HL-4140CN

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Replace Toner (Смяна на тонера)

 • НЕ изхвърляйте тонер касетите и контейнера за отпадъчен тонер в огън. Може да се взривят, причинявайки наранявания.
 • Внимавайте да не вдишавате тонер.
 • НЕ използвайте материали за почистване съдържащи амоняк, алкохол, никаква разновидност на спрей или никакъв вид запалителни вещества за почистване на устройството отвън или отвътре. Това може да доведе до пожар или токов удар.

изображение


Поставете тонер касетата в барабана веднага след като сте махнали защитното покритие. За да избегнете проблеми с качеството на печат, НЕ докосвайте защрихованите част показани в илюстрацията.

изображение

 • Brother силно препоръчва да не пълните тонер касетата доставена с вашето устройство. Също така силно препоръчваме да продължите да използвате само оригинални Brother тонер касети. Употребата или опит за използване на потенциално несъвместим тонер и/или тонер касети в Brother устройството може да причини повреда и/или може да доведе до незадоволително качество на печат. Гаранцията не покрива проблеми причинени от използването на съвместими тоенри и/или тонер касети. За да запазите вашата инвестиция и да получите високо качество от Brother устройството, силно препоръчваме употребата на оригинални Brother комсумативи.

 • Препоръчваме да поставяте блока на барабана и тонер касетата на чиста, равна повърхност, върху лист хартия за еднократна употреба за предпазване от неволно разсипване или разпръсване на тонер.

 • Дръжте внимателно тонер касетата. Ако се разпръсне тонер върху ръцете или дрехите ви, веднага ги избършете или ги измийте със студена вода.

 • НЕ разопаковайте новата тонер касета до момента на поставянето й в устройството. Ако тонер касетите се оставят дълго време разопаковани, живота на тонера ще се скъси.

 • За да предпазите устройството от повреда от статичното електричество, НЕ докосвайте електродите, показани на илюстрацията.


изображение


За да избегнете проблеми с качеството, НЕ докосвайте защрихованите части показани в илюстрацията.

изображение
 

Втория ред на LCD диспкея показва, кой цвят трябва да смените. Устройството ще спре да печата докато не смените тонер касетата. Нова и неупотребявана оригинална Brother тонер касета ще нулира режим "Replace Toner (Смяна на тонера)".


Следвайте стъпките по-долу за да смените тонер касетата.

 1. Проверете дали захранването на устройството е включено. Натиснете бутона за освобождаване и отворете предния капак.


  изображение  изображение


 2. Хванете зелената дръжка на блока на барабана. Издърпайте навън блока на барабана докато спре.


  изображение  изображение 3. Хванете за дръжката на тонер касетата и леко я бутнете към устройството за да я освободите. След това я извадете от барабана. Повторете това за всички тонер касети.


  изображение


 4. Натиснете за да освободите белия капак на короната на барабана (1), и отворете капака.

  изображение


 5. Почистете короната на барабана като внимателно плъзгате зеления фиксатор от ляво на дясно няколко пъти.


  изображение  Уверете се, че сте поставили фиксатора в начално положение (1). В противен случай по отпечатаните страници може да има вертикална лента. 
 6. Затворете капака на короната на барабана.


  изображение


 7. Повторете стъпки от 4 до 6 за да почистите всяка трите останали корони.

 8. Разопаковайте новата тонер касета. Внимателно я разклатете от страна на страна няколко пъти за да разпределите тонерапоравно вътре в касетата.

  изображение


 9. Издърпайте защитното покритие.

  изображение


 10. Хванете дръжката на тонер касетата и я плъзнете в барабана, след това леко я дръпнете към вас, докато чуете, че се е наместила. Уверете се, че цветовете на тонер касетата съвпадат със съответния цветен етикет на барабана. Повторете това за всички тонер касети.

  изображение


  изображение

  C-Cyan (Син) M-Magenta (Червен) Y-Yellow (Жълт) K-Black (Черен)

 11. Бутнете докрай блока на барабана.

  изображение  изображение


 12. Затворете предния капак на устройството. • След смяната на тонер касетата, НЕ изключвайте захранването на устройството или отваряйте предния капак докато дисплея не покаже Ready.

 • Уверете се, че сте запечатали тонер касетата добре в подходяща торба така че от него да не се изсипе тонер.

 • Отидете на http://www.brother.com/original/index.html за инструкции за това как да върнете използваните тонер касети по програмата за събиране на Brother. Ако изберете да не връщате използваната тонер касета, моля изхвърлете консуматива според местните разпоредби, разделно от битовите отпадъци. Ако имате въпроси, обадете се местния център за събиране на отпадъци.

 • Изхвърлете използвания контейнер за отпадъчен тонер спрямо местните разпоредби, като не го оставяте при несортирани битови отпадъци. Ако имате въпроси, обадете се местния център за събиране на отпадъци.

 • За гарантирано високо качество на печат, препоръчваме да използвате само оригинални Brother тонер касети. Когато искате да закупите тонер касети, свържете се с вашия дилър.

Проверихте ли в ръководствата?

Ако ви е необходимо допълнително съдействие, моля, свържете се с центъра за клиенти на Brother:

Свързани модели

HL-4140CN, HL-4150CDN, HL-4570CDW

Обратна връзка за съдържанието

За да ни помогнете да подобрим нашата поддръжка, моля, оставете вашата обратна връзка по-долу.

Стъпка 1: Как ви помага информацията на тази страница?

Стъпка 2: €Искате ли да добавите коментар?

Имайте предвид, че този формуляр се използва само за обратна връзка.