DS-740D

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

หมวดหมู่ คำอธิบาย
ข้อความแสดงความผิดพลาดบนอุปกรณ์มือถือ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับข้อความที่แสดงบนอุปกรณ์มือถือ
การแสดงสถานะของไฟ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการแสดงสถานะของไฟ LED (Light Emitting Diode) ของตัวเครื่อง

วิธีปฏิบัติ / การแก้ปัญหา

วัสดุการพิมพ์ และอุปกรณ์เสริม / การดูแลรักษาตัวเครื่องตามระยะเวลา