PDS-6000

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

หมวดหมู่ คำอธิบาย
ข้อความแสดงความผิดพลาดบนหน้าจอของตัวเครื่อง การแก้ปัญหาเกี่ยวกับข้อความที่แสดงบนหน้าจอของตัวเครื่อง (หน้าจอ LCD)
ข้อความแสดงความผิดพลาดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับข้อความที่แสดงบนหน้าจอของคอมพิวเตอร์ (PC)

วิธีปฏิบัติ / การแก้ปัญหา

วัสดุการพิมพ์ และอุปกรณ์เสริม / การดูแลรักษาตัวเครื่องตามระยะเวลา