MFC-J2730DW

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ข้อมูล

  • Windows 10 Compatibility
    หากท่านอัพเกรดจาก Windows 7 หรือ Windows 8.1 เป็น Windows 10 คุณสมบัติบางอย่างของไดร์เวอร์และซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอาจทำงานไม่ถูกต้อง โปรดถอนการติดตั้งไดร์เวอร์และซอฟต์แวร์ทั้งหมดในระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือ Windows 8.1 ก่อนจะทำการอัพเกรดเป็น Windows 10

มีอะไรใหม่?

07/05/2019
Brother iPrint&ScanWin10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64
18/04/2019
PC-FAX Receiving Update Tool (เครื่องมืออัพเดทการรับ PC-FAX)Win10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64 / Win7 / Win7 x64 / Vista / Vista x64
11/04/2019
PaperPort™ Install Tool (เครื่องมือการติดตั้งซอฟต์แวร์ PaperPort™)Win10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64 / Win7 / Win7 x64 / Vista / Vista x64
02/04/2019
ไดร์เวอร์สแกนเนอร์macOS 10.13
29/03/2019
Driver Deployment Wizard (ตัวช่วยจัดระเบียบการใช้งานไดร์เวอร์)Win7 / Win7 x64 / Vista / Vista x64 / 2008 R2 / 2008 / 2008 x64
29/03/2019
Driver Deployment Wizard (ตัวช่วยจัดระเบียบการใช้งานไดร์เวอร์)Win10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64 / 2016 / 2012 R2 / 2012