HL-L2385DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ฉันได้รับข้อความแสดงความผิดพลาดรหัส TS เมื่อมีการพิมพ์ผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย

1. พิมพ์รายงาน WLAN

หากการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายล้มเหลว ในใบรายงานจะแสดงรหัสผิดพลาดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง

 

> คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการพิมพ์รายงาน WLAN

 

2. ตรวจสอบสถานะเครือข่ายแบบไร้สายและรหัสผิดพลาดในรายงาน WLAN

ตรวจดูรายการที่ระบุคำว่า "Connection" ด้านบนสุดของกระดาษรายงาน WLAN

 

 

WLAN report

 

Connection: OK

Connectin OK

เครื่องบราเดอร์ของคุณได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สายแล้ว

 

หากคุณยังคงพิมพ์ผ่านเครือข่ายแบบไร้สายไม่ได้ทั้งๆที่สถานะของ Connection ปรากฏคำว่า OK แล้ว

 

 • ปิดเครื่องบราเดอร์และเราเตอร์แบบไร้สายของคุณ รอสักครู่ จากนั้นเปิดขึ้นใหม่อีกครั้ง
   
 • คุณอาจป้อนคีย์เครือข่ายหรือ (รหัสผ่าน) ผิดพลาด โปรดป้อน "Network Key" อีกครั้ง
   
 • ใช้โปรแกรม Network Connection Repair Tool (เครื่องมือซ่อมแซมการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ก) ซึ่งช่วยตรวจหาหรืออัปเดตเลข IP address เครื่องบราเดอร์ของคุณให้โดยอัตโนมัติภายในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ของคุณ (สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น)

  คำแนะนำของโปรแกรม Network Connection Repair Tool สามารถดูได้ที่หน้าดาวน์โหลด
  > คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Network Connection Repair Tool (เครื่องมือซ่อมแซมการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ก) ในหมวด Downloads (ดาวน์โหลด)
   
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอาจไม่ได้เชื่อมต่อกับชื่อเครือข่าย (SSID) ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับเครื่องบราเดอร์ของคุณที่กำลังเชื่อมต่ออยู่

 

Connection: Failed (Error: TS-XX)

Connection Failed

เครื่องบราเดอร์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สาย

 

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับรหัสการเชื่อมต่อที่ผิดพลาด สามารถคลิกได้จากเลขรหัสด้านล่างนี้

 

 

3. เลขรหัสTS และวิธีการแก้ไขปัญหา

TS-01
ปัญหา วิธีการแก้ไข
ไม่ได้เปิดการทำงานการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สาย

เปลี่ยนการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายไปยัง ON (เปิด)

หากได้เสียบสายเน็ตเวิร์ก (LAN) ที่เครื่องบราเดอร์ของคุณ ให้ถอดสายเน็ตเวิร์กออกและเปิดการตั้งค่า (ON) เครือข่ายแบบไร้สายที่เครื่องบราเดอร์ของคุณ

 

TS-02
ปัญหา วิธีการแก้ไข
ไม่สามารถเข้าถึงเราเตอร์หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์)
 1. ตรวจสอบข้อมูลสองข้อ ดังต่อไปนี้
   
  • ถอดสายไฟของเราเตอร์หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์) ออก รอประมาณ 10 วินาที และเสียบสายไฟกลับเข้าไปใหม่อีกครั้ง
    
  • หากเราเตอร์หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์) ของคุณกำลังใช้งานการกรองหมายเลข  MAC address ให้อนุญาตหมายเลข MAC address ของเครื่องบราเดอร์ของคุณ คุณสามารถทราบหมายเลข MAC address ของเครื่องบราเดอร์ได้จากการพิมพ์รายงาน Network Configuration Report ออกมา
   > คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการพิมพ์รายงาน Network Configuration Report
 2. หากคุณป้อน SSID และข้อมูลด้านความปลอดภัย (SSID/วิธีการพิสูจน์ตัวตน/วิธีการเข้ารหัส/คีย์เน็ตเวิร์ก) ด้วยตัวคุณเอง ข้อมูลที่คุณป้อนไปนั้นอาจไม่ถูกต้อง
  ยืนยันหรือตรวจสอบ SSID และข้อมูลด้านความปลอดภัยอีกครั้ง จากนั้นป้อนข้อมูลที่ถูกต้องตามที่จำเป็น
  > คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการตรวจดูชื่อเครือข่าย (SSID, ESSID) และคีย์เน็ตเวิร์ก
  อุปกรณ์นี้ไม่รองรับคลื่นความถี่ที่ 5GHz SSID/ESSID และคุณต้องเลือกคลื่นความถี่ที่ 2.4 GHz SSID/ESSID ตรวจสอบเราเตอร์หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์) ถูกตั้งค่าเป็น 2.4 GHz หรือ 2.4 GHz/5 GHz ในแบบโหมดเปิดใช้งานผสมกัน

