MFC-9970CDW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

หมวดหมู่ คำอธิบาย
ไม่สามารถส่งแฟกซ์ การแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการส่งแฟกซ์
ไม่สามารถรับแฟกซ์ การแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการรับแฟกซ์
ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพแฟกซ์ การแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพแฟกซ์
ปัญหาเกี่ยวกับแฟกซ์ทั่วไป การแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับอุปสรรคในการใช้งานแฟกซ์ เช่น ผลลัพธ์การส่ง/รับแฟกซ์ที่ไม่คาดคิด
การใช้งานการส่งแฟกซ์ ข้อมูลวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งแฟกซ์
การใช้งานการรับแฟกซ์ ข้อมูลวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับแฟกซ์
การใช้งานการส่งแฟกซ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC-Fax) ข้อมูลวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งแฟกซ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์
การใช้งานการรับแฟกซ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC-Fax) ข้อมูลวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับแฟกซ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
การตั้งค่าการใช้งานแฟกซ์ / การจัดการ ข้อมูลวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งค่าการใช้งานแฟกซ์โดยใช้แผงควบคุมบนตัวเครื่อง หรือซอฟต์แวร์ และการจัดการสำหรับผู้ดูแลระบบ (administrators)
คำแนะนำสำหรับการใช้งานแฟกซ์ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้งานแฟกซ์