HL-L6400DW

下載

下載

資訊

  • Windows 10 相容性
    如果您從 Windows 7 或 Windows 8.1 更新到o Windows 10, 部分已安裝的驅動程式與軟體功能有可能無法正常工作. 請在更新到 Windows 10 前將 Windows 7 或 Windows 8.1 上所有相關驅動程式與軟體移除.

最新資訊

03/06/2019
印表機驅動程式macOS 10.14 / macOS 10.13 / macOS 10.12 / OS X 10.11 / OS X 10.10
03/06/2019
完整驅動程式 & 軟體安裝包macOS 10.14 / macOS 10.13 / macOS 10.12
27/05/2019
驅動程式派佈精靈Win7 / Win7 x64 / Vista / Vista x64 / XP / XP x64 / 2008 R2 / 2008 / 2008 x64 / 2003 R2 / 2003 R2 x64
27/05/2019
驅動程式派佈精靈Win10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64 / 2016 / 2012 R2 / 2012
27/05/2019
Uninstall ToolWin10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64
27/05/2019
Uninstall ToolWin7 / Win7 x64 / Vista / Vista x64 / XP / XP x64
07/05/2019
Brother iPrint&ScanWin10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64