 

TS-03
ปัญหา วิธีการแก้ไข
เครือข่ายแบบไร้สายและการตั้งค่าด้านความปลอดภัยที่คุณป้อนนั้นอาจไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบการตั้งค่าของเครือข่ายแบบไร้สายอีกครั้ง
> คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการตรวจดูชื่อเครือข่าย (SSID, ESSID) และคีย์เน็ตเวิร์ก

หากคุณไม่ทราบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ โปรดสอบถามผู้ดูแลระบบเน็ตเวิร์กของคุณ

 

TS-04
ปัญหา วิธีการแก้ไข
วิธีการเข้ารหัสแบบ Authentication และ Encryption ที่ใช้ในเราเตอร์หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์) ที่คุณได้เชื่อมต่อไม่รองรับกับเครื่องบราเดอร์ของคุณ

เปลี่ยนวิธีการเข้ารหัส authentication และ encryption ของอุปกรณ์เราเตอร์หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์)  วิธีการเข้ารหัสแบบยืนยันตัวตนที่มีให้เลือกใช้นั้นจะแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องบราเดอร์ของคุณที่ใช้งาน ดูคู่มือสำหรับเครื่องของคุณ
> สามารถดูคู่มือฉบับล่าสุดได้ที่หมวด Manuals (คู่มือ)

 

หากปัญหาของคุณไม่ได้รับการแก้ไข การตั้งค่าของเน็ตเวิร์ก หรือ SSID ที่คุณได้ป้อนอาจไม่ถูกต้อง  ตรวจสอบการตั้งค่าของเครือข่ายแบบไร้สายอีกครั้ง
> คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการตรวจดูชื่อเครือข่าย (SSID, ESSID) และคีย์เน็ตเวิร์ก 
 

 

TS-05
ปัญหา วิธีการแก้ไข
ข้อมูลด้านความปลอดภัย (SSID และ Network Key) ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ SSID และ Network Key อีกครั้ง
> คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการตรวจดูชื่อเครือข่าย (SSID, ESSID) และคีย์เน็ตเวิร์ก

 

TS-06
ปัญหา วิธีการแก้ไข
ข้อมูลด้านความปลอดภัยของเครือข่ายแบบไร้สาย (วิธีการเข้ารหัสแบบAuthentication และ Encryption และการป้อนคีย์เน็ตเวิร์ก) ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบข้อมูลด้านความปลอดภัยของเครือข่ายแบบไร้สายอีกครั้ง  (วิธีการเข้ารหัสแบบ Authentication และ Encryption และการป้อนคีย์เน็ตเวิร์ก)
> คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการตรวจดูชื่อเครือข่าย (SSID, ESSID) และคีย์เน็ตเวิร์ก

 

TS-07
ปัญหา วิธีการแก้ไข
เครื่องบราเดอร์ของคุณไม่สามารถเข้าถึง เราเตอร์หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์) ที่มีการเปิดใช้งาน WPS

หากคุณต้องการเชื่อมต่อแบบ WPS ต้องเปิดการใช้งานทั้งเครื่องบราเดอร์ของคุณและเราเตอร์หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์) ตรวจสอบวิธีการเชื่อมต่อแบบ WPS ที่เราเตอร์หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์) และลองอีกครั้ง
หากคุณไม่ทราบวิธีการเปิดใช้งานเราเตอร์หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์) แบบ WPS ให้ดูเอกสารที่มีมาให้กับเราเตอร์หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์)ของคุณ   หรือสอบถามจากผู้ผลิตเราเตอร์หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์)หรือผู้ดูแลเน็ตเวิร์กของคุณ

 

TS-08
ปัญหา วิธีการแก้ไข
ตรวจพบการเปิดใช้งานแบบ WPS ของเราเตอร์หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์) มากกว่าหนึ่งเครื่องขึ้นไป
 • ตรวจสอบมีการเปิดใช้งานเราเตอร์หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์) แบบ WPS เพียงแค่เครื่องเดียวเท่านั้นภายในระยะการเชื่อมต่อ
   
 • ลองอีกครั้งหลังจากสองหรือสามนาทีเพื่อหลีกเลี่ยงการขัดข้องจากอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์) ตัวอื่นๆ

วิธีการตรวจสอบข้อมูลความปลอดภัยแบบไร้สาย (SSID/วิธีการพิสูจน์ตัวตน/วิธีการเข้ารหัส/คีย์เน็ตเวิร์ก) ของเราเตอร์หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์) ของคุณ

