MFC-J3930DW

下載

下載

選擇您的作業系統(OS)

資訊

  • Windows 10 相容性
    如果您從 Windows 7 或 Windows 8.1 更新到o Windows 10, 部分已安裝的驅動程式與軟體功能有可能無法正常工作. 請在更新到 Windows 10 前將 Windows 7 或 Windows 8.1 上所有相關驅動程式與軟體移除.

    如果您在更新系統到 Windows 10後無法正確執行列印或掃描, 請參考下方常見問題來重新安裝驅動程式.
    > 點選此處查看如何重新安裝驅動程式.

最新資訊

14/09/2017
BRAdmin LightWin10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64 / Win7 / Win7 x64 / Vista / Vista x64 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 / 2008 x64
12/09/2017
驅動程式派佈精靈Win7 / Win7 x64 / Vista / Vista x64 / 2008 R2 / 2008 / 2008 x64
12/09/2017
BRAdmin ProfessionalWin10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64 / Win7 / Win7 x64 / Vista / Vista x64 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 / 2008 x64
12/09/2017
驅動程式派佈精靈Win10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64 / 2016 / 2012 R2 / 2012
05/09/2017
完整驅動程式 & 軟體安裝包Win10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64 / Win7 / Win7 x64 / Vista / Vista x64
31/08/2017
Uninstall ToolWin10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64
31/08/2017
Uninstall ToolWin7 / Win7 x64 / Vista / Vista x64
23/08/2017
Internet FAX Install ToolmacOS 10.12 / OS X 10.11 / OS X 10.10 / OS X 10.9
09/08/2017
完整驅動程式 & 軟體安裝包macOS 10.12 / OS X 10.11 / OS X 10.10 / OS X 10.9
09/08/2017
印表機驅動程式macOS 10.12 / OS X 10.11 / OS X 10.10 / OS X 10.9