нулирате брояча на барабана.
  • Не нулирайте брояча на барабана, когато подменяте само тонер-касетата.

 8. Затворете предния капак.

 9. Уверете се, че светодиодът за Drum е изгаснал.

Проверихте ли в ръководствата?

Ако ви е необходимо допълнително съдействие, моля, свържете се с центъра за клиенти на Brother:

Свързани модели

HL-5140, HL-5150D, HL-5170DN

Обратна връзка за съдържанието

За да ни помогнете да подобрим нашата поддръжка, моля, оставете вашата обратна връзка по-долу.

Стъпка 1: Как ви помага информацията на тази страница?

Стъпка 2: €Искате ли да добавите коментар?

Имайте предвид, че този формуляр се използва само за обратна връзка.