ADS-1100W

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ข้อมูล

  • Windows 10 Compatibility
    หากท่านอัพเกรดจาก Windows 7 หรือ Windows 8.1 เป็น Windows 10 คุณสมบัติบางอย่างของไดร์เวอร์และซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอาจทำงานไม่ถูกต้อง โปรดถอนการติดตั้งไดร์เวอร์และซอฟต์แวร์ทั้งหมดในระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือ Windows 8.1 ก่อนจะทำการอัพเกรดเป็น Windows 10

มีอะไรใหม่?

05/07/2019
ซอฟต์แวร์ BRAdmin ProfessionalWin10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64 / Win7 / Win7 x64 / Vista / Vista x64 / XP
03/06/2019
Scanner driver 64bit (deb package)Linux (deb)
03/06/2019
Scanner driver 32bit (deb package)Linux (deb)
03/06/2019
Scanner driver 32bit (rpm package)Linux (rpm)
03/06/2019
Scanner driver 64bit (rpm package)Linux (rpm)
27/05/2019
Uninstall Tool (เครื่องมือถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์)Win10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64
27/05/2019
Uninstall Tool (เครื่องมือถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์)Win7 / Win7 x64 / Vista / Vista x64 / XP