 1. ที่ตัวเราเตอร์หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์) อาจมีฉลากติดอยู่เพื่อแจ้งการตั้งค่าดังกล่าวที่กำหนดมาให้ (Default setting) หรือชื่อของผู้ผลิต หรือชื่อรุ่นของเราเตอร์และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์) อาจใช้เป็นข้อมูลในการตั้งค่าความปลอดภัยได้
 2. ดูเอกสารหรือคู่มือที่มากับเราเตอร์หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์) ของคุณเพื่อเป็นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดูการตั้งค่าความปลอดภัย
 • หากเราเตอร์หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์) ถูกตั้งค่าไม่ไห้เผยแพร่ SSID SSID จะไม่สามารถถูกค้นหาได้โดยอัตโนมัติจากอุปกรณ์อื่น คุณจำเป็นต้องป้อนชื่อ SSID ด้วยตนเอง
 • คีย์เน็ตเวิร์กในที่นี้ คือ รหัสผ่าน  คีย์ความปลอดภัยหรือการเข้ารหัส

หากคุณไม่ทราบ SSID และการตั้งค่าความปลอดภัยแบบไร้สายของเราเตอร์หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์) หรือวิธีการเปลี่ยนการกำหนดค่า ดูเอกสารหรือคู่มือที่มากับเราเตอร์หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์) ของคุณ หรือสามารถสอบถามได้จากผู้ผลิตเราเตอร์หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์) หรือจากผู้ดูและระบบเน็ตเวิร์ก

วิธีการตรวจสอบหรือทราบชื่อเน็ตเวิร์ก (SSID, ESSID) และคีย์เน็ตเวิร์ก

คุณต้องทราบการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายของเราเตอร์หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์) ของคุณ ตรวจสอบและจดการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สาย ณ ปัจจุบัน ได้ตามด้านล่างนี้ 
 

 • ชื่อเครื่อข่าย (หรือที่รู้จักกันในชื่อ "SSID" หรือ "ESSID")
 • คีย์เน็ตเวิร์ก (หรือที่รู้จักกันในชื่อ "รหัสผ่าน" "คีย์ความปลอดภัย" หรือ "วิธีการเข้ารหัส")

SSID

วิธีการตรวจสอบชื่อเครือข่าย (SSID) และคีย์เน็ตเวิร์ก  (รหัสผ่าน)

 

 1. ตรวจดูที่ใต้ฐานหรือด้านข้างของเราเตอร์หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์)
 2. ดูเอกสารหรือคู่มือที่มีมากับเราเตอร์หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์)
 • บราเดอร์ไม่สามารถให้ข้อมูลดังกล่าวได้ หากคุณไม่พบชื่อเครือข่ายและคีย์เน็ตเวิร์กของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ผลิตเราเตอร์ของคุณ
 • หากเราเตอร์หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์) ของคุณใช้วิธีการเข้ารหัสแบบ WEP ด้วยคีย์ WEP ที่หลากหลาย  ให้จดและเลือกใช้คีย์  WEP ที่เป็นตัวแรกเท่านั้น

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

DCP-1610W, DCP-375CW, DCP-6690CW, DCP-J105, DCP-J140W, DCP-J315W, DCP-L3551CDW, DCP-T500W, DCP-T510W, DCP-T700W, DCP-T710W, HL-1210W, HL-2170W, HL-2270DW, HL-3070CW, HL-3170CDW, HL-4570CDW, HL-6180DW, HL-L2365DW, HL-L2375DW, HL-L2385DW, HL-L3270CDW, HL-L6200DW, HL-L6400DW, HL-L8350CDW, HL-L8360CDW, HL-T4000DW, MFC-1910W, MFC-490CW, MFC-640CW, MFC-6490CW, MFC-665CW, MFC-685CW, MFC-6890CDW, MFC-7860DW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-8910DW, MFC-9320CW, MFC-9330CDW, MFC-9840CDW, MFC-9970CDW, MFC-J200, MFC-J2310, MFC-J2320, MFC-J2330DW, MFC-J2510, MFC-J2720, MFC-J2730DW, MFC-J3520, MFC-J3530DW, MFC-J3720, MFC-J3930DW, MFC-J415W, MFC-J430W, MFC-J5910DW, MFC-J615W, MFC-J625DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW, MFC-J825DW, MFC-L2700DW, MFC-L2715DW, MFC-L2740DW, MFC-L2750DW, MFC-L2770DW, MFC-L3750CDW, MFC-L3770CDW, MFC-L5900DW, MFC-L6900DW, MFC-L8690CDW, MFC-L8850CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9550CDW, MFC-T4500DW, MFC-T800W, MFC-T810W, MFC-T910DW

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น