HL-L8360CDW

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ข้อมูล

  • Windows 10 Compatibility
    หากท่านอัพเกรดจาก Windows 7 หรือ Windows 8.1 เป็น Windows 10 คุณสมบัติบางอย่างของไดร์เวอร์และซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอาจทำงานไม่ถูกต้อง โปรดถอนการติดตั้งไดร์เวอร์และซอฟต์แวร์ทั้งหมดในระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือ Windows 8.1 ก่อนจะทำการอัพเกรดเป็น Windows 10

มีอะไรใหม่?

09/06/2020
Brother iPrint&ScanWin10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64
04/06/2020
Driver Install Tool (เครื่องมือติดตั้งไดร์เวอร์)Linux (rpm) / Linux (deb)
27/05/2020
Driver Deployment Wizard (ตัวช่วยจัดระเบียบการใช้งานไดร์เวอร์)Win7 / Win7 x64 / 2008 R2 / 2008 / 2008 x64
27/05/2020
Driver Deployment Wizard (ตัวช่วยจัดระเบียบการใช้งานไดร์เวอร์)Win10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012
27/05/2020
Uninstall Tool (เครื่องมือถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์)Win10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64
27/05/2020
Uninstall Tool (เครื่องมือถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์)Win7 / Win7 x64
27/05/2020
(แนะนำ) แพ็คเกจไดร์เวอร์และซอฟต์แวร์ฉบับเต็มWin10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64 / Win7 / Win7 x64 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 / 2008 x64
27/05/2020
Printer DriverWin10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64 / Win7 / Win7 x64 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 / 2008 x64
27/05/2020
XML Paper Specification Printer DriverWin10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64 / Win7 / Win7 x64 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 / 2008 x64
26/05/2020
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ RasterWin10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64 / Win7 / Win7 x64 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 / 2008 x64
11/05/2020
LPR printer driver (rpm package)Linux (rpm)
11/05/2020
CUPSwrapper printer driver (rpm package)Linux (rpm)
11/05/2020
LPR printer driver (deb package)Linux (deb)
11/05/2020
CUPSwrapper printer driver (deb package)Linux (deb)