Печат  |  Затвори

DCP-L3510CDW

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Смяна на тонер касетата

Преди да започнете процедурата по смяната Свързана информация: смяна на консумативи

 1. Уверете се, че устройството е включено.
 2. Отворете горния капак така, че да се застопори в отворено положение.
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
  ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ

  Вътрешните части на устройството ще са изключително нагорещени. Изчакайте устройството да се охлади, преди да ги докосвате.

 3. Извадете тонер касетата и модула на барабана за цвета, показан на LCD дисплея.
  ВНИМАНИЕ

  Препоръчваме да поставите блоковете на тонер касетите и модулите на барабана на чиста, равна повърхност, с хартия за еднократна употреба под него, в случай че неволно се изсипе или разпилее тонер.

  ВАЖНО

  За да предпазите устройството от повреда от статично електричество, НЕ докосвайте електродите, показани на илюстрацията.

 4. Натиснете зеления блокиращ лост и извадете тонер касетата от модула на барабана.
 5. Разопаковайте новата тонер касета.
 6. Свалете защитния капак.
  Формата на тонер касетата е различна в зависимост от държавата или региона.
 7. Поставете новата тонер касета плътно в модула на барабана – трябва да чуете, че щраква на мястото си.
  Убедете се, че сте поставили правилно тонер касетата, в противен случай тя може да се отдели от модула на барабана.
 8. Почистете короната във вътрешността на модула на барабана, като плъзнете леко няколко пъти зеления фиксатор от ляво надясно и обратно. Повторете това за всички корони.
  Уверете се, че зеленият фиксатор е върнат в начална позиция (). Стрелката на фиксатора трябва да бъде подравнена със стрелката на модула на барабана. В противен случай по отпечатаните страници може да има вертикална ивица.
 9. Плъзнете блоковете на тонер касетите и модулите на барабана в устройството. Уверете се, че цветът на тонер касетата съответства на цвета на етикета в устройството.
 10. Затворете горния капак на устройството.
  • След като смените някоя тонер касета, НЕ изключвайте устройството и НЕ отваряйте горния капак, докато дисплеят на устройството не се върне в режим на готовност.
  • Тонер касетата, която се предоставя с вашето устройство на Brother, се нарича начална тонер касета.
  • Препоръчваме да имате под ръка нова, готова за използване тонер касета, когато видите предупреждението за свършване на тонера.
  • За да се осигури високо качество на печата, препоръчваме да използвате само оригинални тонер касети от Brother. Когато искате да закупите тонер касети, обърнете се към отдела за обслужване на клиенти на Brother или към местния дилър на Brother.
  • НЕ разопаковайте новата тонер касета, докато не дойде време да я поставите.
  • Ако тонер касета бъде оставена разопакована за дълго време, това ще съкрати живота на тонера.
  • Brother настоятелно препоръчва да НЕ пълните повторно тонер касетите, предоставени с вашето устройство. Освен това настоятелно препоръчваме да продължите да използвате само оригинални тонер касети на Brother за смяна. Използването или опитите за използване на тонер и/или тонер касети на други производители в устройството на Brother може да предизвика повреда на устройството и/или да доведе до незадоволително качество на печат. Нашата ограничена гаранция не важи за никакви проблеми, причинени от използването на тонер и/или тонер касети на други производители. За да предпазите оборудването, в което сте вложили пари, и да постигнете отлична работа от устройството на Brother, настоятелно препоръчваме да използвате оригинални консумативи на Brother.
Печат  |  Затвори