PT-P300BT

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

หมวดหมู่ คำอธิบาย
คุณภาพการพิมพ์ / การตั้งค่าการพิมพ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ์
ลดขอบเทป ข้อมูลเกี่ยวกับการลดขอบเทป
เค้าโครง ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับลักษณะรูปแบบ Layout ทิศทางและรูปแบบ